Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR III/26/2002
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski – obręby geodezyjne: Śniatowo, Giżkowo i Płastkowo – na cele funkcji: park siłowni wiatrowych, tereny rolnicze, tereny przemysłowo-składowe, mieszkalne i komunikacji.

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112/ uchwala się, co następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/266/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2001 r. dokonuje się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski, obejmującej obszar działek o numerach ewidencyjnych 86/1÷10 i 86/12÷16 w obrębie geodezyjnym Śniatowo, nr 19 i 20 w obrębie geodezyjnym Giżkowo oraz 145 i 149 w obrębie geodezyjnym Płastkowo – o łącznej powierzchni – 383,61 ha.
2. Granice zmiany planu przedstawione są na rysunkach w skali 1:5000 i 1:1000 stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały i będące jej integralną częścią.
3. Przedmiotem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie terenu byłego lotniska na funkcje: park siłowni wiatrowych, tereny rolnicze, przemysłowo – składowe, mieszkalne i komunikacji – drogi publiczne i wewnętrzne.
§ 2. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy,
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
4) granice i zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie,
5) szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,
6) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu.
§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach jest wprowadzenie unormowań prawnych umożliwiających zgodne z prawem lokowanie przedsięwzięć w terenie.
§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) FEW-RP – tereny lokalizacji farm elektrowni wiatrowych z użytkami rolniczymi z zakazem zabudowy mieszkaniowej, o powierzchni 321,84 ha,
2) MNJr – tereny lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o powierzchni 4,42 ha,
3) PP – tereny lokalizacji obiektów przemysłowych, o powierzchni 13,85 ha,
4) PS – tereny lokalizacji składów z dopuszczeniem produkcji, o powierzchni 13,40 ha,
5) RP – tereny użytków rolniczych z zakazem zabudowy mieszkaniowej, o powierzchni 8,85 ha,
6) ZI – teren zieleni izolacyjnej, o powierzchni 1,62 ha,
7) GPZ – tereny lokalizacji Głównych Punków Zasilana, o powierzchni 2,73 ha,
8) EE – teren istniejącej trafostacji 15/04kV, o powierzchni 0,09 ha,
9) WZ – teren istniejącego ujęcia wody, o powierzchni 0,03 ha,
10) KDW – teren poszerzenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej, o powierzchni 0,33 ha,
11) KW1 i KW2 – tereny dróg lokalnych wewnętrznych, istniejących i projektowanych, o powierzchni 7,40 ha,
12) KW3 – tereny dróg dojazdowych wewnętrznych, o powierzchni 5,56 ha,
13) KKb/RP – teren istniejącej bocznicy kolejowej, alternatywnie przy braku jej wykorzystania – teren o funkcji rolniczej, o powierzchni 2,25 ha,
14) KKb/PP – teren istniejącej bocznicy kolejowej, alternatywnie przy braku jej wykorzystania – teren o funkcji przemysłowej, o powierzchni 0,81 ha,
15) ZZ – teren zieleni łąkowej wzdłuż istniejącego rowu melioracyjnego, z do-puszczeniem sieci inżynieryjnych, o powierzchni 0,43 ha,
2. Tereny, o których mowa w ust.1 do chwili ich zagospodarowania zgodnie z funkcją ustaloną w zmianie planu, mogą pełnić dotychczasową funkcję.

Rozdział II
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania

§ 5. 1. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne:
1) Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem FEW-RP na cele lokalizacji wież elektrowni wiatrowych o mocy do 2,0 MW, w ilości maksymalnej 28 obiektów, o łącznej mocy do 48 MW oraz ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) poza punktowym obszarem ścisłej lokalizacji wież wyznaczonym w projekcie technicznym, teren będzie użytkowany wyłącznie rolniczo, bez prawa zabudowy mieszkaniowej,
b) maksymalna wysokość wieży nad poziom terenu – do 100 m,
c) maksymalna wysokość skrajnego punktu skrzydła w pozycji pionowej nad poziom terenu –140,0 m,
d) lokalizacja wież dopuszczalna jest w odległości minimum 400,0 m od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w celu spełnienia warunków wynikających z norm poziomu hałasu dla środowiska,
e) odległość pomiędzy wieżami wynosi minimum 320,0 m,
f) odległość wieży od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej wynosi minimum 140,0 m; od pozostałych dróg niższych kategorii minimum 40,0 m,
g) obsługa komunikacyjna wież wiatrowych – z lokalnych i dojazdowych dróg wewnętrznych,
h) wszystkie konstrukcje turbin wiatrowych, łącznie z wieżami, winny być po-malowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem; końcówki śmigieł w kolorze czerwonym na długości 5,0 m; obowiązuje nakaz ujednolicenia koloru w obszarze całego zespołu elektrowni,
i) ustala się nakaz usunięcia elektrowni nieczynnej przez okres 1 roku,
j) ustala się zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam; zakaz nie dotyczy oznaczenia nazwy i symbolu producenta elektrowni wiatrowych na gondolach,
k) na terenie zmiany planu dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii energetycznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami – do projektowanych na obszarze zmiany terenów GPZ,
l) po zakończeniu robót budowlano-montażowych obowiązuje na całym terenie wprowadzenie funkcji rolniczej.
2) Wyznacza się tereny lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu – także w skali 1:1000 – symbolem MNJr oraz ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa wolnostojąca o wysokości do 10,0 m liczonej od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy – dwie kondygnacje, w tym jedna w poddaszu, bez podpiwniczenia; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu – maksimum 0,6 m,
b) dachy wysokie, wielospadowe z dopuszczeniem typu mansardowego; zalecane pokrycie dachówką ceramiczną lub strzechą,
c) powierzchnia zabudowy – maksimum 35% powierzchni działki,
d) minimalna wielkość działki – 1000,0 m2,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia dróg – 5,0 m,
f) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych o wysokości do 6,0 m liczonej od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy – jedna kondygnacja, bez podpiwniczenia; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu – maksimum 0,15 m; dostosowanie architektoniczne do budynków mieszkalnych,
g) miejsca postojowe w granicach działek w ilości minimum 2 miejsca na działkę.
3) Wyznacza się tereny lokalizacji obiektów przemysłowych, oznaczone na rysunku planu symbolem PP oraz ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy do 13,0 m liczonej od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy – do trzech kondygnacji z dachami dowolnymi, bez podpiwniczenia; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu – maksimum 0,15 m.
b) powierzchnia zabudowy – maksimum 70% powierzchni działki,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia dróg – 5,0 m,
d) obsługa komunikacyjna terenów – z projektowanej drogi lokalnej, wewnętrznej oraz ewentualnie – z bocznicy kolejowej,
e) miejsca postojowe w granicach działek, w ilościach wynikających z rodzaju i wielkości produkcji,
f) zaleca się lokalizację przemysłu o technologiach wodo oszczędnych, wykorzystujących obiegi zamknięte.
4) Wyznacza się tereny lokalizacji składów i produkcji nie wymagającej obiektów kubaturowych, oznaczone na rysunku planu symbolem PS w miejsce istniejącego pasa startowego i placów postojowych samolotów oraz ustala się:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,
b) obsługa komunikacyjna terenów z dróg dojazdowych, wewnętrznych.
5) Wyznacza się tereny upraw polowych, oznaczone na rysunku planu symbolem RP, bez prawa zabudowy mieszkaniowej.
6) Wyznacza się teren zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem nasadzeń drzew i krzewów owocowych, oznaczony na rysunku planu symbolem ZI.
7) Wyznacza się teren oznaczony w planie symbolem ZZ o funkcji zieleni łąkowej wzdłuż istniejącego rowu melioracyjnego w celu zapewnienia dostępności do rowu; dopuszcza się przeprowadzenie niezbędnych sieci inżynieryjnych.
8) Projektowanie obiektów kubaturowych winno się odbywać w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej.
9) Przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania geologiczne gruntu.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego:
1) Teren objęty zmianą sąsiaduje z cennymi obszarami faunistycznymi w rejonie doliny rzeki Wołczenicy. Wyznacza się strefę ograniczonej działalności inwestycyjnej w części zachodnio-południowej obszaru objętego zmianą – w strefie doliny rzeki Wołczenicy.
2) Zobowiązuje się Inwestora do wykonania raportu oddziaływania na środowisko jako załącznika do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska oraz uzgadniania wszystkich etapów prac projektowych i inwestycyjnych ze stosownym organem administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody.
3) Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia w trakcie pierwszych 5 lat eksploatacji elektrowni wiatrowych monitoringu skutków inwestycji na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem migrujących zwierząt. W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na migrujące zwierzęta lub ostoje ich bytowania Inwestor może być zobowiązany do podjęcia działań ratunkowych na własny koszt w celu usunięcia zagrożeń.
4) Ustala się minimalną odległość najbliżej usytuowanej wieży elektrowni wiatrowej od brzegu rzeki Wołczenicy na 370,0 m.
5) Realizacja inwestycji kubaturowych wymaga badań geologicznych dla posadowienia fundamentów, a w przypadku elektrowni wiatrowych także pomiarów parametrów wiatru.
6) W północno-zachodniej części terenu, w pobliżu włączenia bocznicy kolejowej do szlaku kolejowego Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski, znajduje się stanowisko archeologiczne objęte strefą „W.III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. W strefie tej obowiązuje:
a) Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez służbę konserwatorską.
b) W przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych na koszt Inwestora. Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym.
c) Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od służby ochrony zabytków. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do października.
7) W stosunku do projektowanej zabudowy mieszkaniowej zaleca się dostosowanie jej do tradycyjnej architektury, występującej w rejonie wsi Śniatowo.

3. Ustalenia dotyczące komunikacji:
1) Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Dw na cele realizacji dróg wewnętrznych oraz ustala się:
a) szerokości dróg – 5,0 m,
b) wymiary placów manewrowych – 60,0 x 60,0 m,
c) ścięcia naroży – 20,0 x 20,0 m – celem umożliwienia wjazdów pojazdom „long vehickle”,
d) lokalizacje wież elektrowni wiatrowych na placach manewrowych,
2) Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDW na cele poszerzenia pasa drogowego, drogi wojewódzkiej nr 106 – jedno jezdniowej, do szerokości 30,0 m.
3) Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KW2 na cele realizacji dróg lokalnych, wewnętrznych, o szerokości w liniach rozgraniczenia 15,0 m i 12,0 m. W odniesieniu do istniejącej drogi wewnętrznej oznaczonej na zmianie planu symbolem KW1 należy utrzymać istniejące linie rozgraniczenia pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości 12,0 m pomiędzy liniami regulacyjnym. Drogę nie przejazdową należy zakończyć placem do zawracania o wymiarach 12,5x12,5 m, który mieści się w istniejących liniach rozgraniczenia o szerokości 14,0 m.
4) Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KW3 na cele realizacji dróg dojazdowych, wewnętrznych, o szerokości w liniach rozgraniczenia 10,0 m.
5) Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KKb/RP na cele odtworzenia bocznicy kolejowej dla obsługi terenów przemysłowych; w przypadku niewykorzystania bocznicy – teren użytkowany rolniczo.
6) Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KKb/PP na cele odtworzenia bocznicy kolejowej dla obsługi terenów przemysłowych; w przypadku niewykorzystania bocznicy – teren przeznaczony pod funkcję przemysłową – włączenie w przyległy teren PP.
7) Ustala się wjazdy na teren w miejscach oznaczonych na rysunku planu.

Rozdział III
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 6. 1. Zaopatrzenie w wodę:
dla obsługi terenów oznaczonych symbolami: MNJr i PP do celów socjalnych – ustala się z istniejącego wodociągu wiejskiego i ujęcia wody oznaczonego na rysunku planu symbolem WZ; dla celów technologicznych obiektów przemysłowych – ustala się budowę własnych ujęć z preferencją zastosowania technologii wodo-oszczędnych i wykorzystujących obiegi zamknięte.
Istniejące na terenie oznaczonym symbolem MNJr przyłącze wodociągowe – do likwidacji.
Niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zaopatrzenie ludności z awaryjnych studni publicznych zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:
dla terenów zabudowy mieszkaniowej – ustala się do istniejącej kanalizacji we wsi Śniatowo. Dla terenów przemysłowych ustala się realizację lokalnych oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rzeki Wołczenicy. Preferencja dla systemów wykorzystujących oczyszczone ścieki do wtórnego wykorzystania.
Istniejące na terenie oznaczonym symbolem MNJr przyłącze kanalizacji sanitarnej – do likwidacji.

3. Odprowadzenie wód opadowych:
ustala się po wstępnym podczyszczeniu w separatorach zrzut do istniejących rowów melioracyjnych.
Na terenie objętym zmianą planu istnieją rowy odwadniające teren z odpływami w kierunku jeziora Śniatowo i rzeki Wołczenicy. Ustala się zachowanie tego systemu i przywrócenie go do pełnej sprawności. Dopuszcza się skanalizowanie istniejących rowów melioracyjnych.

4. Gospodarka odpadami stałymi:
ustala się usuwanie i unieszkodliwianie odpadów systemie miejskim, po wstępnej segregacji, wywóz na gminne składowisko odpadów w Chrząstowie.

5. Zaopatrzenie w ciepło:
ustala się w systemie ogrzewania indywidualnego z wolno stojących lub wbudowanych kotłowni lokalnych, bez wprowadzania ograniczeń dotyczących rodzaju paliwa; zaleca się stosowanie paliw ekologicznych.

6. Zaopatrzenie w gaz:
ustala się w systemie indywidualnym – butle lub zbiorniki na gaz propan-butan. Po zrealizowaniu gazociągu średniego ciśnienia do wsi Śniatowo – ustala się zasilanie obiektów poprzez indywidualne reduktory naścienne.

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
dla terenów oznaczonych symbolami: MNJr i PP – ustala się z istniejącej na terenie zmiany planu stacji transformatorowej oznaczonej symbolem EE oraz z projektowanych na terenach przemysłowych stacji transformatorowych15/0,4 kV, typu miejskiego.
Istniejące na terenie oznaczonym symbolem MNJr kable elektroenergetyczne 04 kV – do likwidacji.
Elektrownie wiatrowe zostaną połączone podziemnymi kablami ze zbiorczymi stacjami transformatorowymi, oznaczonymi symbolem GPZ.
Maszty i gondole elektrowni wymagają oświetlenia w celu zachowania bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych i migrujących ptaków; światła przeszkodowe należy umieścić na najwyższym elemencie gondoli.
Oświetlenie wież nie powinno powodować nadmiernego podświetlenia tła, zmniejszającego zasięg światła znaków nawigacyjnych oraz nie może przypominać znaków nawigacyjnych, zarówno w odniesieniu do kształtu konstrukcji wieży jak i charakterystyki i koloru zastosowanych świateł.

8. Zaopatrzenie telekomunikacyjne:
ustala się z istniejącej sieci telefonicznej we wsi Śniatowo i centrali w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział IV
Przepisy końcowe

§ 7. Dokonuje się zmiany przeznaczenia terenów rolnych – o glebach pochodzenia mineralnego – na cele nierolnicze i nieleśne o łącznej powierzchni 19,87 ha, w tym:
1) 2,07 ha terenów rolnych o klasach bonitacyjnych RIIIb, w oparciu o Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2002 r. znak: GZ.tr.057-602-434/2002,
2) 3,17 ha terenów rolnych o klasach bonitacyjnych RIVa i RIVb i PsIV w oparciu decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2002 r. znak: SR﷓R-6-7711-95/2002, oraz:
3) 0,40 ha gruntów rolnych RIIIb,
4) 0,56 ha gruntów rolnych PsIII stanowiących sumę powierzchni części gruntów nie przylegających do siebie i nie stanowiących obszaru wymagającego zgody Wojewody,
5) 1,50 ha gruntów rolnych RIVa stanowiących sumę powierzchni części gruntów nie przylegających do siebie i nie stanowiących obszaru wymagającego zgody Wojewody,
6) 0,71 ha gruntów rolnych RIVb,
7) 1,05 ha gruntów rolnych PsIV stanowiących sumę powierzchni części gruntów nie przylegających do siebie i nie stanowiących obszaru wymagającego zgody Wojewody,
8) 3,08 ha gruntów rolnych RV,
9) 1,83 ha gruntów rolnych RVI,
10) 3,88 ha gruntów rolnych PsV,
11) 1,51 ha gruntów rolnych ŁV,
12) 0,11 ha gruntów rolnych ŁVI.
§ 8. Zgodnie z art.10 ust.3 i art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 30%.
§ 9. Na terenie objętym zmianą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/88/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kamień Pomorski z dnia 22 października 1982 r. (Dziennik Urzędowy W.R.N. w Szczecinie Nr 1, z 1983 r., poz.1), podtrzymanego uchwałą Nr VI/53/90 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 grudnia 1990 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego z 19991 r., Nr 1, poz.3).
§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodniczący Rady
mgr Henryk Masłowski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-06-28 10:21

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2741
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-06-28 10:21

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321138
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony