Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyU C H W A Ł A Nr XI/132/03
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 4 grudnia 2003 roku


w sprawie skargi Jolanty i Mariana Pszczółkowskich


Na podstawie art. 229, pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępo-wania Administracyjnego ( Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 Dz. U. 49, poz. 509; z 2002 Dz.U. nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 169 , poz. 169,; Dz. U. 153, poz. 1271), uchwa-la się, co następuje:


§ 1. Uznać skargę Państwa Jolanty i Mariana Pszczółkowskich, zam. Kamień
Pomorski, ul. B. Chrobrego 9, złożoną w dniu 22 października 2003 r.,na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego, do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim, za bezzasadną.


§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie:
Wniesiona do Rady Miejskiej skarga p.p. Jolanty i Mariana Pszczółkowskich, zam. w Kamieniu Po-morskim, ul. B.Chrobrego 9, była przedmiotem szczegółowego badania przez Komisję Rewizyjną.
Komisja Rewizyjna po wnikliwym zapoznaniu się z powyższą skargą, z liczną dokumentacją dotyczą-cą tej skargi oraz wyjaśnieniami i pismem pracownika Urzędu Miejskiego, z Referatu Geodezji i Gospo-darki Gruntami, ustosunkowała się do wszystkich zarzutów podnoszonych w skardze pp. Pszczółkow-skich, a mianowicie:

1. W piśmie nr BGK-5511/34/2002 z dnia 4 października 2002 r. przedstawiono historię sprzedaży kolejnych nieruchomości dla pp.Pszczółkowskich, która przedstawia się następująco:

 działka Nr 395 o pow. 48 m2 ( wówczas niezabudowana ) została przeznaczona do sprzedaży przez gminę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Państwo Pszczółkowscy nabyli przed-miotową nieruchomość w drugim przetargu ustnym nieograniczonym- notarialna umowa sprzedaży - Rep. A nr 6603/1999 z dnia 05 listopada 1999r.
 działka Nr 278/7 o pow. 146 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym została sprzedana pp. Pszczółkowskim w trybie bezprzetargowym ( na rzecz najemców budynku ) - notarialna umowa sprzedaży - Rep. A Nr 316/2000 z dnia 27 stycznia 2000r.
 działka Nr 279/4 o pow. 43 m2 niezabudowana, została sprzedana na wniosek pp. Pszczółkowskich w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania zakupionych w/w działek- akt notarialny nr 4718/2000 z dnia 14 września 2000 r.
( załącznik nr 8 do niniejszego protokołu ).

2. Trudno się zgodzić z zarzutem zawartym w pkt. 2 skargi z dnia 05 marca 2003 r., że wzięto pod
uwagę wyłącznie dobro interesów p.p. Żułma, a nie p.p. Pszczółkowskich
Dokonanie podziału geodezyjnego gruntu - pierwotnej działki nr 279/2 na działki nr 279/3 i
279/4 oraz sprzedaż na wniosek pp. Pszczołkowskich w trybie bezprzetargowym działki nr 279/4 miało właśnie na celu uwzględnienie interesów Państwa Pszczółkowskich
Działka nr 279/3 pozostała własnością gminy i służy jako działka umożliwiająca swobodny do-jazd do nieruchomości oznaczonych numerami 279/4 280/2 i jednocześnie jako jedyny dojazd do nieruchomości oznaczonej nr 280/1. Każdy z właścicieli nieruchomości przyległych do działki gmin-nej nr 279/3, zarówno pp. Lesiuk, jak i pp. Pszczółkowscy posiadają część własnego gruntu wzdłuż ścian swoich budynków, które samodzielnie nie wystarczają jako dojazd do posesji, a w połączeniu z gminną działką nr 279/3 mogą stanowić swobodną komunikację.
Parkowanie w tym miejscu samochodów przez innych kierowców przez dłuższy okres czasu uniemożliwiając dojazd do posesji pp. Pszczółkowskich winno być zgłaszane na policję, jako fakt łamania przepisów ruchu drogowego.

3. Umieszczenie napisu skutecznie informującego o tym, ze droga ta nie jest parkingiem, nie jest
konieczne, albowiem znak drogowy, który obecnie jest umieszczony na ścianie budynku nr 10
informuje o tym. Ponadto rodzaj oznakowania drogowego określa rozporządzenie ministra
infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i
sygnałów drogowych ( Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ).

4. W nawiązaniu do uwag do pkt. 4, zawartych w skardze z dnia 05 marca 2003r. należy wyjaśnić, że
zarówno działka nr 280/1 o pow. 436 m2, jak i nr 280/2 o pow. 182 m2 stanowią własność pp.Lesiuk, a nie są przedmiotem wieczystego użytkowania, jak wynika z zawartych w skardze
informacji. Wobec tego nie można rozpatrywać możliwości nakazania przez gminę Państwu Lesiuk zezwolenia na korzystanie z ich nieruchomości przez inne osoby.
Ponadto , znak drogowy umieszczona na ścianie budynku nr 10 za zgodą właścicieli nieruchomości pp.Lesiuk. W momencie, gdy wydzielono działkę nr 279/3, jako działkę dojazdową do sąsiednich posesji, nie było potrzeby dokonywania uzgodnień na temat możliwości korzystania przez inne oso-by z nieruchomości pp. Lesiuk, bowiem, jak już wcześniej wyjaśniano, sąsiednie nieruchomości ma-ja zapewniony swobodny dojazd.

5. Zarzuty zawarte w pkt. 5,6,7 skargi, o której mowa wyżej, stały się w obecnej chwili
bezprzedmiotowe, albowiem dnia 13 maja 2003 r. punkt graniczny nr 1467 działki nr 279/3 obręb
Kamień Pomorski -2 na zlecenie gminy został wznowiony przez uprawnionego geodetę. Położenie
punktu zostało okazane właścicielom przyległych nieruchomości, co pp. Pszczółkowscy
potwierdzają. ( załącznik nr 9 do niniejszego protokołu ).

Analiza przebiegu przetargów wyraźnie świadczy o uwzględnieniu interesów p.p. Pszczółkowskich przez gminę, w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania. Istnienie drogi wewnętrznej nr 279/3 jest konieczne i jej sprzedaż, zarówno p.p. Pszczółkowskim lub p.p. Lesiukom jest niemożliwa.
Istnieje natomiast możliwość jej odsprzedania na współwłasność, ale do tego jest potrzebna zgoda oby-dwu stron.
Zarówno oznakowanie, jak i umiejscowienie znaku drogi wewnętrznej, przy obecnym podziale geode-zyjnym istniejących nieruchomości, jest słuszne i odpowiednie.
Jednocześnie Komisja Rewizyjna pragnie ustosunkować się do dodatkowych zarzutów, złożonych przez p.p. Pszczółkowskich do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, mówiących o zastraszaniu ich przez członków powyższej Komisji . Otóż stwierdzenia te są nieprawidłowe i mają jedynie na celu przedstawienie negatywnego obrazu działania Komisji i wywołania na urzędnikach Urzędu Wojewódz-kiego wrażenia krzywdy.
W świetle powyższego, a także zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 00:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2016
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 00:56

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321299
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony