Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV / 30 / 2002
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 19 grudnia 2002 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie przepisów art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271)
Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1.Ustala się dochody budżetu Gminy na 2003 r. w wysokości 19.561.240 zł.
( załącznik Nr 1)
z tego :
1) dochody związane z realizacją zadań własnych
( załącznik Nr 2)
w tym:
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń ( załącznik Nr 3)
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami ( załącznik nr 4)
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
(załącznik Nr 5)

w wysokości
w wysokości


w wysokościw wysokości

17.757.000 zł.
200.000 zł.


1.778.240 zł.26.000 zł.

§ 2.Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2003r. w wysokości 18.566.240 zł.
( załącznik Nr 6)
z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych
( załącznik Nr 7)
z tego:
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( załącznik Nr 8)

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( załącznik Nr 9)

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 10)

w wysokości
w wysokościw wysokościw wysokości

16.762.000 zł.
200.000 zł.1.778.240 zł.26.000 zł.


§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy
z przeznaczeniem na :
1) spłatę rat pożyczek z WFOŚi GW w Szczecinie
2) spłatę rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości

w wysokości
w wysokości 995.000 zł.

355.000 zł.
640.000 zł.

§ 4.Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy na 2003 r., która zostanie przeznaczona na: w wysokości 995.000 zł.
1) spłatę rat pożyczek wymienionych w § 3. w wysokości 995.000 zł.


§ 5.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 11 do uchwały.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych przeznaczone na:
1) Remont budynków komunalnych
( dla ZGM w Kamieniu Pomorskim)
2) Remont i utrzymanie obiektów – Ośrodka Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim
3) Organizację imprez sportowych – przez Ośrodek Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim
w łącznej kwocie

w łącznej kwocie

w łącznej kwocie
100.000 zł.

230.000 zł.

50.000 zł.

§ 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań w zakresie:

1) Zakup sprzętu sportowego, wyjazdy na zawody sportowe, sportową promocję gminy Kamień Pomorski , organizację szkolenia sportowego młodzieży szkolnej, organizację imprez sportowych na terenie gminy w 2003 r.
2) Zapewnienia bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego w 2003 r.
3) Remont murów obronnych.
4) Działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Benicachw łącznej kwocie


w łącznej kwocie
w łącznej kwocie
w łącznej kwocie81.000 zł.


2.000 zł.
30.000 zł.
18.000 zł.

§ 11. Ustala się dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki ( art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty)
w łącznej kwocie 32.000 zł.§ 12. Ustala się prognozę kwoty długu publicznego na lata 2003 – 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 1.000.000 zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 16. Burmistrz opracuje informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 r. w zakresie i szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi w Kamieniu Pomorskim.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady


mgr Henryk Masłowski

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 19:51

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2188
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 19:51

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308449
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony