Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


UCHWAŁA NR VII/94/2003
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 17 kwietnia 2003 roku.


w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski – obręb geodezyjny Wrzosowo – na cele zabudowy mieszkaniowej z odpowiednią infrastrukturą techniczną.


Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112/ uchwala się, co następuje:


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXX/290/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2001 r. dokonuje się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski, obejmującej obszar działek o numerach 115/23, 115/24, 115/26, 115/28, 115/29, 115/30, 115/32, 115/34 i 115/35 (po podziale działki nr 115/36, 115/37 i 115/38) położone w obrębie geodezyjnym Wrzosowo o łącznej powierzchni 0,99 ha.
2. Granice zmiany planu przedstawione są na rysunku w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i będącym jej integralną częścią.
3. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana funkcji terenu rolniczego na funkcję mieszkaniową z odpowiednią infrastrukturą techniczną.

§ 2. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
3) szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,
4) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach jest wprowadzenie unormowań prawnych umożliwiających zgodne z prawem lokowanie przedsięwzięć w terenie.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) MNJ – tereny lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) KDD1 – teren do regulacji pasa drogowego gminnej drogi dojazdowej położonej poza obszarem opracowania,
3) KDD2 – teren do regulacji pasa drogowego wewnętrznej drogi dojazdowej położonej poza obszarem opracowania.
2. Tereny, o których mowa w ust.1 do chwili ich zagospodarowania zgodnie z funkcją ustaloną w zmianie planu, mogą pełnić funkcję terenów rekreacyjnych z dopuszczeniem sytuowania obiektów campingowych.

Rozdział II
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania

§ 5. 1. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne:
1) Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolami MNJ na cele za-budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszczalny udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki – maksimum – do 30%,
b) minimalna wielkości działki – 450 m2, przy froncie szerokości min. 19 m,
c) dopuszcza się łączenie działek,
d) dopuszcza się podział wtórny działek 115/26 i 115/36,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy – 5,0 m od linii regulacyjnej ulic dojazdowych,
f) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii regulacyjnej drogi głównej (wojewódzkiej),
g) wysokości zabudowy – do 8,0 m od powierzchni terenu do kalenicy (jedna kondygnacja bez podpiwniczenia + poddasze użytkowe),
h) dachy wysokie, wielospadowe z dopuszczeniem typu mansardowego,
i) miejsca postojowe w granicach poszczególnych działek.
2) Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDD1 i KDD2 na cele realizacji trójkątów widoczności, odpowiednio dla gminnej drogi dojazdowej i wewnętrznej drogi dojazdowej.
3) Projektowanie obiektów budowlanych winno się odbywać w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej.
4) Przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badanie geologiczne gruntu.
2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
1) W zakresie środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi projektuje się wprowadzenie zieleni typu izolacyjnego wzdłuż granic od drogi głównej (wojewódzkiej).
2) W zakresie środowiska kulturowego wskazane jest dostosowanie zabudowy do krajobrazu kulturowego terenu z wykorzystaniem tradycyjnych wzorów architektury.
3. Ustalenia dotyczące komunikacji:
Wjazdy na teren ustala się bezpośrednio na działki poprzez istniejące wjazdy bramowe z istniejących na styku z granicami opracowania dróg: wojewódzkiej nr 102 oraz dojazdowych KDD1 i KDD2. Linia regulacyjna drogi wojewódzkiej przebiega po istniejących granicach działek przyległych i nie wymaga korekty, linie regulacyjne dróg dojazdowych przebiegają po istniejących granicach działek przyległych i wymagają korekty, co będzie w przyszłości przedmiotem niezależnego opracowania.

Rozdział III
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 6. 1. Zaopatrzenie w wodę:
Ustala się z istniejącego, grupowego wodociągu w drodze wojewódzkiej oraz poprzez projektowaną sieć wodociągową w ulicach dojazdowych KDD1 i KDD2. Niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zaopatrzenie ludności z awaryjnych studni publicznych zgodnie z zarządzeniem Nr 2/95 M.G.P. i B. z dnia 21.09.95 (M.P. Nr 59, poz. 663).
2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:
Ustala się do projektowanej w drodze wojewódzkiej sieci kanalizacji sanitarnej. Przejściowo dopuszcza się lokalizację szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem nieczystości płynnych do punktu zlewnego we Wrzosowie, z natychmiastową ich likwidacją po zrealizowaniu sieci kanalizacyjnej.

3. Odprowadzenie wód opadowych:
Ustala się w teren poprzez studzienki chłonne.
4. Odpady stałe:
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów ustala się w systemie miejskim, po wstępnej segregacji, poprzez wywóz na gminne składowisko odpadów w Chrząstowie.
5. Zaopatrzenie w ciepło:
Ustala się w systemie ogrzewania indywidualnego bez wprowadzania ograniczeń dotyczących rodzaju paliwa; zaleca się stosowanie paliw ekologicznych.
6. Zaopatrzenie w gaz:
Ustala się z projektowanego na terenie wsi gazociągu średniego ciśnienia poprzez indywidualne reduktory naścienne.
7. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
Ustala się z istniejącej, kablowej, sieci 0,4 kV w drodze wojewódzkiej poprzez projektowaną sieć kablową 0,4 kV w projektowanych ulicach dojazdowych.
8. Zaopatrzenie teletechniczne:
Ustala się z istniejących w drodze wojewódzkiej kablowej i napowietrznej linii telefonicznych i centrali we Wrzosowie.

Rozdział IV
Przepisy końcowe

§ 7. Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego o powierzchni 0,99 ha kl. RIIIa na cele nierolnicze i nieleśne w oparciu o zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GZ.tr.057-602-277/2002 z dnia 30.09.2002 r.

§ 8. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 30% dla terenów o funkcji mieszkaniowej.

§ 9. Na terenie objętym zmianą tracą moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/88/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kamień Pomorski z dnia 22.10.1982 r. (Dz. Urz. W.R.N. w Szczecinie z 1983 Nr 19 poz.9), podtrzymaną uchwałą Nr VII/53/90 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 14.12.1990 r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1991 r. Nr 1, poz. 3).

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodniczący Rady

....................................
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 20:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2204
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 20:15

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308438
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony