Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XI/126/03
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 4 grudnia 2003 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/338/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Po-morskim z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski zmienionej Uchwałą Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomor-skim z dnia 19 grudnia 2002 r.


Na podstawie art.14 ust.1 dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) uchwala się, co następu-je:

§ 1.1. ust. 1 w § 1 otrzymuje brzmienie: „Postanawia się przystąpić do spo-rządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski obszaru położonego w obrębach geodezyjnych: Buszęcin, Jarszewo, Jarzysław, Miłachowo, Rarwino, Rekowo i Skarchowo”.
2. wykreśla się zapis ust.2 w § 1.
3. ust.3 w § 1 otrzymuje brzmienie: „Tereny objęte zmianą określono w załączni-kach graficznych nr 1, 2 i 3 stanowiących integralną część uchwały”.

§ 2.1. ust. 1 w § 2 otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem planu jest przezna-czenie terenów o funkcji rolniczej na cele lokalizacji farm wiatrowych, GPZ i kory-tarzy infrastrukturalnych. Pomiędzy urządzeniami teren użytkowany w sposób do-tychczasowy”.
2. ust. 2 w § 2 otrzymuje brzmienie: „Zakres merytoryczny planu ustala się zgod-nie z art.15 ust.2 i 3”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady


mgr Władysław Dwulit
UZASADNIENIE


Z uwagi na wejście w życie z dniem 11.07.2003 r. przepisów uchwały z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717), mając na względzie konieczność zapewnienia spójności uchwał inicjującej i uchwalającej plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gmi-ny Kamień Pomorski w sprawie lokalizacji farmy wiatrowej „Jarszewo” wnosi się o zmianę uchwały Nr XXXVII/338/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2002 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Ka-mieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 20023 r.

Zmiana Uchwały polega na rozszerzeniu terytorialnym planu, w związku ze zwięk-szeniem liczby wiatraków do 20 szt. i koniecznością lokalizacji GPZ, uwarunkowa-nym prognozowaną linią graniczną hałasu o wysokości 40 dB nocną porą od pro-jektowanych generatorów elektroenergetycznych w stosunku do istniejącej i pro-jektowanej zabudowy mieszkaniowej. Powyższe wiąże się z koniecznością umieszczenia zapisu, w uchwale uchwalającej zmianę planu, wykluczającego możliwość budowy obiektów mieszkaniowych w obszarze wyżej określonej strefy (podstawa: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 627 oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Na-turalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – Dz. U. Nr 66, poz. 436 z późniejszymi zmianami).
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 00:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2040
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 00:53

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321230
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony