Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXXIX/357/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 21 września 2006 r.

w sprawie ustanowienia Tymczasowego Statutu
Uzdrowiska Kamień Pomorski


Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. nr 167 poz. 1399) – Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dla Uzdrowiska Kamień Pomorski ustala się niniejszy statut Uzdrowiska, obowiązujący w obszarze granic gminy Kamień Pomorski, województwo Zachodniopomorskie zwany dalej statutem.

§ 2. W celu ochrony warunków naturalnych, niezbędnych do prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego oraz w celu kształtowania innych czynników środowiskowych dla uzdrowiska Kamień Pomorski, na jego obszarze wydziela się następujące strefy ochronne:

I. Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej o powierzchni 46,66 ha posiadającą 75 % terenów zielonych, w granicach określonych w pkt 2).
1) Tereny objęte ochroną:
a) istniejące obiekty związane bezpośrednio z lecznictwem uzdrowiskowym zgrupowane w rejonie Parku Zdrojowego,
b) tereny nie zainwestowane proponowane jako rezerwy terenowe pod rozwój infrastruktury uzdrowiskowej,
c) park zdrojowy,
d) istniejące tereny zainwestowane, stanowiące uzupełnienie funkcji uzdrowiskowej, m. in. szpital z zapleczem zabiegowo – rehabilitacyjnym,
e) pozostałe istniejące tereny zainwestowane,
f) przyległe tereny otaczające uzdrowisko od północnego – wschodu.
2) Przebieg granicy strefy „A”.
Punkt wyjścia: skrzyżowanie ulic Mickiewicza z ulicą Rejtana i Dziwnowską. Od Punktu wyjścia granica biegnie wzdłuż ulicy Dziwnowskiej po jej północnej stronie w kierunku wschodnim z wyłączeniem około 70 metrowego pasa zabudowy handlowo - mieszkalnej oraz terenów starych magazynów z działkami do nich przyległymi od strony zachodniej do ulicy Zdrojowej (wschodnim skrajem działki nr 143, dalej wschodnim i północnym skrajem działki nr 145/3, północnym skrajem dz. nr 145/4 i zachodnim skrajem działki nr 158 do ulicy Dziwnowskiej). Za działką szpitala biegnie do ul. Szpitalnej z wyłączeniem budynków mieszkalnych przy ulicy Dziwnowskiej wraz z przyporządkowanymi do nich działkami (działki o numerach 134/3, 134/2 i 134/1), dalej przez rondo biegnie ulicą Dziwnowską do mostu na rzece Świniec, skąd skręca na północny - zachód i biegnie wzdłuż wału melioracyjnego do zakrętu rzeki wpadającej do Zalewu Kamieńskiego. Stąd granica strefy biegnie obrzeżem lądu w stronę zachodnią miasta do przedłużenia wylotu ulicy Żwirki i Wigury, dalej na południe do skrzyżowania z ulicą Lipową i dalej do miejsca gdzie zaczynają się po stronie wschodniej tereny zabudowane, stąd na wschód za budynkami mieszkalnymi przy ul. Księcia Kazimierza (północnym skrajem działek: 99, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7, 110/8, 100/9, 100/10). Następnie wschodnim skrajem terenów zainwestowanych niezwiązanych z działalnością uzdrowiskową tej ulicy w kierunku południowo - zachodnim i dalej południowo - wschodnim do przedłużenia południowo – wschodniej granicy działki bloku przy ul. Szpitalnej 7 stąd południową stroną tej działki biegnie na południowy - zachód, ku ulicy Szpitalnej. Dalej granica strefy biegnie na północny - zachód ulicą Szpitalną do działki mieszkalno-handlowej z budynkiem przy ul. Szpitalnej 16, skąd skręca za tym budynkiem na południe do ulicy Wojska Polskiego i dalej wzdłuż tej ulicy na zachód aż do połączenia z ulicą Kościuszki, na której przy Placu Wolności granica strefy „A” skręca na północ do fosy obejmuje fosę po jej wysokim skraju, dalej za budynkami plebani do Placu Katedralnego i na wschód do ulicy Bohaterów Warszawy. Dalej przebiegiem murów obronnych do ulicy Klasztornej. Od skrzyżowania ulicy Lipowej i Klasztornej na południe do skrzyżowania z ulicą Strzelecką. Dalej na zachód do przedłużenia linii murów obronnych biegnących wzdłuż fosy. Następnie na południe po linii murów aż do granicy działki budynku przy ulicy Kopernika 1. Następnie północnym skrajem działki przyległej do budynku na ulicy Pocztowej 6 w kierunku wschodnim. Za ich północno wschodnim krańcem na południe do ulicy Pocztowej. Ulicą Pocztową do skrzyżowania z ulicą Jagiełły. Stąd dochodzi do ul. Wysokiego i dalej na zachód do ulicy Solskiego. Dalej granica strefy biegnie ul. Solskiego na południe do terenów zielonych parku i okalając parkowy rejon po zachodniej stronie wzniesienia biegnie na wschód, przecina ulicę Solskiego, dalej wzdłuż zabudowanej segmentami 1-rodzinnymi skrajem skarpy równoległej do ulicy Rejtana, dalej po dojściu do budynku przy ulicy Spółdzielczej 1 na północ do ulicy Bankowej schodzi tą ulicą do ulicy Mickiewicza i stąd tą ulicą powraca do punktu wyjścia.
II. Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej o powierzchni 1295 ha (wraz ze strefą „A”), posiadającą 55% terenów zielonych, w granicach określonych w pkt 2).
1) Tereny objęte ochroną
a) Obszar strefy „A”.
b) Sąsiadujące z obszarem strefy „A” tereny istniejącego zainwestowania obejmującego centralną i południowo - zachodnią część miasta aż do torów kolejowych, oraz tereny na północ od dawnej linii kolejowej relacji Kamień Pomorski – Trzebiatów do wschodnich granic administracyjnych miasta.
c) tereny po wschodniej stronie miasta pomiędzy drogą łączącą ul. Dziwnowską z plażą „Żółcin” a Parkiem Zdrojowym.
2) Przebieg granicy strefy „B”:
a) Punkt wyjścia: północna strona miasta - koniec mola,
b) Granica strefy biegnie w kierunku zachodnim a dalej południowym wzdłuż granicy miasta na styku z wodami zalewu Kamieńskiego do linii przedłużenia torów kolejowych w osi dworzec PKP. Dalej granicę strefy „B” stanowi przedłużenie osi torów kolejowych w kierunku północno - wschodnim aż do skrzyżowania ulicy Dziwnowskiej z ulicą Gryficką. Dalej granica strefy biegnie po starym nasypie kolejowym aż do wschodniej granicy administracyjnej miasta. Dalej na północ, następnie zachód i znów na północ (przebieg pokrywa się z granicą miasta) aż do momentu w którym granica miasta przebiega w przedłużeniu ulicy Żółcińskiej. Tutaj strefa skręca na zachód, biegnie wzdłuż drogi do plaży „Żółcin” a stąd równolegle do drogi wojewódzkiej 107 przez wody Zalewu Kamieńskiego do punktu północno – wschodniego krańca byłego campingu i stąd linią brzegową do punktu wyjścia - mola.
III. Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej o powierzchni 5792 ha (wraz ze strefami „A” i ”B”), posiadającą 45 % terenów zielonych, w granicach określonych w pkt 2).
1) Teren objęty ochroną
a) Obszar strefy „A” i „B”,
b) Zewnętrzna otulina dla obszarów strefy „A” i „B” w promieniu zapewniającym uzdrowisku nienaruszalność klimatu i naturalnego krajobrazu.
2) Przebieg granicy strefy „C” obejmuje granice administracyjne miasta Kamień Pomorski oraz obręby geodezyjne: Radawka, Wrzosowo, Żółcino, Grabowo, Buniewice, Chrząszczewo i Borucin.

§ 3. Następujące sprawy ze względu na znaczenie dla lecznictwa uzdrowiskowego wymagają uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw zdrowia:
a) Zmiana kierunków leczniczych uzdrowiska.
b) Zmiany w ogólnym lub szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
c) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
d) Projektów decyzji w sprawie szczegółowej lokalizacji inwestycji (do czasu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego):
- w strefie „A” – w odniesieniu do wszystkich obiektów,
- w strefie „B” i „C” – w odniesieniu do zakładów przemysłowych, dużych usługowych i innych mogących znacząco wpływać niekorzystnie na środowisko naturalne.

§ 4. W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej wykazuje się następujące powierzchnię nowo wydzielonych działek:
1) W strefie „A” gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek z wyłączeniem regulacji gruntów i stosunków własnościowych powinna wynosić 0,25 ha.
2) W strefie „B” stanowiącej otulinę strefy „A”, minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych z wyłączeniem regulacji gruntów i stosunków własnościowych powinna wynosić 0,15 ha.
3) W strefie „C” minimalna wielkość działek z wyłączeniem regulacji gruntów i stosunków własnościowych winna wynosić:
a) 0,15 ha dla działek siedliskowych,
b) 0,10 ha dla działek rekreacyjnych.

§ 5. Granice stref „A”, „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej oraz granice obszaru górniczego dla złóż wód leczniczych i borowin zostały określone na mapach stanowiących załącznik do niniejszego statutu.
1) Granice strefy „A” oznaczone są tablicami informacyjnymi przy wszystkich publicznych drogach wjazdowych na teren tej strefy.
2) Granice stref „A”, „B” i „C” oraz obszar górniczy dla złóż wód leczniczych i borowin będą oznaczone na planszy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

§ 6. W strefach ochronnych „A” „B” i „C” zabrania się czynności określonych w art. 38 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z dnia 28 lipca 2005 r. ( Dz. U. 2005 r. Nr 167, pozycja 1399).

§ 7. W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego określa się szczegółowe czynności zabronione w strefach ochronnych w zakresie:
1) wymagań sanitarnych:
a) lokalizacji w strefie „A” obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie ryb, garbarnie, składnice złomu etc.
b) zabrania się stosowania w budownictwie materiałów zawierających azbest i inne składniki uznawane za szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska,
c) gromadzenia i składowania odpadów i nieczystości organicznych przez okres dłuższy niż 7 dni,
d) dopuszcza się w terenach nieskanalizowanych w strefie „A” stosowanie lokalnych indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków do czasu uzupełnienia kanalizacji miejskiej,
e) zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczania atmosfery, określonych w przepisach odrębnych,
f) w strefach „A” i „B” obowiązuje realizacja separatorów błota i ropopochodnych na odpływach kanalizacji deszczowej z utwardzonych placów postojowych, parkingów, stacji obsługi i stacji paliw zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) ochrony przed hałasem, w szczególności w strefie „A”:
a) zakaz instalowania w strefie „A” oraz w odległości 100 m od granicy strefy „A” urządzeń , których hałas przekracza 40 decybeli,
b) prowadzenia prac budowlanych w taki sposób aby nie utrudniać kuracjuszom przebywania w obszarze „A” i „B” , po uzgodnieniu z gminą w trybie indywidualnym,
c) fazie eksploatacji obiektów zachowania norm poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) obowiązuje stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego hałasu określonego w przepisach odrębnych,
e) zakaz lokalizacji w strefie „A” oraz w odległości 500 m od granicy strefy „A” trwałych i tymczasowych urządzeń, które mogą zakłócać przebywanie kuracjuszy, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne. Istniejące urządzenia należy dostosować do obowiązujących norm w terminie do 3 lat.
3) estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:
a) ustala się obowiązek uzgadniania z gminą kolorystyki elewacji w strefach „A” i „B”,
b) zakaz stosowania kamieni otoczaków w strefach „A” i „B”,
c) zakaz stosowania w pokryciach dachowych kolorów żółtych, zielonych i niebieskich, zalecane kolory pokrycia: odcienie czerwieni, brązu oraz koloru czarnego.
d) zabrania się wykonywania ogrodzeń i parkanów nieruchomości w obszarach graniczących z terenami o charakterze publicznym nie nawiązujących formą i materiałem do istniejących w najbliższym otoczeniu,
e) zabrania się dokonywania dowolnej zmiany tynków, elewacji, szyldów, reklam oraz formy i kształtu odnawianych obiektów i budowli, w którym to zakresie wymagane jest uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
f) zabrania się nadawania budynkom i budowlom wymagającym malowania elewacji, zlokalizowanym w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej – kolorystyki odbiegającej od istniejącego stanu obiektów sanatoryjnych,
g) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o niskiej estetyce w strefie „A”.
4) zakazu handlu obnośnego i obwoźnego w strefie „A”:
a) zakaz handlu obnośnego o obwoźnego z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów regionalnych i ludowych w miejscach wyznaczonych przez gminę lub ustalonych w planie miejscowym.
5) ochrony jakości i ilości naturalnych surowców leczniczych.
6) innych:
a) zakaz parkowania samochodów w miejscach do tego nie przeznaczonych,
b) zakaz stosowania dachów płaskich w strefach „A” i „B”, obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury lokalnej; obowiązuje uzgadnianie w gminie w trybie indywidualnym rozwiązań architektonicznych wszelkich inwestycji,
c) zakaz realizacji obiektów z blachy w strefach „A” i „B”,
d) zakaz uruchamiania punktów dystrybucji i składowania chemicznych środków ochrony roślin, produktów naftowych i innych materiałów uciążliwych dla środowiska w strefach „A” i „B”,
e) zakaz lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych w strefach „A” i „B”,
f) zakaz uruchamiania punktów dystrybucji i składowania materiałów budowlanych w strefie „A”,
g) zakaz stosowania w usługach, rzemiośle usługowym i produkcyjnym technologii i urządzeń niebezpiecznych ekologicznie,
h) obowiązuje ochrona istniejących terenów leśnych gwarantujących utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych dla Uzdrowiska.
i) zakaz lokalizacji punktów sprzedaży butli gazowych w strefie „A”,
j) zakaz wjazdu do strefy „A” pojazdów samochodowych o ciężarze powyżej 10.0 ton oraz nie spełniających normy Euro 2, za wyjątkiem autobusów.

§ 8. Gwarantuje się działalność inwestycji i zakładów w strefach „A”, „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej w zakresie działalności istniejącej przed uchwaleniem statutu, o ile jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie zakłóca lub nie utrudnia przebywania na tym terenie kuracjuszy.

§ 9. Określa się dla uzdrowiska Kamień Pomorski następujące profile lecznicze:
1) choroby reumatyczne,
2) choroby kardiologiczne i nadciśnienie (w tym wczesna rehabilitacja),
3) choroby dolnych dróg oddechowych,
4) choroby neurologiczne,
5) choroby ortopedyczno – urazowe,
Choroby dziecięce:
1) choroby kardiologiczne,
2) choroby dolnych dróg oddechowych,
3) choroby górnych dróg oddechowych.

§ 10. Na terenie uzdrowiska Kamień Pomorski znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze:
1) wody lecznicze chlorkowo – sodowe (solanka), bromkowe, jodkowe, żelaziste, borowe z odwiertu „Edward 2”,
2) złoże borowiny „Kamień Pomorski”.

§ 11. 1. Załącznikami graficznymi do statutu są:
a) Mapa strefy „A” z naniesieniem istniejących i projektowanych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego wraz z oznaczonymi ulicami w skali nie mniejszej niż 1:10000.
b) Mapy strefy „B” w skali 1:10000.
c) Mapa strefy „C” wraz z granicami stref „A” i „B” w skali 1:25000.
d) Mapa obszaru i terenu górniczego w skali 1:25000.
2. Załącznikami tekstowymi do niniejszego Statutu są:
a) Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.
b) Wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska.
c) Kopia koncesji na eksploatację torfu.
d) Kopia koncesji na eksploatację wód leczniczych.

§ 12. 1) Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2) Zmiany w rejestrze Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego oraz w wykazie pomników przyrody nie wymagają zmiany niniejszego statutu.

§ 13. Traci moc uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej nr XVI/131/73 z dnia 1 lutego 1973 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego z dnia 12 lutego 1973 roku w sprawie ustanowienia statutów uzdrowiska dla Kamienia Pomorskiego i Świnoujścia.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Kamień Pomorski.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Robert Wawrzyniak
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/357/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 21 września 2006 r.Wykaz zakładów i urządzeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

1. Wykaz zakładów:
A. „Szpital uzdrowiskowy” Mieszko,
B. Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy „Feniks”,
C. Sanatorium Uzdrowiskowe „Gryf”,
D. Sanatorium Uzdrowiskowe „Chrobry”,
E. Sanatorium Uzdrowiskowe „Dąbrówka”.

2. Wykaz urządzeń:
a. Park zdrojowy
b. Ścieżka zdrowia (kardiologiczna),
c. Urządzone wybrzeże zalewu.
d. Basen solankowyZałącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/357/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 21 września 2006 r.


Wykaz ważniejszych obiektów przyrody na obszarze uzdrowiska.


1. Lipa drobnolistna (Kamień Pomorski, przy Katedrze) - 4 szt.
2. Wiąz polny (Kamień Pomorski, pl. Wolności) - 2 szt.
3. Żywotnik olbrzymi (Kamień Pomorski, przy Katedrze).


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 15:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-26 08:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-26 08:32


Uzasadnienie do uchwały nr XXXIX/357/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 21 września 2006 r.Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej (Dz. U. nr 167 poz. 1399) oraz o gminach uzdrowiskowych Gmina właściwa ze względu na położenie uzdrowiska jest obowiązana w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy do sporządzenia i przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego i uchwalenia statutu uzdrowiska. Zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy j/w Gmina, jest obowiązana do uchwalenia tymczasowego statutu uzdrowiska i przedłożenia go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Uchwalenie tymczasowego statutu, o którym mowa w ust. 3, nie wymaga sporządzania operatu uzdrowiskowego.
W związku z powyższym zaistniała konieczność opracowania tymczasowego statutu wraz z niezbędnymi załącznikami i przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia i akceptacji.


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-26 09:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-26 11:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3887
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-26 11:14

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310396
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony