Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz
Kamienia Pomorskiego
ogłasza
na dzień 05 września 2006 roku
o godzinie 11:00

rokowania na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w miejscowości Kamień Pomorski :1. ul. Orzeszkowej 13E
działka nr 123/6 o pow. 0,1292 ha , kw nr 20288,
(użytek gruntowy Bp)
cena wywoławcza 35.470 zł (netto),
zaliczka 3.547 zł

2. ul. Orzeszkowej 13D
działka nr 123/7 o pow. 0,1148 ha , kw nr 20289,
(użytek gruntowy Bp)
cena wywoławcza 31.510 zł (netto),
zaliczka 3.151 zł

3. ul. Orzeszkowej
Działka nr 122/17 o pow. 0,0704 ha, kw nr 18276
użytek gruntowy - Ł VI
cena wywoławcza 24.660 zł (netto)
zaliczka 2.466 zł

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI


Działki w/w położone w Kamieniu Pomorskim, przy ulicy Orzeszkowej znajdują się na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski przewiduje dla tego obszaru następujące kategorie użytkowania
1. dla działek nr 123/6, 123/7 przy ulicy Orzeszkowej przewiduje się tereny
zabudowy mieszkaniowej

2. dla działki nr 122/17 - tereny użytków rolnych

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w stosunku do działki nr 122/17
W wyniku przeprowadzonych rokowań zawarta zostanie warunkowa umowa sprzedaży. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu.

Nieruchomości będące przedmiotem rokowań nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi, ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w dwóch przetargach przeprowadzonych :
1. Działki nr 123/6 i 123/7 w dniach 20 kwietnia 2006 roku i 20 czerwca 2006 roku
2. Działka nr 122/17 w dniach 17 stycznia 2006 roku i 28 czerwca 2006 roku


Rokowania odbędą się w dniu 05 września 2006 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenie zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach w formie pisemnej - w zamkniętych kopertach, należy złożyć nie później niż do dnia 31 sierpnia 2006 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Zgłoszenie powinno zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
prawna lub inny podmiot;
2/ datę sporządzenia zgłoszenia;
3/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
4/ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5/ własnoręczny podpis;
6/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:
„Rokowania 05 września 2006 r. – działki przy ul. Orzeszkowej w kamieniu Pomorskim”

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w pokoju nr 14 (II piętro).

Zaliczkę w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do
31 sierpnia 2006 roku w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913.
Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie oboje biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim (pokój nr 14) lub pod numerem telefonu 0913823967.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-07-28 14:01
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-07-28 14:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1753
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-07-28 14:32

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321136
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony