Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE
Nr 19/2006


Burmistrza Kamienia
Pomorskiego


z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie ogłoszenia
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego


na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski

Na podstawie art. 38, 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281,
poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz.
1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 104, poz. 708) z a r z ą
d z a się, co następuje:§ 1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Kamień Pomorski (wg załącznika nr 1) na dzień 08 lutego 2007 roku.§2.Wykonanie zarządzenia powierza się
inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GP

Załącznik
nr 1


do
zarządzenia nr 19/06


z dnia 29 grudnia 2006 r.

Burmistrz


Kamienia Pomorskiego

ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony


na dzień 08 lutego
2007 roku


o godzinie 1000

na
sprzedaż

nieruchomości nie
zabudowanej położonej w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Gryfickiej, obręb nr 7 ,dz.
nr 240 o pow. 0,0799 ha,
kw. nr 7479cena wywoławcza 20.000 zł (netto)wadium 2.000 zł
INFORMACJE O
NIERUCHOMOŚCINieruchomości w/w położone są na obszarze, dla którego nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Użytek gruntowy „Bp”.


Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest w części
obciążona umową dzierżawy gruntu o pow. 162 m2, zawartą na czas
nieoznaczony.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 08 lutego 2007 roku o godzinie 1000w Urzędzie
Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wniesienie wadium.Wadium w podanej wyżej wysokości należy
wpłacić w gotówce (zł) w terminie do 02 lutego 2007 roku na konto Urzędu
Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku
PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr
44124038681111000040908913, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania
rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w
przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument
stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne
zobowiązane są
przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do
reprezentowania.

Wadium wpłacone przez uczestnika
przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone
niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia odwołania,
zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy
notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca
nieruchomości zobowiązany jest wpłacić
pełnącenę sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu.

Koszty zawarcia umowy
notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

Ogłoszony przetarg
może zostać z uzasadnionej
przyczyny odwołany.

GP
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-01-02 12:14
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-02 12:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1545
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-02 12:39

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8320927
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony