Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyZARZĄDZENIE
Nr 502/2006Burmistrza Kamienia
Pomorskiego


z dnia
17 listopada 2006 r.w sprawie ogłoszenia drugiego
przetargu ustnego nieograniczonego


na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień PomorskiNa podstawie art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 oraz z
2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 104, poz. 708) z a r z ą d z a się, co następuje:1. Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Kamień Pomorski (wg załącznika nr 1) na dzień 04 stycznia 2007 roku.2. Wykonanie
zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 502/06

z dnia 17 listopada 2006 r.


Burmistrz
Kamienia Pomorskiego

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

na dzień 04 stycznia 2007 roku o
godzinie 1000

na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w
miejscowości Grębowo gm. Kamień Pomorski
działka
nr 82/3 o pow. 0,4811 ha , kw nr 24737,
zabudowana budynkiem gospodarczym (użytki gruntowe B-RIVa) cena wywoławcza 22.000 zł,
wadium 2.200 zł

INFORMACJE O
NIERUCHOMOŚCIACH

Działka w/w położona jest na obszarze, dla którego nie
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kamień Pomorski dla nieruchomosci wymienionej wyżej przewidziano w części cele rolne, w części
tereny wiejskich zespołów zabudowy.Nieruchomość będąca
przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nią
i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.W stosunku do w/w działki Agencji Nieruchomości
Rolnych przysługuje prawo pierwokupu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarta zostanie
warunkowa umowa sprzedaży. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod
warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu.

WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 04 stycznia 2007 roku
o godzinie 1000
w Urzędzie
Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wniesienie wadium.Wadium w podanej wyżej wysokości należy
wpłacić w gotówce (zł) w terminie do 29 grudnia 2006 roku na
konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w
Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr
44124038681111000040908913, przy czym
za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu
środków na konto Urzędu, lub w kasie
urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w
przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument
stwierdzający ich tożsamość.Małżonkowie, nabywający
nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie
uczestniczą w
przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w
przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda do dokonania czynności
zmierzającej do odpłatnego nabycia nieruchomości winna być złożona w formie
aktu notarialnego.Osoby prawne zobowiązane są
przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do
reprezentowania.

Wadium wpłacone przez uczestnika
przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone
niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia odwołania,
zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy
notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.

Przed zawarciem umowy przenoszącej własność nabywca
nieruchomości zobowiązany jest wpłacić
pełną cenę sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu.

Koszty zawarcia umów
notarialnych (warunkowej i przenoszącej własność) i opłat sądowych
ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

Ogłoszony przetarg
może zostać z uzasadnionej
przyczyny odwołany.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-11-21 13:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-21 14:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1698
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-21 14:00

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308393
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony