Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyZARZĄDZENIE Nr 503/2006Burmistrza Kamienia Pomorskiego


z dnia
20 listopada 2006 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Kamień Pomorski

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603, Nr 281, poz. 2782 oraz z
2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i
Nr 175, poz. 1459) z a r z ą d z a się, co następuje:

1. Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Kamień Pomorski (wg załącznika nr 1) na dzień 04 stycznia 2007 roku.

2. Wykonanie zarządzenia
powierza się inspektorowi ds.
gospodarki nieruchomościami.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr
503/06z dnia 20 listopada 2006 r.


Burmistrz


Kamienia Pomorskiego

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony


na dzień 04 stycznia 2007 roku


o godzinie 1130na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr
6 położonego w Buniewicach nr 14B o
powierzchni użytkowej 62,45 m2, dla
którego urządzona jest księga wieczysta kw nr 10850 (dawniej 19326)
Cena wywoławcza: 66.500 zł

Wadium: 6.650 złINFORMACJE O
NIERUCHOMOŚCIDziałka nr 5/36 o powierzchni 4491 m2 zabudowana jest budynkiem wielomieszkaniowym i budynkiem gospodarczym, położona w miejscowości Buniewice, gm. Kamień
Pomorski. Dla działki nr 5/36 prowadzona jest księga wieczysta kw nr 18809.Działka nr 5/36 znajduje się na obszarze, dla którego nie
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski przewiduje
dla terenu następujące przeznaczenie:
tereny budownictwa wiejskiego.


Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 62,45 m2, składa się z 3
pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal położony jest na drugim piętrze
budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Z lokalem związany jest udział w
wysokości 6245/101400 do części
wspólnych budynków znajdujących się na gruncie i działki gruntu.Lokal o podstawowym standardzie wykończenia.Instalacje w lokalu: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, co
– z kotłowni w budynku.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest
obciążona ograniczonymi prawami
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią
i nie jest
przedmiotem żadnych zobowiązań.


Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu
04 stycznia 2007 roku o
godzinie 1130
w Urzędzie
Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wniesienie wadium.Wadium w podanej wyżej wysokości należy
wpłacić w gotówce (zł) w terminie do 29 grudnia 2006 roku na
konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w
Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr
44124038681111000040908913, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania
rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w
przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument
stwierdzający ich tożsamość.Małżonkowie, nabywający
nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie
uczestniczą w przetargu.
W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu
wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda do dokonania czynności
zmierzającej do odpłatnego nabycia nieruchomości winna być złożona w formie
aktu notarialnego.Osoby prawne zobowiązane są
przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do
reprezentowania.

Wadium wpłacone przez uczestnika
przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone
niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia odwołania,
zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.


Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy
notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca
nieruchomości zobowiązany jest wpłacić
pełną

cenę sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu.

Koszty zawarcia umowy
notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-11-21 14:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-21 14:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1583
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-21 14:54

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321258
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony