Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXX/298/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień PomorskiNa podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1. Uchwała określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Pomorski, a w szczególności:
1)zasady wynajmowania lokali mieszkalnych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
2)zasady wynajmowania lokali socjalnych,
3)wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu,
4)kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2,
5)warunki dokonywania zamiany lokali,
6)tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali,
7)zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 2. Z mieszkaniowego zasobu gminy Burmistrz przeznacza część lokali na wynajem jako lokale socjalne dla osób o niskich dochodach gospodarstwa domowego oraz w innych sytuacjach przewidzianych w ustawach.

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, jako zarządca lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, wyznaczy lokale socjalne i dokona ich ewidencji.

Rozdział 2
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych


§ 3.1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta z osobą spełniającą
łącznie poniższe warunki:
1) nie posiadającą tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
2) jeżeli jej warunki zamieszkania kwalifikują ją do ich poprawy,
3) której dochody gospodarstwa domowego odpowiadają wymogom określonym w § 14 ust.1 niniejszej uchwały
4) co najmniej 5 ostatnich lat zamieszkującą na terenie Gminy Kamień Pomorski.

2. Powyższe warunki dotyczą obojga małżonków (partnerów) bez względu na łączące ich stosunki majątkowe, z wyjątkiem okresu zamieszkiwania na terenie gminy Kamień Pomorski przez współmałżonka.

3. Przepis ust. 1 pkt 4 nie dotyczy wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacyjne i rodziny zastępcze i nie mających możliwości powrotu do lokalu, położonego na terenie Gminy Kamień Pomorski, w którym przebywały przed przejściem do placówki opiekuńczo-wychowawczej, socjalizacyjnej lub rodziny zastępczej i w którym są zameldowane na stałe.

§ 4. 1. Ustala się warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy:
1)w dotychczas zajmowanym lokalu powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 5 m2
2)wnioskodawca zamieszkuje w pomieszczeniu nie spełniającym wymogu pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi,
3)wnioskodawca usamodzielnia się i opuszcza placówkę opiekuńczo-wychowawczą, socjalizacyjną lub rodzinę zastępczą,
4)wnioskodawca jest bezdomny.

2. Wystąpienie jednego z warunków wymienionych w ust. 1 kwalifikuje wnioskodawcę do poprawy jego warunków zamieszkania.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może postanowić o zawarciu umowy najmu z osobą, która ze względu na swe kwalifikacje niezbędne dla społeczności lokalnej podejmie pracę w gminie Kamień Pomorski.

§ 6. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:
1)uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę lub rozbudowę pomieszczeń na cele mieszkaniowe w budynkach stanowiących własność gminy, zakończyły te prace i zgłosiły lokal do użytkowania,
2)są pozbawione mieszkania wskutek klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej,
3)spełniają warunki do otrzymania lokalu zamiennego ze względu na przeznaczenie dotychczas zajmowanego lokalu do rozbiórki lub remontu kapitalnego,
4)ze względu na stan zdrowia lub ze względów społecznych nie mogą zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu,
5)zajmują lokal socjalny, a po wygaśnięciu umowy najmu ich dochód na jednego członka rodziny przekracza dochód określony w § 15 ust.1.

§ 7. Kryteria oceny warunków zamieszkiwania wnioskodawcy i jego stanu rodzinnego określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Na wniosek osób, wobec których z powodu zaległości w płatności czynszu wypowiedziano umowę najmu, Burmistrz może postanowić o zawarciu z tymi osobami umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego pod warunkiem zapłaty wszystkich zobowiązań łącznie z kosztami dochodzenia tych zobowiązań.

2. Na wniosek osób, wobec których Sąd orzekł eksmisję z lokalu, z powodu zaległości w płatności czynszu i przyznał im uprawnienie do lokalu socjalnego, Burmistrz może postanowić o ponownym zawarciu umowy najmu i odstąpić od wykonania eksmisji, jeżeli osoby te uregulowały wszelkie zaległości wobec Zarządcy i nie otrzymały propozycji zawarcia umowy lokalu socjalnego.

3. W przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2 nie stosuje się zasad określonych w § 3, §4, §5, §6 i §7.

§ 9. Na wniosek najemcy Burmistrz może wrazić zgodę na powiększenie przedmiotu najmu o zwolnioną część innego lokalu jeżeli, pomieszczenie to nie spełnia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Rozdział 3
Zasady wynajmowania lokali socjalnych


§ 10. 1. Umowa najmu lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy cytowanej na wstępie, może być zawarta z osobą:
1)o niskich dochodach gospodarstwa domowego, określonych w § 15 ust. 1 uchwały
2)jeżeli jej warunki mieszkaniowe kwalifikują ją do ich poprawy,
3)nie posiadającą tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
4)co najmniej 5 ostatnich lat zamieszkującą na terenie gminy Kamień Pomorski.

2. Przepis § 3 ust. 2 i ust 3 uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 11. 1. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres nie dłuższy niż 3 lata.

2. Umowę najmu lokalu socjalnego można, po upływie oznaczonego w niej czasu, przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

3. Oceny sytuacji uzasadniającej przedłużenie umowy najmu dokonuje wynajmujący lokal, według zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 12. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
1)są pozbawione mieszkania wskutek klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej,
2)spełniają warunki do otrzymania lokalu zamiennego ze względu na przeznaczenie lokalu do rozbiórki lub remontu kapitalnego,
3)posiadają prawomocny wyrok sądowy przyznający prawo do lokalu socjalnego,
4)opuszczają placówkę opiekuńczo-wychowawczą, socjalizacyjną lub rodzinę zastępczą i nie mają możliwości powrotu do lokalu, położonego na terenie Gminy Kamień Pomorski, w którym przebywały przed przejściem do placówki opiekuńczo-wychowawczej, socjalizacyjnej lub rodziny zastępczej i w którym są zameldowane na stałe.
5)ze względu na stan zdrowia lub ze względów społecznych nie mogą zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu,

§ 13. Kryteria oceny warunków zamieszkiwania wnioskodawcy i jego stanu rodzinnego określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 4
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu


§ 14. 1. O zawarcie umowy najmu lokalu mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria dochodowe :
1)miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu nie może przekraczać:
a) 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.


2. Za dochód uważa się wszelkie przychody gospodarstwa domowego obliczone w sposób podany w art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

§ 15. 1. O zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria dochodowe :

1)miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu nie może przekraczać:
a)100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b)85 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 16. 1. Burmistrz może na wniosek najemcy, stosować określone obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek, w stosunku do najemców o niskich dochodach.

2. Za najemców o niskich dochodach uznaje się osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie czynszu, nie przekracza:
80 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
50 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Przepis § 14 ust. 2 uchwały stosuje się odpowiednio.

4. Obniżka czynszu, wynosi:

1) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie czynszu, w gospodarstwie wieloosobowym wynosi:

a)powyżej 40 % do 50 % najniższej emerytury -- obniżka o 10 %
b)powyżej 30 % do 40 % najniższej emerytury – obniżka o 20 %
c)powyżej 20 % do 30 % najniższej emerytury – obniżka o 30 %
d)powyżej 10 % do 20 % najniższej emerytury – obniżka o 40 %
e)od 0 % do 10 % najniższej emerytury – obniżka o 50 %

2) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie czynszu, w gospodarstwie jednoosobowym wynosi:

a)powyżej 60 % do 80 % najniższej emerytury -- obniżka czynszu wynosi 10 %
b)powyżej 45 % do 60 % najniższej emerytury – obniżka czynszu wynosi 20 %
c)powyżej 30 % do 45 % najniższej emerytury – obniżka czynszu wynosi 30 %
d)powyżej 15 % do 30 % najniższej emerytury – obniżka czynszu wynosi 40 %
e)od 0 % do 15 % najniższej emerytury – obniżka czynszu wynosi 50 %


Rozdział 5
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2


§ 17. 1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 80 m2 może być zawarta z osobą:

1)posiadającą wieloosobową rodzinę,
2)nie posiadającą tytułu prawnego do mieszkania,
3)której warunki zamieszkania kwalifikują ją do ich poprawy,
4)której dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jedną osobę jest większy niż 125 % najniższej emerytury
5)co najmniej 5 ostatnich lat zamieszkującą na terenie gminy Kamień Pomorski.

2. Przepis § 3 ust. 2 uchwały stosuje się odpowiednio.

3. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przysługuje:
1/rodzinom wielodzietnym, składającym się z co najmniej 6 osób,
2/rodzinom zastępczym, składającym się z co najmniej 5 osób,

§ 18. Umowa najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80 m2 może być również zawarta z osobą prawną, która w okresie najmu udostępni na rzecz Gminy Kamień Pomorski dwa samodzielne lokale mieszkalne o łącznej powierzchni co najmniej 70 m2.

§ 19. Jeżeli w okresie dwóch tygodni, po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przez okres jednego miesiąca, o wolnym do wynajęcia lokalu mieszkalnym o powierzchni powyżej 80 m2 , nie zostanie on wynajęty według zasad określonych w § 17 lub § 18, może być zawarta umowa najmu lokalu z osobą posiadającą wieloosobową rodzinę, która daje gwarancję jego utrzymania i wnoszenia należnych opłat oraz zwolni dotychczas zajmowany lokal komunalny, w przypadku zamieszkiwania w lokalu wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 6
Warunki dokonywania zamiany lokali mieszkalnych


§ 20. 1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu
mieszkaniowego gminy mogą dokonywać zamiany mieszkań z osobami najmującymi na czas nieokreślony lokal mieszkalny:

1)z zasobów mieszkaniowych gminy,
2)z innych zasobów mieszkaniowych.

2.Zamiana lokali może być dokonana pod warunkiem, że:

1)po zamianie powierzchnia pokoi, przypadająca na jedną osobę, nie będzie mniejsza niż 5 m2 i nie większa niż 10 m2 w gospodarstwie wieloosobowym oraz nie większa niż 20 m2 w gospodarstwie jednoosobowym.
2)osoba, która zamierza w wyniku zamiany objąć lokal socjalny, spełnia warunki określone w § 15 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 21. Wnioski o zamianę lokali mieszkalnych przyjmuje i realizuje zarządca lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, po uzyskaniu zgody Burmistrza i zarządcy lub właściciela innych lokali.

§ 22. Burmistrz, zgodę na zamianę lokali wyraża, po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej.

§ 23. Burmistrz może uzależnić wydanie zgody na zamianę od spłaty przez najemcę zaległego czynszu i związanych z najmem opłat.

§ 24. Burmistrz może odmówić wyrażenia zgody na zamianę lokali, jeżeli istnieją przesłanki pozwalające przypuszczać, iż przyszły najemca nie będzie uiszczał czynszu i związanych z najmem opłat.

§ 25. Osoby, zajmujące lokal w mieszkaniowym zasobie gminy, które ze względu na stan zdrowia, a w szczególności niepełnosprawność nie mogą mieszkać w dotychczasowym lokalu, mogą dokonywać zamiany na inny lokal należący do mieszkaniowego zasobu gminy odpowiedni ze względu na ich stan zdrowia.


Rozdział 7
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.


§ 26. 1. Wnioski o przydział lokali mieszkalnych składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

2. W Urzędzie prowadzony jest rejestr wniosków o najem lokali.

§ 27. 1. Dokonując wstępnej analizy złożonych wniosków ustala się czy wnioskodawcy spełniają warunki do zawarcia umowy o najem lokalu.

2. Wnioski osób spełniających warunki do zawarcia umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego kwalifikuje się odpowiednio według Regulaminów kwalifikowania wniosków stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Nazwiska osób spełniających warunki umieszcza się na listach osób
oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu.

4.Listy, o których mowa w ust. 3 , ustala się oddzielnie dla lokali mieszkalnych i lokali socjalnych.

5. O kolejności umieszczenia nazwiska osoby ubiegającej się o najem lokalu na liście decyduje ilość punktów wynikająca z przeprowadzonej kwalifikacji wniosku.

§ 28. Raz na 6 miesięcy podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przez okres 30 dni, listę osób oczekujących na przydzielenie lokalu mieszkalnego oraz listę osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego.

§ 29. Wnioskodawcę zawiadamia się na piśmie o spełnianiu warunków niezbędnych do ubiegania się o mieszkanie z gminnego zasobu mieszkaniowego i umieszczeniu go na liście osób oczekujących na przydział mieszkania lub o nie spełnianiu tych warunków
i odmowie wpisania na listę osób oczekujących, uzasadniając jednocześnie przyczynę odmowy.

§ 30.1. W przypadku uzyskania wolnych lokali należących do zasobu
mieszkaniowego gminy Burmistrz, przedkładając opis lokali oraz aktualną listę osób oczekujących na przydział mieszkania, zwraca się do Komisji Mieszkaniowej o wyrażenie opinii - komu dany lokal należy przydzielić.

2. Wnioski rozpatruje się w kolejności ich umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu.

3. Każdy wniosek poddaje się powtórnej weryfikacji w celu ustalenia czy wnioskodawca aktualnie spełnia warunki określone w niniejszej uchwale.

4. W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca nie spełnia warunków uchwały, nie może być z nim zawarta umowa najmu i zostaje on skreślony z listy.

5. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Mieszkaniowej ustala się osoby, z którymi zostaną zawarte umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu socjalnego.

6. Listy osób, o których mowa w pkt. 5 podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przez okres 14 dni.

§ 31.1. Zawierając umowę uwzględnia się stan osobowy rodziny w stosunku do ilości pokoi i ich powierzchni.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego z osobą umieszczoną na liście w dalszej kolejności.

§ 32. Osobie, której wskazano lokal do zasiedlenia przysługuje tylko jedna uzasadniona odmowa przyjęcia wskazanego lokalu. Ponowna odmowa powoduje skreślenie z listy osób oczekujących na przydział lokalu.

§ 33. 1. W przypadku zwolnienia się lokalu mieszkalnego w wyniku eksmisji, Burmistrz może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu tego lokalu:

1)z innym najemcą samodzielnego lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy Kamień Pomorski pod warunkiem:
a)uiszczenia zaległego czynszu i innych opłat za eksmitowanego, w formie jednokrotnej spłaty całego zadłużenia,
b)wykonania remontu mieszkania bez możliwości żądania zwrotu poniesionych na remont kosztów,
c)oddania dotychczas zajmowanego lokalu w stanie nie pogorszonym, wolnego od osób i rzeczy oraz nie obciążonego zadłużeniem z tytułu czynszu i innych należności.

2) z osobą umieszczoną na liście osób oczekujących na przydział mieszkania, po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt a, b .

2. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jedną osobę pierwszeństwo zawarcia przysługuje:

1)osobie oczekującej na przydział lokalu,
2) najemcy lokalu, którego powierzchnia mieszkalna jest najmniejsza lub największa w zależności od tego, czy najemca chce powiększyć, czy pomniejszyć swoje mieszkanie. W pierwszej kolejności uwzględnia się wnioski o powiększenie mieszkania.

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy najmu lokalu według zasad określonych w niniejszym paragrafie - informację o tym podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na okres 14 dni.

§ 34. 1. W celu poddania kontroli społecznej spraw związanych z wynajmowaniem lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy Burmistrz powołuje Społeczną Komisję do Spraw Mieszkaniowych.

2. Komisja uczestniczy w procesie rozpatrywania wniosków o najem lokali, a w szczególności:

1)opiniuje wnioski o zawarcie umowy najmu lokali,
2)opiniuje listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu,
3)opiniuje zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych,
4)opiniuje zamiany lokali.

3. W celu szczegółowego zapoznania się z warunkami mieszkaniowymi i rodzinnymi osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu oraz weryfikacji wniosków, Komisja Mieszkaniowa może dokonywać wizji lokalnej mieszkań, w których osoby te zamieszkują. Odmowa okazania lokalu, w którym wnioskodawca zamieszkuje, powoduje skreślenie go z listy osób oczekujących na przydział mieszkania.

Rozdział 8
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy


§ 35. 1. Osoba, która pozostała w lokalu po śmierci najemcy, a nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 691 KC, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie z nią umowy najmu mieszkania, jeżeli:
1)spełnia określone w niniejszej uchwale warunki do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego,
2)co najmniej 5 ostatnich lat zamieszkiwała z najemcą i opiekowała się nim aż do jego śmierci i jest w tym lokalu zameldowana,
3)nie zalega z płatnością odszkodowania za zajmowanie tego lokalu bez tytułu prawnego,
4)jeżeli zmarły najemca zalegał z płatnością czynszu i związanych z najmem opłat - uiści zaległości wraz z odsetkami,
5)w zajmowanym lokalu powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest nie większa niż 10 m2 w gospodarstwie wieloosobowym i nie większa niż 20 m2 w gospodarstwie jednoosobowym.

2. Warunki o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – 5 muszą być spełnione łącznie.

§ 36. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Mieszkaniowej Burmistrz może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu z osobą, o której mowa w § 35.

§ 37. Jeżeli Burmistrz nie wyrazi zgody na zawarcie umowy najmu, zarządca lokalu wzywa wszystkie osoby zajmujące lokal do opuszczenia go w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania wezwania.


Rozdział 9
Postanowienia końcowe


§ 38. Wnioski o przydział mieszkań złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają weryfikacji według zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 39. Tracą moc :
1)uchwała Nr XXXV/326/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowe-go zasobu Gminy Kamień Pomorski,
2)uchwała Nr VII/93/2003 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/326/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Pomorski.

§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodniczący Rady
Władysław Dwulit

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 31, poz. 266) należy zmienić prawo miejscowe uchwalone na podstawie tej ustawy, uchwalając nową uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Pomorski.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-12-21 10:49
Załączniki
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-12-21 10:50
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-12-21 10:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3195
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-12-21 10:51

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310488
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony