Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Kamień Pomorski 2006-02-08

BURMISTRZ KAMIENIA POMORSKIEGO
O G Ł A S Z A N A B Ó R
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownika Referatu
(nazwa stanowiska pracy)
Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
(nazwa referatu)


Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski

Nabór odbędzie się dnia 27. lutego 2006r. o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Stary Rynek 1 (ratusz)


1. Kandydat powinien posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj. znajomość następujących ustaw:

a)ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
b)ustawa publicznych dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
c)ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane,
d)ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska,
e)ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne,
f)ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
g)a)ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
h)a)ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

2.Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe, o jednej z niżej wymienionych specjalności:
- ekonomicznej,
- prawniczej,
- ochrony środowiska,
- budowlanej
lub inne o specjalności z zakresu administracji publicznej.
b) kandydat musi posiadać łącznie, co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art.1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22.03.1990r. lub
- w służbie cywilnej lub w służbie zagranicznej lub
- w innych urzędach państwowych lub na kierowniczych stanowiskach państwowych.
c) niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) nadzór nad realizacją zadań gminy w odniesieniu do kierowanego referatu,
b) kierowanie bieżącą działalnością referatu, a w szczególności:
- właściwy podział pracy podległych pracowników,
- nadzorowanie i egzekwowanie sprawnego, terminowego i rzetelnego wykonania obowiązków przez podległych pracowników
- nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w referacie
c) współdziałanie z jednostkami pomocniczymi w gminie, jednostkami organizacyjnymi gminy i zakładami budżetowymi w zakresie zadań realizowanych przez referat,
d) przewodnictwo w komisji przetargowej, nadzór nad dokumentacją przetargową,
e) planowanie i nadzór nad realizacją zadań i wydatków inwestycyjnych,
f) przedkładanie projektów uchwał Burmistrzowi i Radzie Miejskiej z zakresu realizowanych zadań,
g) nadzór nad procesami inwestycyjnymi pod względem formalno–prawnym oraz ich rozliczeniem finansowo-rzeczowym,
h) sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań referatu,
i) współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne,
j) nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych i postanowień z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i drogownictwa.

4. Wymagane dokumenty:
a) pisemne zgłoszenie udziału w naborze,
b) życiorys (CV),
c) list motywacyjny,
d) dokument poświadczający wykształcenie (uwierzytelnione kserokopie lub odpisy),
e) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Brak jakiegokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.


Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu”, z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski w terminie do dnia 24. lutego 2006r. do godziny 10:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej urzędu przy ul. Stary Rynek 1, Kamień Pomorski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.


Burmistrz
Andrzej Jędrzejewski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-02-08 08:38
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-02-08 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2267
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-02-08 12:32

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8312610
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony