Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIX/366/06
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 21 września 2006 r.

w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski”.


Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087 z 2006 r. nr 45 poz. 319) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/337/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski, zmienioną uchwałami nr IV/34/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. i nr XI/127/03 z dnia 4 grudnia 2003 r., uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski”, uchwalonego uchwałą nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 roku, zmienioną uchwałą nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2002 r., dokonaną w zakresie problematyki związanej z zaopatrzeniem gminy w odnawialną energię elektryczną.

§ 2. Integralne części uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1 – tekst jednolity studium,
2) załącznik nr 2 – rysunek jednolity studium składający się z:
a) oryginału strony tytułowej
b) legendy
c) 15 arkuszy w skali 1:10 000,
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Robert Wawrzyniak
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIX/366/06
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM
Z DNIA 21 września 2006 r.


Projektowana na terenie gminy Kamień Pomorski farma elektrowni wiatrowych „Jarszewo” składająca się z 20 generatorów prądu, położona w zachodniej części gminy, w rejonie Skarchowa, Miłachowa, Jarszewa, Rekowa i Rzewnowa, po-siadałyby moc do 40 MW.
Projektowany zespół elektrowni wiatrowych „Jarszewo” będzie zajmował obszar około 835 ha, przy czym obszar zainwestowany w postaci fundamentów pod maszty wyniesie około 0,45 ha.
Postulowany pod lokalizację farm wiatrowych teren wyznaczony został w przy uwzględnieniu wniosków zawartych w ocenie dotyczącej wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Obejmuje on głównie tereny rolnicze, w minimalnym stopniu użytki zielone, częściowo zmeliorowane, które charakteryzują się średnimi walorami krajobrazowymi.
W sąsiedztwie proponowanej lokalizacji farm znajdują się: od strony północnej i zachodniej – tereny upraw polowych oraz w małym fragmencie istniejąca zabudowa mieszkaniowa, od strony południowej – tereny upraw polowych, od strony północno-wschodniej linia kolejowa relacji Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski, a od południowo-wschodniej droga wojewódzka nr 107. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości ponad 500 m od lokalizowanych masztów elektrowni.
Planowane generatory prądu znalazłyby się poza istniejącymi już obszarami chronionymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jednakże kilka z nich zostałoby zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie lub na styku z granicą wyznaczonej już ostoi ptasiej Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB 320001. Ponadto ta farma elektrowni wiatrowych znalazłaby się w odległości kilkunastu kilometrów od kolejnych wyznaczonych już ostoi ptasich. Wszystkie one nie mają zatwierdzonych planów ochrony. Farma ta leżałaby w odległości kilku kilometrów od kilku zgłoszonych do Komisji Europejskiej ostoi siedliskowych Natura 2000, które w tej sytuacji posiadają status projektowanych obszarów Natura 2000. Również w sąsiedztwie tej inwestycji organizacje pozarządowe wskazały w ramach tzw. „Shadow List” kilka obszarów godnych włączenia do ekologicznej sieci obszarów Natura 2000. Nie jest wykluczone, że dwa z planowanych generatorów prądu mogą znaleźć się w granicach proponowanej do wyznaczenia ostoi ptasiej Natura 2000 Zalew Kamieński i Dziwna. Jednakże brak dokumentacji podstawowej i map z granicami przebiegu tej proponowanej ostoi obecnie nie pozwala na zweryfikowanie tej ewentualności.
W miejscach posadowienia generatorów prądu brak jest stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów. Występująca tu szata roślinna jest specyficzna dla agrocenoz. Również miejsca lokalizacji obiektów budowlanych nie są miejscem stałego bytowania i rozrodu rzadkich gatunków fauny. Stąd proces inwestycyjny nie będzie zagrażał żadnym cennym gatunkom flory i fauny (w tym ujętym na liście załącznika II Dyrektywy Siedliskowej i załącznika I Dyrektywy Ptasiej) oraz nie będzie negatywnie wpływał na występujące w gminie Kamień Pomorski siedliska przyrodnicze ujęte w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.
Na czas montażu elektrowni nastąpi czasowe wyłączenie z upraw rolnych terenu dla dróg dojazdowych. Jednak drogi te wraz z placami montażowymi, z chwilą uruchomienia elektrowni pełniły będą rolę dróg gospodarczych (dojazdy do pól), a wykorzystywanie ich jako dojazd do wiatraków będzie miało charakter sporadyczny (raz na rok). Również te działania nie będą w istotny sposób oddziaływały na stan środowiska oraz zasoby przyrodnicze występujące w gminie Kamień Pomorski.
Na obszarze planowanej farmy elektrowni wiatrowych, po ich zrealizowaniu, dominującą funkcją będzie nadal funkcja rolnicza. Na tym etapie istniejące konstrukcje budowlane oraz funkcjonujące generatory prądu nie będą w sposób istotny negatywnie oddziaływały na występujące w gminie Kamień Pomorski siedliska przyrodnicze ujęte w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.
Należy podkreślić, iż projektowana w rejonie Skarchowa, Miłachowa, Jarszewa, Rekowa i Rzewnowa lokalizacja farmy generatorów prądu znajduje się poza najcenniejszymi w tej gminie i w powiecie Kamień Pomorski, z punktu widzenia awifauny lęgowej, lęgowiskami ptaków.
Natomiast planowane generatory prądu mogą hipotetycznie stanowić przeszkodę dla zwierząt migrujących w przestrzeni powietrznej. W dzisiejszym stanie wiedzy nie można wykluczyć, że o obiekty te mogą rozbijać się przede wszystkim ptaki należące do wróblowców oraz przelatujące gęsi. Jednakże zebrane doświadczenie w innych krajach europejskich oraz w innych farmach elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w podobnych miejscach w województwie zachodniopomorskim pokazują, że skala tego zjawiska jest mało znacząca lub niezauważalna.
Ostatecznej weryfikacji tej tezy należy oczekiwać w trakcie paroletniego monitoringu oddziaływania tych konstrukcji na migrujące ptaki, który powinien być bezwzględnie wdrożony po rozpoczęciu etapu inwestycyjnego i powinien obejmować okres trwania inwestycji oraz co najmniej 3 sezony wegetacyjne po jej zakończeniu. Przedmiotem monitoringu powinna być ocena skali zjawiska rozbijania się ptaków oraz oddziaływania na rzadkie gatunki ptaków, ujęte na załączniku I Dyrektywy Ptasiej, bytujące w obrębie już wyznaczonych ostoi ptasich, jak i proponowanych do wyznaczenia w ramach tzw. „Shadow List”, które znalazłyby się w sąsiedztwie tej inwestycji.

Planowana inwestycja nie będzie kolidowała z występującymi w rejonie Skarchowa, Miłachowa, Jarszewa, Rekowa i Rzewnowa stanowiskami archeologicznymi. Wykonane Studium krajobrazowe pozwala stwierdzić, że lokalizacja Parku elektrowni wiatrowych „Jarszewo” nie jest sprzeczna z warunkami dotyczącymi ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych zapisanymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (2002). Nie będzie istotnie rzutować na walory krajobrazu naturalnego i kulturowego. Przeprowadzone analizy i symulacje pokazują, że ze względu na usytuowanie poszczególnych generatorów prądu i kilkukilometrowe oddalenie od zabudowy miasta Kamienia Pomorskiego, nie powinny istotnie negatywnie oddziaływać na układ historyczny tego miasta. Wykonane symulacje i wnioski wymagają weryfikacji po wykonaniu tej inwestycji.

W tekście i na rysunku studium wprowadza się zapisy kolorem czerwonym uaktualniające stan wiedzy na dzień dzisiejszy, a dotyczące głównie: ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego (rozdział 3) oraz zagospodarowania terenu (rozdział 4) w dziale II – uwarunkowania i kierunki rozwoju.


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-26 11:28
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-10-26 12:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2769
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-26 12:37

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310907
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony