Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/ 36 /2002
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 19 grudnia 2001 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/301/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia pro-gramu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na tere-nie gminy Kamień Pomorski .

Na podstawie przepisów art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1321 i Nr 167, poz. 1372 uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXI/301/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2001 r w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kamień Pomorski w roku 2002 zmianie ulega treść załącz-nika nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:
Całość środków na realizację Gminnego programu powiększyć o kwotę 51 381,19 zł do wy-sokości 251 381,19 zł tj. o wartość dodatkowych środków finansowych uzyskanych z wyda-nych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych i depozytu środków nie wykorzystanych w 2001 r.
W części wykonawczej - do Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholo-wych
1. Dział I Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu zmianie ulega kwota 10 000 PLN z pozycji 3 –
„Współpraca z OTU Szczecin w zakresie utworzenia stacjonarnego OTU
w Świnoujściu „na pozycję 2 – Współpraca z WOTUoAiW Stanomino na bazie
ambulatoryjnej Poradni Terapii Uzależnień w Kamieniu Pomorskim „
2. Dział III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w szczególności dla dzieci i młodzieży zmianie ulega kwota :
a) Pkt 3 Profilaktyka – z 14 000 na 32 000,00 zł
b) Pkt 4 Obozy socjoterapeutyczne z 13 000 zł na 24 000,00 zł
c) Pkt 4 Wychowanie przez sport,kulturę, alternatywne sposoby spędzania czasu – 18 700,00 na 32 68,19 zł
3. Dział V „Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywa
nia problemów alkoholowych. Wychowanie w trzeźwości dzieci i młodzie-
ży.” zmianie ulega treść i kwota :
a) Pkt 1 działalność KST OPOKA utrzymanie klubu na Krótkiej/gaz, energia elektryczna, czynsz itp./ z 2 500,00 na 4 700, 00 zł
b) Pkt. 5 Zabawy choinkowe z podsumowaniem działań profilaktycznych– z 1 500 ,00 na 7,700,00 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

mgr Henryk MasłowskiUzasadnienie.

Zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w całości winne być przeznaczone do wykorzystania na cele ujęte w Gminnym Programie rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001.
W związku z powyższym o środki w wysokości 15 783,00 zł, które dodatkowo wpłynę-ły do kasy Urzędu powiększa się budżet GKRPA na 2002 r do kwoty 233452,85 zł
W czasie realizacji zadań ujętych w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych zaszła konieczność dokonania korekty zaplanowanych kwot na poszczególne zadania.
Zarząd Miejski po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje zagospodarować fundusze zgodnie z proponowaną Uchwałą.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 19:54

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2143
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 19:54

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311012
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony