Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIX/368/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 21 września 2006 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Kamienia Pomorskiego dotyczącego
części obrębów 2, 3, 4, 5 i 7 w Kamieniu Pomorskim.


Na podstawie art. 14. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087 z 2006 r. nr 45 poz. 319) uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski dotyczącego obrębów 2, 3, 4, 5 i 7 w Kamieniu Pomorskim.

§ 2. 1. Plan miejscowy obejmuje część obszaru obrębów geodezyjnych nr 2, 3, 4, 5 i 7 w Kamieniu Pomorskim.
2. Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono na załącznikach graficznych nr 1 i 2, będących integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Robert Wawrzyniak
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/368/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 21 września 2006 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów 2, 3, 4, 5 i 7 w Kamieniu Pomorskim


Zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej (Dz. U. nr 167 poz. 1399) oraz o gminach uzdrowiskowych. Gmina, która uzyskała status uzdrowiska lub status obszaru ochrony uzdrowiskowej, sporządza i uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w terminie do 2 lat od dnia uzyskania statusu.
W związku z powyższym istnieje konieczność opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach znajdujących się w Strefach uzdrowiskowych „A”, B” i „C” i przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia i akceptacji.
Wskazany do opracowania teren nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski przyjęty Uchwałą Nr XXVI/193/93 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30.11.1993 r. z dniem 1 stycznia 2004 r. stracił ważność.
Obecnie z uwagi na charakter terenu kłopotliwe i kosztowne jest ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji administracyjnej. Kompetencją Rady jest stwierdzenie konieczności sporządzenia planu miejscowego dla terenu objętego uchwałą. Sporządzenie planu dla tego terenu ureguluje sprawy związane między innymi z lokalizacją usług i uzupełnianiem zabudowy oraz powstrzyma powstawanie różnych niekontrolowanych inwestycji które jednak mogą pozostawać w zgodności z obowiązującym prawem określającym warunki wydania decyzji lokalizacyjnej w sytuacji braku planu. Powstający plan zdecydowanie przyspieszy procesy inwestycyjne. W sytuacji gdy plan jest sporządzony brak jest konieczności uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, składa się tylko do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę z dokumentacją sporządzoną w oparciu o wypis z planu.
W procesie przygotowania planu należy wyróżnić podstawowe elementy:
1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski (uchwała nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 roku).
Wskazany do opracowania plan miejscowy obejmuje tereny położone w centralnej części terenów znajdujących się w granicach administracyjnych miasta, ograniczone:
- od południowego – wschodu: wschodnią granicą ulicy Dziwnowskiej, północnym skrajem ulicy Dworcowej, linią kolejową, południową granicą działki nr 30/2 obręb 5, południowym skrajem ulicy Orzeszkowej.
- od zachodu: granicą obrębu geodezyjnego nr 5,
- od północy: granicą obrębu geodezyjnego nr 5, południowym skrajem ulicy Wysockiego i Kościuszki.
- od północnego zachodu: wschodnim skrajem ulicy Mickiewicza, południowym skrajem ulicy Żeromskiego, wschodnim skrajem ulicy Żwirki i Wigury, południowym skrajem ulicy Lipowej, granicą obrębu geodezyjnego 4.
Nowy plan zostanie sporządzony w oparciu o obowiązujące studium uchwalone uchwałą nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 roku, a zastosowane w nim rozwiązania będą w pełni z nim zgodne.

2. Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych
Zakres planu musi zawierać elementy określone w art. 15. ust. 2. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).
Ponadto ustala się:
a) projekt rysunku planu będzie wykonany w skali 1:1000,
b) dopuszcza się przekazywanie rysunku planu w formie numerycznej do jednostek uzgadniających.

3. Załącznik graficzny
Załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały jest kopia poglądowej mapy topograficznej celem pokazania terenu na tle całego obszaru miasta oraz nr 2, kopia mapy zasadniczej w skażonej skali z oznaczeniem terenu objętego przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego.


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-26 12:08
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-26 12:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2552
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-26 12:14

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308696
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony