Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony
UCHWAŁA NR VII/92/03
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 17 kwietnia 2003r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Pomorski w latach 2003-2007.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Pomorski w latach 2003-2007”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/92/2003
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 17 kwietnia 2003r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KAMIEŃ POMORSKI W LATACH 2003-2007.

Rozdział 1

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Kamień Pomorski w poszczególnych latach.

§ 1. 1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Kamień Pomorski w roku 2003 :
2. Według stanu na dzień 31 grudnia 2002r. zasób mieszkaniowy gminy Kamień Pomorski w 2003r. tworzy:
1/ 190 lokali mieszkalnych w 67 budynkach gminnych,
2/ 817 lokali mieszkalnych w 84 budynkach wspólnot mieszkaniowych (osoby fizyczne i gmina),
3/ 18 lokali mieszkalnych w 1 budynku wspólnoty mieszkaniowej (osoby fizyczne i Skarb Państwa),
4/ 36 lokali mieszkalnych w 5 budynkach będących własnością osób fizycznych,
5/ 43 lokale mieszkalne komunalne w zarządzie wspólnot mieszkaniowych.
3. W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi 1104 lokali mieszkalnych, w tym 46 lokali socjalnych.
4. W latach 2003 – 2007 stan zasobu mieszkaniowego gminy będzie ulegał zmniejszeniu ze względu na planową sprzedaż lokali. Przewiduje się zmniejszenie o 50 % stanu lokali komunalnych.
5. Zwiększeniu będzie ulegał stan ilościowy lokali socjalnych, w związku z nałożeniem na gminę wyrokami sądowymi obowiązku dostarczenia lokali socjalnych.
Zwiększenie stanu lokali socjalnych będzie następowało poprzez zmianę kwalifikacji lokalu mieszkalnego o niższym standardzie na lokal socjalny.
6. Przewiduje się, iż co roku stan lokali socjalnych będzie się zwiększał o 3 lokale.

§ 2. W celu zapewnienia lokali socjalnych w latach 2003 – 2007 wyłącza się ze sprzedaży niżej wymienione budynki:
a/ ul. Konopnickiej nr 21,

§ 3. 1. Lokale komunalne znajdują się w większości w budynkach starych i ich stan techniczny jest adekwatny do ich wieku.
2. Zestawienie budynków komunalnych w zależności od roku budowy jest następujące:
a/ budynki wybudowane przed 31 grudnia 1946r. – 61,
b/ budynki wybudowane w okresie od 1 stycznia 1947r. do 31 grudnia 1967r. – 6,
c/ budynki wybudowane w okresie od 1 stycznia 1968 r. do 31 grudnia 1989r. – 1.

§ 4. 1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego gminy Kamień Pomorski w latach 2003-2007.
2. Ze względu na stan techniczny niżej wymienione budynki gminne należy rozebrać
w nieprzekraczalnym terminie:
a/ ul. Garncarska 3 – do 31 grudnia 2003r. – 1 lokal mieszkalny,
b/ ul. Mickiewicza 34 – do 31 grudnia 2006r. – 3 lokale mieszkalne,
c/ ul. Mickiewicza 35 – do 31 grudnia 2006r. – 3 lokale mieszkalne,
d/ ul. Mickiewicza 36 – do 31 grudnia 2006r. – 5 lokali mieszkalnych,

Rozdział 2

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali w latach 2003-2007.

§ 5. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi gminy Kamień
Pomorski oraz ze względu na fakt, iż potrzeby remontowe gminnego zasobu
mieszkaniowego są bardzo duże, ustala się następujące priorytety w przeprowadzaniu
remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego gminy Kamień Pomorski:
1/ przestawienie piecy kaflowych,
2/ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
3/ wymiana podłóg,
4/ remont wolnych lokali,
5/ ocieplenia ścian budynków,
6/ wykonanie instalacji gazowych,
7/ remonty kapitalne pokryć dachowych,
8/ wymiana drzwi wejściowych na PCV,
9/ wymiana kanalizacji,
10/ wymiana instalacji wodociągowych i c.o.,
11/ remonty klatek schodowych,
12/naprawa awarii instalacji elektrycznych (wymiany), wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania.

§ 6. Wysokość niezbędnych środków na potrzeby remontowe gminnego zasobu mieszkaniowego wraz z wydatkami na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych wynosi 2.792.000 złotych, z czego na poszczególne lata przypada:
a/ 2003 – 791.518 zł
b/ 2004 – 620.482 zł
c/ 2005 – 460.000 zł
d/ 2006 – 460.000 zł
e/ 2007 – 460.000 zł

§ 7. Dochody z czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe w 2003r. w kwocie 484.148 zł pokryją w 100% koszty eksploatacji lokali, koszty ich konserwacji bieżącej i wynagrodzenie zarządcy.

Rozdział 3

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.

§ 8. Planowana sprzedaż lokali w poszczególnych latach:
1/ 2003 – 30 lokali
2/ 2004 – 25 lokali
3/ 2005 – 20 lokali
4/ 2006 – 20 lokali
5/ 2007 – 20 lokali

§ 9. 1. Mając na celu stworzenie warunków do jak najbardziej racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy należy dążyć do sprzedaży tych lokali, które w budynku stanowią jedyne lokale będące własnością gminy.
2. W tym celu należy:
1/ dokonać w lokalu takiej modernizacji, aby mógł on uzyskać status samodzielnego lokalu mieszkalnego,
2/ proponować najemcy, który nie wyraża chęci kupna lokalu jego zamianę na lokal równorzędny pod względem standardu.

Rozdział 4

Zasady polityki czynszowej.

§ 10. Stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala Burmistrz Gminy w Kamieniu Pomorskim.
Wysokość czynszu oblicza się przy zastosowaniu czynników uzależniających stawki czynszu regulowanego w zależności od położenia budynku i lokalu, wyposażenia lokalu i ogólnego stanu technicznego budynku:
1/ budynki położone na peryferiach miasta (ul. Chopina i Polna) i budynki poza miastem (wieś) – zniżka 10%,
2/ lokale w budynkach mieszkalnych, położone na strychu i posiadające powierzchnię sufitu mniejszą od powierzchni podłogi – zniżka 10%,
3/ budynki i lokale mieszkalne wyposażone w następujące urządzenia techniczne:
a/ lokal bez instalacji wodno-kanalizacyjnej, wc poza lokalem – zniżka 10%,
b/ lokal z c.o. z kotłowni w budynku lub kotłowni osiedlowej – zwyżka 10%,
c/ lokal z c.c.w z kotłowni w budynku lub kotłowni osiedlowej – zwyżka 10%,
d/ lokal z łazienką w lokalu – zwyżka 10%,
e/ lokal z WC w lokalu – zwyżka 5%,
4/ lokale położone w budynkach o obniżonym stanie technicznym i lokale o zmniejszonej wartości użytkowej :
a/ lokal mieszkalny w budynku, który ze względu na zły stan techniczny został przeznaczony do rozbiórki – zniżka 20%,
b/ lokal w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego (zagrzybienie, zawilgocenie, przemarzanie itp.) – zniżka 20%,
c/ lokal z używalnością wspólnej łazienki i WC – zniżka 15%,
d/ lokal z używalnością wspólnego przedpokoju – zniżka 5%,
e/ lokal, w którym znajduje się tylko wnęka kuchenna lub kuchnia bez dopływu światła dziennego – zniżka 10%.

§ 11. Najemca oprócz czynszu obowiązany jest uiszczać inne opłaty związane z korzystaniem z lokalu, a w szczególności opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę zimną, wodę ciepłą, wywóz nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych.

§ 12. Prognozowana wysokość stawki podstawowej czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi:
1) 2003r. – 1,50 zł
2) 2004r. – 1,70 zł
3) 2005r. – 1,80 zł
4) 2006r. – 1,90 zł
5) 2007r. – 2,05 zł

§ 13. Czynsz za najem lokali socjalnych wynosi 50% stawki czynszu regulowanego.

Rozdział 5

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym

§ 14. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Pomorski należy do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim, który jest zakładem budżetowym gminy i wykonuje swoje zadania poprzez:
1/ zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,
2/ remonty i konserwację zasobów mieszkaniowych i innych przekazanych w administrowanie,
3/ modernizację i adaptację istniejących zasobów mieszkaniowych,
4/ prowadzenie spraw związanych z najmem lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy poprzez zawieranie umów najmu, pobieranie czynszu i innych opłat z tytułu najmu,
5/ wykonywanie zarządu wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie okresowym ustawą o własności lokali,
6/ prowadzenie inwestycji w wysokości środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na dany rok, powierzonych przez Burmistrza Gminy.

§ 15. W przypadku podjęcia przez właścicieli lokali uchwały o zmianie zarządcy, dotychczasowy zarządca zarządzający wspólnota w imieniu gminy, w terminie 3-ch miesięcy od dnia podjęcia uchwały dokona rozliczenia całej swej działalności i przekaże stosowną dokumentacje nowemu zarządowi.

§ 16. 1. W 2003 roku Gmina rozpocznie porządkowanie stanu prawnego wspólnot mieszkaniowych.
2. W ramach tych zamierzeń należy:
a/ opracować lub uaktualnić dokumentację techniczną budynków,
b/ w miarę potrzeb wydzielić tereny niezbędne dla prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynku przez wspólnotę,
c/ dokonać zmian udziałów w budynku i gruncie.
3. Koszty wynikające z porządkowania stanu prawnego określi umowa zawarta pomiędzy stronami.

§ 17. Podział lub rozbudowa lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowy zasobu gminy wymaga zgody Burmistrza.

§ 18. Do końca 2007 roku zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy zostanie dostosowane do wymogu art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali.

Rozdział 6

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach i wysokość wydatków

§ 19. Ustala się następujące źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2003-2007:
1/ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne
2/ wpływy z czynszów za lokale użytkowe,
4/ wpływy z reklam
3/ dofinansowanie z budżetu gminy.


Rozdział 7

Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 20. Do końca września każdego roku zarządca dokona przeglądu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w celu ustalenia planu remontów bieżących i kapitalnych.

§ 21. Priorytetowym celem zarządcy w zakresie remontów będzie:
1/ likwidacja WC znajdujących się poza budynkiem,
2/ likwidacja pomieszczeń wspólnych znajdujących się w budynku, lecz poza lokalem (WC na piętrze)
3/ likwidacja pomieszczeń wspólnych znajdujących się w lokalach.
4/ rozpoczęcie likwidacji ogrzewania piecowego w budynkach wielomieszkaniowych,
5/ adaptacja pomieszczeń użytkowych na mieszkalne.

§ 22. Do końca października każdego roku zarządca dokona przeglądu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w celu:
1/ ujawnienia lokali opuszczonych i niezamieszkałych,
2/ ujawnienia lokali o dużej powierzchni użytkowej, których najemcy nie opłacają czynszu w celu zaproponowania im zamiany na mniejszy lokal mieszkalny.

Rozdział 8

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

§ 23. Wysokość wydatków w kolejnych latach
ROK KOSZTY BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI I KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNYMI KOSZTY REMONTÓW I WYDATKI NA FUNDUSZE REMONTOWE WSPÓLNOT KOSZTY MODERNIZACJI LOKALI I BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY WYDATKI INWESTYCYJNE
2003 465.000,00 560.000,00 102.000,00 -
2004 484.000,00 610.000,00 110.000,00 -
2005 500.000,00 640.000,00 70.000,00 -
2006 550.000,00 660.000,00 75.000,00 -
2007 600.000,00 690.000,00 80.000,00 -
RAZEM 2.599.000,00 3.160.000,00 437.000,00 -

§ 24. Ustala się zakres obowiązków wynajmującego i najemcy w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy:
1/ do wynajmującego należy:
a/ utrzymanie w stanie nie pogorszonym budynku oraz instalacji technicznych, pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku mieszkańców,
b/ dokonywanie napraw lokalu obejmującego instalacje i wyposażenie techniczne w zakresie nie obciążającym najemcy, a w szczególności wymiany wewnętrznej instalacji gazowej i elektrycznej (bez urządzeń odbiorczych) instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami (bez zaworów), wodociągowych, kanalizacyjnych,
c/ wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg posadzek oraz tynków jeżeli przyczyny uzasadniające wymianę nie powstały z winy najemcy.
2/ do najemcy należy:
a/ naprawa i konserwacja podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, płytek ceramicznych, szklanych i innych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych,
b/ naprawa i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, obejmująca między innymi obustronne malowanie oraz malowanie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych od strony wewnętrznej,
c/ naprawa i konserwacja wbudowanych mebli łącznie z ich wymiana,
d/ naprawa i konserwacja pieców węglowych, akumulacyjnych i c.o, trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gzowych elektrycznych i węglowych) podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, umywalek i zlewozmywaków wraz z syfonami, baterii, i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą.
e/ naprawa i konserwacja osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej w wyłączeniem wymiany instalacji przewodów instalacji,
f/ naprawa i konserwacja etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,
g/ napawa i konserwacja i wymiana przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych,
h/ konserwacja balkonów i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokali, z naprawami i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w tych pomieszczeniach,
i/ usuwanie szkód i zniszczeń lokalu i budynku, spowodowanych przez najemcę i członków jego gospodarstwa domowego.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 20:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2608
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 20:15

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311501
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony