Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz
Kamienia Pomorskiego
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzień 28 kwietnia 2006 roku
o godzinie 10:00


na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Kamień Pomorski:

1. Trzebieszewo
działka nr 26/1 o pow. 0,5314 ha , kw nr 18506,
(użytki gruntowe W, Ps IV)
cena wywoławcza 12.800 zł, wadium 1.280 zł

2. Jarszewo
działka nr 141 o pow. 0,3125 ha , kw nr 8540,
(użytki gruntowe Lz-R V, N)
cena wywoławcza 6.500 zł, wadium 650 zł

3. Kukułowo
działka nr 174/2 o pow. 1,2015 ha , kw nr 2301,
(użytki gruntowe R IVa, R IV b, S-RIVa)
cena wywoławcza 23.000 zł, wadium 2.300 złINFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIDziałka w/w położone są na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski dla działek wymienionych w pkt 1 i 3 nieruchomości oznaczone są jako tereny rolnicze, natomiast dla nieruchomości opisanej w pkt 2 teren oznaczony jako użytki zielone, lasy.


Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

W stosunku do w/w działek Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarta zostanie warunkowa umowa sprzedaży. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu.


WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2006 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do 24 kwietnia 2006 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.
Małżonkowie, nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda do dokonania czynności zmierzającej do odpłatnego nabycia nieruchomości winna być złożona w formie aktu notarialnego.
Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić pełną
cenę sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu.

Koszty zawarcia umów notarialnych (warunkowej i przenoszącej własność) i opłat sądowych ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

Ogłoszony przetarg może zostać z uzasadnionej przyczyny odwołany.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-04-10 08:53

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1364
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-04-10 08:53

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321187
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony