Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XII/136/03
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2003 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, określenia wzorów formularzy dotyczących informacji i deklaracji na podatek rolny oraz określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego.

Na podstawie art. 6 ust. 3, art.6a ust. 11, art. 6b oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. , Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, z kwoty 34,57 zł. za 1 q do kwoty 22,00 zł. za 1 q żyta.
2. Kwota 22,00 zł. za 1 q żyta stanowić będzie podstawę do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy w 2004 roku.

§ 2. 1. Ustala się wzór formularza informacji, którą osoby fizyczne będące płatnikami podatku rolnego są obowiązane złożyć Burmistrzowi stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór deklaracji, którą osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane złożyć Burmistrzowi, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych następuje w drodze inkasa.
2.Inkasentami podatku rolnego ustala się sołtysów gminy Kamień Pomorski .
3.Wynagrodzenie inkasenta wynosi 5% pobranego podatku.

Str. 2
§ 4. 1. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych , na których zaprzestano produkcji następuje na wniosek podatnika.
2. Do wniosku o przyznanie zwolnienia należy dołączyć dokument potwierdzający dysponowanie nieruchomością rolną ( wypis z ewidencji gruntów, umowy będące podstawą do ujęcia w ewidencji podatkowej) lub oświadczenie o samoistym władaniu nieruchomością.
3. Zwolnienie następuje w drodze decyzji.
4. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu,
w którym decyzja stała się ostateczna.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, określenia wzorów formularzy dotyczących informacji i deklaracji na podatek rolny oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień od podatku rolnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku..
Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 00:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2032
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 00:58

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310988
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony