Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr VII/91/2003
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 17 kwietnia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej na rok 2003

Na podstawie przepisów art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 233 poz. 1957 , z 2003 r Nr 46 poz. 392) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala co następuje:


§ 1. Zmienia się w załączniku nr 13do Uchwały Rady Miejskiej nr IV/30/2002 z dnia
19 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z kwoty 60.000 zł na kwotę
61 184,49 zł oraz plan wydatków z kwoty 200 000 zł na kwotę 250 000 zł
§ 2. Zatwierdza się zestawienie przychodów na 2003 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę: - 61.184,49 zł z tytułu:
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1) § 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności kwota 1.000,00 zł
w tym:
- kary za usuwanie drzew i krzewów,
- niewłaściwe składowanie odpadów
- naruszenie zasad korzystania ze środowiska
2) § 058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych kwota 4.000,00 zł
i innych jednostek organizacyjnych
w tym:
- kary za usuwanie drzew i krzewów, niewłaściwe składowanie odpadów, naruszenie zasad korzystania ze środowiska.
3) § 069 Wpływy z różnych opłat. kwota 37.000,00 zł
w tym:
- opłaty za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód
i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje
gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

4) § 092 Pozostałe odsetki kwota 19 184,49 zł


§ 3 Zatwierdza się zestawienie wydatków na 2003 r Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę: - 250.000 zł z przeznaczeniem na:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 30.000,00 zł
w tym:
-urządzanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków wiejskich. kwota 30.000,00 zł

2) § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 38.000,00 zł
z tego:
1/ edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych na terenie gminy kwota 8.000,00 zł
2/ wspomaganie systemów pomiarowo kontrolnych
stanu środowiska kwota 5.000,00 zł

3/ realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym
wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów. kwota 25.000,00 zł

3) § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych kwota 182.000,00 zł
z tego:
- realizacja zadań modernizacyjnych służących
ochronie środowiska i gospodarki wodnej kwota 182.000,00 zł

§ 4 Niedobór środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie – 188 815,51 zł zostanie pokryty z nadwyżki środków finansowych pozostałych z lat ubiegłych.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit


U Z A S A D N I E N I E


Przepisy art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami/ stanowią, że Burmistrz gminy co roku przedstawia do zatwierdzenia Radzie Gminy projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z dyspozycją wyżej wymienionych przepisów dokonano zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu w proponowanych kwotach.
Wysokość zestawionych przychodów znajduje swoje uzasadnienie w egzekwowanych opłatach z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, oraz grzywien nakładanych za wyrządzone szkody w środowisku. Natomiast zestawienie wydatków odzwierciedla kierunki działań w zakresie poprawy w miarę możliwości stanu środowiska naturalnego.
W tych warunkach zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w proponowanym brzmieniu.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 20:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1949
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 20:14

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311927
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony