Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XII /137/2003
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zmiany regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kamień Pomorski.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 oraz z Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXXVIII/347/2002 z dnia 26 września 2002 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1/ w tytule rozdziału II po słowach „odprowadzania ścieków” dodaje się słowa „– obowiązki przedsiębiorstwa”.

2/ w § 7 wykreśla się słowa: „Zarządu Gminy" zastępując słowem „Burmistrza".

3/ w § 9 dodaje się pkt 7 o treści: „ ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy.”

4/ w § 12 ust.4 regulaminu wykreśla się słowa „i przedsiębiorstwo ustalili" i zastępuje je słowem, „ustali".

5/ w § 16 ust.2 pkt 2 regulaminu wykreśla się w całości i zastępuje nowym zapisem o treści: „przez przedsiębiorstwo niezwłocznie w przypadkach określonych w art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.

6/ w § 20:
a/ w ust. 1 wykreśla się słowa: „Zarządu Gminy" zastępując słowem „Burmistrza".
b/ w ust.1 pkt 2 wykreśla się słowo „mimo" zastępując słowami: „następujące po dniu"

7/ w § 24 ust. 1 pkt 5 wykreśla się słowo „potrzebom” i zastępuje się je słowem „potrzebami”.

8/ w § 25 wykreśla się słowo „identyfikatora” zastępując słowami „legitymacji służbowej”.

9/ w § 26:
a/ pkt 5. regulaminu wykreśla się w całości.
b/ pkt. 6, 7 i 8 otrzymują numeracje odpowiednio: § 26 pkt 5, 6 i 7.

10/ w § 30:
a/ w ust. 1 zmienia się treść i po słowach „oraz konserwacja” dodaje się słowo „wewnętrznych” oraz po słowie „odbiorcy” dodaje się słowo „usług
b/ w ust. 2 zmienia się treść i otrzymuje on brzmienie: „Naprawa, remont, wymiana i konserwacja wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych, w tym przyłączy wspólnych, należy do odbiorcy usług”.
c/ ust. 3 wykreśla się w całości.
d/ ust. 4, 5 i 6 otrzymują numeracje odpowiednio: § 30 ust. 3, 4 i 5.

11/ w § 34:
a/ w ust. 3 zapisy po słowach: „przez 1 rok" wykreśla się.
b/ dodaje się ust. 5 o treści: „W przypadku wygaśnięcia taryfy przed wejściem w życie nowej taryfy stosuje się ostatnio obowiązujące stawki opłat jako zaliczki podlegające rozliczeniu po wejściu w życie nowej taryfy".

12/ w § 35 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „Na wniosek i koszt właściciela lub zarządcy nieruchomości, na wydzielonej części wewnętrznej instalacji wodociągowej nieruchomości, instaluje się dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej. Zainstalowanie wodomierza jest możliwe po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych dla instalacji służącej do poboru wody bezpowrotnie zużywanej. Uruchomienie instalacji do poboru wody bezpowrotnie zużywanej jest możliwe po dokonaniu przez przedsiębiorstwo odbioru technicznego tej instalacji wraz z wodomierzem i po podpisaniu przez strony załącznika do umowy o dostawę wody”.

13/ w § 43 ust. 4 wykreśla się zdanie drugie rozpoczynające się od słów: „Po jej wybudowaniu ..." oraz dodaje się słowa do zdania pierwszego o treści: „i przekazania gminie na warunkach określonych w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków.

14/ w § 44 ust. 1 wykreśla się i zastępuje nowym zapisem o treści: „ Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub z którego mają być odprowadzone ścieki, albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym".

15/ w § 45 ust. 2 w pkt 1 po słowach „dotyczy wniosek” dodaje się słowa: „lub dokument stwierdzający korzystanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym”.

16/ zmienia się treść § 48 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 00:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2062
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 00:58

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311422
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony