Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIX/285/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 27 października 2005 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/242/05 Rady Miejskiej w
Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2005 r w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 na terenie gminy Kamień Pomorski.

Na podstawie przepisów art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz.1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 23,poz. 186, Nr 132, poz. 1110 ,Nr 155,poz. 1298 i Nr 179,poz. 1485/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/242/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia
11 lutego 2005 r w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kamień Pomorski na rok 2005 zmianie ulega treść Preliminarza wydatków do finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kamień Pomorski w roku 2005 i otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/248/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z
dnia 17 marca 2005 roku dotyczącej zmiany uchwały Nr XXIV/242/05 Rady Miejskiej

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w całości winne być przeznaczone do wykorzystania na cele ujęte w Gminnym Programie rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005. Po podliczeniu opłaty III raty za korzystanie z wydanych zezwoleń okazało się, że wpłynęło więcej środków finansowych o 40 075,68 zł niż planowano na rok 2005 .
Ponadto w czasie realizacji zadań ujętych w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych zaszła konieczność dokonania korekty zaplanowanych kwot na poszczególne zadania.
Burmistrz Kamienia Pomorskiego po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje zagospodarować fundusze zgodnie z proponowaną Uchwałą.

Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w całość mają być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
Po podliczeniu opłaty III raty za korzystanie z wydanych zezwoleń okazało się, że wpłynęło więcej środków finansowych niż planowano na rok 2005 o 40 075,68zł.
Ponadto w czasie realizacji zaplanowanych zadań okazało się , że zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych w poszczególnych działach w związku z tym proponuję aby
W części wykonawczej - do Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych dokonać następujących zmian :
Dział I Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu zmianie ulega kwota:
Punkt 3 -Utrzymanie budynku przy ul. Kościuszki/Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Zgodnie z Porozumieniem z ZGM w Kamieniu Pomorskim / z 23 600,00 zł na 24 594,00 zł
Remont: ocieplenie ścian i wyk. tynków. Wykonanie poręczy. 8000,00 zł
Razem 32594,00 zł.
Punkt 4 – Szkolenie kadry dla potrzeb realizacji programu, z 3000,00zł na 1.200,00 zł
Punkt 6 – Koszt wydawania przez lekarza biegłego opinii w przedmiocie
uzależnienia do alkoholu z 2 200,00zł na 4 000,00 zł

Dział II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie
Punkt 1-Realizacja zadań pomocy ofiarom przemocy domowej 2000,00 zł na 1000,00 zł

Dział III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych zmianie ulega kwota:
Punkt 2 – Świetlice socjoterapeutyczne płace :Górki Pomorskie, Wrzosowo, Gimnazjum, SzP 1, Sz.P Nr 2 ,Sz.P Jarszewo, sołectwo Trzebieszewo, Kukułowo, Benice z 50 000,00 zł na kwotę 73 000,00zł.
Doposażenie świetlic w pomoce - 3000,00 zł
Razem 76 000,00 zł
Punkt 3- Obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z 24 000 zł na 14 000 zł.
Punkt 4 – Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w tym zajęcia sportowe i kulturalne z 27 000,00 zł na kwotę 33864,68 zł.

Zadanie IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych zmianie ulega kwota
Punkt 6 Zabawy choinkowe z podsumowaniem działań profilaktycznych z kwoty 2 783,00 zł na kwotę 6 000,00zł

Zadanie V Ustalanie szczegółowych zasad prowadzenia działalności profilaktycznej i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy zmianie ulega kwota:
Punkt 1 – Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKRPA i podkomisjach oraz dodatkowe prace zlecone z kwoty 5 000,00zł na kwotę 8 000,00 zł.
Punkt 4 – Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych – 3000,00 zł.
Całość zmian uwzględniono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały stanowiącej preliminarz wydatków do finansowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kamień Pomorski w roku 2005.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-08 13:48
Załącznik
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-08 13:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1545
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-11-08 13:52

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308738
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony