Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

Gmina Kamień Pomorski
reprezentowana przez
p. Andrzeja Jędrzejewskiego – Burmistrza Kamienia Pomorskiego
siedziba Urzędu Miejskiego
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
tel.( 091 ) 3821142, fax ( 091 ) 3825028
e-mail : um@kamienpomorski.pl
województwo zachodniopomorskie
powiat kamieński


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego na ulicy Okrężnej w Kamieniu Pomorskim


Wspólny Słownik Zamówień: 45233223-8

1. Przyłączenie projektowanych wpustów ulicznych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej średnicy 400mm w ulicy Okrężnej:
- wykonanie 2szt. wpustów ulicznych (zgodnie z dokumentacją projektową),
- przyłącza wpustów ulicznych z rur PVC 200mm (wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową),
- włączenie projektowanych przyłączy do istniejącej studni kanalizacji deszczowej,
- wykonanie studni rewizyjnej średnicy 1200mm.

2. Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego o parametrach:
- długość przebudowywanego odcinka pieszo-jezdnego - 101,40mb,
- przebieg trasy - prostoliniowy, szerokość ciągu 5,00m w świetle projektowanych krawężników o spadku jednostronnym 2% przyjęto minimalne pobocze do granic istniejących działek od 0,75m do 2,00m,
- nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20cm na ustabilizowanym podłożu gruntowym (kostka betonowa w odpowiedniej ilości zabezpieczona przez Zamawiającego),
- konstrukcja podbudowy i nawierzchni stabilizowana krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej, światło krawężnika dla pieszo-jezdni + 6cm.
Szczegółowy zakres robót określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa.

Termin wykonania zamówienia : data rozpoczęcia: 2006-09-01, data zakończenia: 2006-09-30

Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 50 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 12.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.bip.kamienpomorski.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.

• w zakresie merytorycznym:
1 Paweł Wołosiak - Inspektor w referacie PIGK tel. ( 091) 3821146 wew. 976

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2006-07-28 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Nr Warunek: Sposób oceny:
1 Oświadczenia z art. 22 i 24 Oświadczenia z art. 22 i 24
2 Oświadczenie o udzieleniu gwarancji Wykonawca udzieli 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości.
3 Oświadczenie o wykonaniu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca wykona zamówienie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-20 14:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-20 14:57
NrKryteriumWaga
1Cena (koszt)100%
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-20 14:57
Dokumentacja dotycząca przetargu.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-20 15:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1821
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-07-20 15:04

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310543
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony