Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXIX/280/05
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 27 października 2005 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w północnej części obrębu Buniewice gmina Kamień Pomorski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 14. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087) uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu w północnej części obrębu Buniewice gmina Kamień Pomorski.

§ 2. 1. Plan miejscowy obejmuje część obszaru obrębu geodezyjnego Buniewice gmina Kamień Pomorski.
2. Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono na załącznikach graficznych nr 1 i 2, będących integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 3. Zakres projektu planu zgodny z art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/280/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 27 października 2005 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części obrębu Buniewice gmina Kamień Pomorski (zgodnie z art. 14. ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).


Wskazany do opracowania teren nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na atrakcyjne walory inwestycyjne terenu i wnioski właścicieli i inwestorów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz kłopotliwe i kosztowne przygotowanie tych warunków w drodze decyzji administracyjnej stwierdza się potrzebę opracowania planu, w którym ustalenia obejmą duży zakres przestrzenny w północnej części obrębu Buniewice. Obszar wymaga szczegółowych analiz w związku z eksploatacją ropy naftowej i gazu oraz rekultywacją terenów poeksploatacyjnych w celu odzyskania obszaru dla lokalizacji funkcji związanych z obsługą turystyki, rekreacji i sportu oraz lokalizacji funkcji osadniczych. Sporządzenie planu dla tego terenu ureguluje sprawy związane między innymi z lokalizacją zabudowy usługowej i mieszkaniowej oraz powstrzyma powstawanie różnych niekontrolowanych inwestycji realizowanych na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji braku planu. Powstający plan zdecydowanie przyspieszy procesy inwestycyjne. Warunkiem realizacji inwestycji po uchwaleniu planu będzie jedynie złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę z dokumentacją sporządzoną w oparciu o wypis z planu.
Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski (uchwała nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 roku)
Wskazany do opracowania plan miejscowy obejmuje tereny położone w północnej części obrębu Buniewice.
Teren ten jest wskazany w studium ze względu na istniejące uwarunkowania oraz przepisy szczególne do opracowania planów miejscowych.
W studium ustalono funkcję turystyczną – UT jako dominującą dla obszaru opracowania. Obszar był wskazany w Studium do opracowania planu miejscowego.
Ze względu na to, że studium nie obejmuje swoim zakresem wszystkich zamierzeń inwestora równolegle podejmuje się uchwałę o zmianie studium celem dostosowania go do zamierzeń oraz aktualnych realiów (obowiązujące studium ma już 7 lat).

1.Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych
Zakres planu musi zawierać elementy określone w art. 15., ust. 2. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).
Ponadto ustala się:
a)projekt rysunku planu będzie wykonany w skali 1:1000,
b)dopuszcza się przekazywanie rysunku planu w formie numerycznej do jednostek uzgadniających.

2.Załącznik graficzny
Załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały jest kopia mapy ewidencyjnej oraz nr 2, kopia mapy całej wyspy w skażonej skali z oznaczeniem terenu objętego przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-08 12:36
Załączniki
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-08 12:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1891
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-11-08 12:40

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311875
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony