Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVII/351/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 25 maja 2006r.


w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kamień Pomorski

Na podstawie art. 19 ust. 1 z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087.)uchwala się co następuje:


REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1
1.Regulamin ustala sposób realizacji zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kamień Pomorski określonych przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.
2.Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:
„ustawa” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami),
b) „umowa” - należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:
umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
umowa o zapatrzenie w wodę,
umowa o odprowadzanie ścieków,
c) „odbiorca” - należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt. b),
d) „przedsiębiorstwo” - należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.


§ 2
Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą.
Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków – obowiązki przedsiębiorstwa


§ 3
1.Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić dostawę wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostarczać wodę i odprowadzać ścieki w sposób ciągły i niezawodny.
2.Wymóg zapewnienia dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem dotyczy wyłącznie dostaw wody z sieci.
3.Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do ciągłego odbioru z nieruchomości ścieków o stanie i składzie określonym w załączniku do umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.


§ 4
Przedsiębiorstwo obowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.


§ 5
1. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej, wewnętrznej kontroli jakości wody oraz informowania Burmistrza o jej wynikach.
2. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.


§ 6
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie odbiorcy usług lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług, a przede wszystkim informacji o obowiązujących taryfach.Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług


§ 7
1.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z odbiorcą, którego nieruchomość została przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
2.Przedsiębiorstwo zawiera umowę z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczona woda, lub z której mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3.Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą.
4.Na wniosek właściciela lub zarządcy o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorstwo zawiera umowy także z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:
a)wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem,
b)możliwy jest odczyt wodomierzy,
c)wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d)uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.
5. Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4.
6. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy.
7. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 8
1.Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub na wniosek odbiorcy usług na czas określony.
2.Umowa powinna dopuszczać jej rozwiązanie przez odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
3.Odcięcie dostaw wody lub zamkniecie przyłącza kanalizacyjnego w przypadkach określonych w ustawie nie może być traktowane jako rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.
4.Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
5.Po ustaniu przyczyn uzasadniających odcięcie dostaw wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego przedsiębiorstwo wznawia świadczenie usług.

§ 9
1.Odbiorca usług składa do przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci.
2.W przypadku zmiany odbiorcy usług, gdy nie ma konieczności zmiany warunków świadczenia usług, nowy odbiorca niezwłocznie składa wniosek o zawarcie umowy.
3.W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy ponowne przyłączenie do sieci, następuje po złożeniu przez odbiorcę wniosku o zawarcie umowy.
4.Przedsiębiorstwo, w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada odbiorcy projekt umowy.
5.Postanowienia ust. od 1 do 4 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali.


§10
Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach


§11
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzania ścieków.


§12
Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.


§13
W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych w odrębnych przepisach.

§14
W przypadku awarii wodomierza stosuje się średnie zużycie z ostatnich 6 miesięcy przed awarią.

§15
1.Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2.W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej z uwzględnieniem ilości wody pobranej z innych źródeł.
3.Pobór wody z innego źródła ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.
4.W przypadku braku wodomierza wymienionego w pkt.3, ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

§16
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

§17
Strony określają w umowie okres obrachunkowy.

Rozdział V
Warunki przyłączania do sieci


§ 18
1.Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2.Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku w terminie do 14 dni wydaje warunki techniczne przyłączenia.
3.Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwo uzgadnia dokumentację w terminie do 14 dni od jej otrzymania.


§19
Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczona woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.


§20
1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
1)oznaczenie wnioskodawcy,
2)adres podłączanej nieruchomości,
3)określenie:
a)rodzaju przyłączenia (wodociągowe/kanalizacyjne)
b)rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
c)charakterystyki zużycia wody,
d)rodzaju a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
e)informacje określające charakterystykę techniczną obiektu.
4)wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.


Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług
wodociągowo-kanalizacyjnych§21
1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsiębiorstwo w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości warunki techniczne.
2. Warunki techniczne powinny co najmniej:
1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić projekt przyłącza oraz fakt przyłączenia,
5)określać inne ważne ustalenia wynikające z warunków miejscowych (technicznych, ekonomicznych, prawnych lub społecznych) dla wykonywania zadania technicznego polegającego na przyłączeniu nieruchomości do sieci.
6) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 24 miesiące.
3. Warunki techniczne mogą określać:
1) parametry techniczne przyłącza,
2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego i dodatkowych wodomierzy, o ile są one przewidziane we wniosku.


§22
W przypadku gdy nieruchomość jest podłączona do sieci, a odbiorca usług złoży wniosek w sprawie rozliczania ilości odprowadzanych ścieków na podstawie dodatkowego wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, przedsiębiorstwo nie wydaje warunków technicznych, a jedynie wskazuje na istniejącej instalacji wewnętrznej miejsce zainstalowania dodatkowego wodomierza.


Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza


§23
1.Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami technicznymi i opracowaną na ich podstawie dokumentacją techniczną.
2.Przedsiębiorstwo rozpoczyna dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków lub w terminie uzgodnionym z odbiorcą.


Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków


§24
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadamiania odbiorców usług o występujących zakłóceniach w zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.


§25
O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych przedsiębiorstwo zobowiązane jest powiadomić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 24 godziny, na 7 dni przed planowanym terminem.


§26
W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody i powiadamia odbiorcę o jego lokalizacji w sposób zwyczajowo przyjęty.Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody
i odprowadzaniu ścieków


§ 27
1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje wnoszone są przez odbiorcę i są rozpatrywane przez przedsiębiorstwo.
3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia odbiorcy o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpływu.


§ 28
Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:
1) w Urzędzie Miejskim, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:
a)w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b)w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c)w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
d)w plany inwestycyjne,
e)w regulamin świadczenia usług,
f)w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2) w przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie wgląd:
a)w regulamin świadczenia usług.

§29
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie odbiorcy usług lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług.

§30
Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, a także za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

§31
W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie, gdy doszło do zanieczyszczenia wody, przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w wykorzystywaniu wody na cele niezwiązane z podstawowymi potrzebami gospodarstw domowych; nie zwalnia to jednak przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców.


§32
Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług.


Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 33
1.Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych.
2.Rozliczenie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą a przedsiębiorstwem i obowiązującej taryfy.
3.Przedsiębiorstwo ustala punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych i określa sposób korzystania z nich.
4.Ilość zużytej wody określa się na podstawie wskazania wodomierza zamontowanego przy punkcie czerpalnym poboru wody (hydrancie).
5.W przypadku braku wodomierza przy punkcie czerpalnym ilość pobranej wody określa się na podstawie oświadczenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim i/lub jednostek OSP.


Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§ 34
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązującą uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXXIV/328/06 z dnia 16 lutego 2006r.

§ 35
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Robert Wawrzyniak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-06-21 10:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1583
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-06-21 10:46

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308659
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony