Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zamawiaj¹cy : Burmistrz Kamienienia Pomorskiego
na podstawie art. 15 ust. 1, 29 ust.2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661),
Adres: 72-400 Kamieñ Pomorski pl. Stary Rynek 1, Telefon: 3821-142, 3821-146, Fax. 3825028 REGON: 000528356

og³asza przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: OBS£UGA GEODEZYJNA GMINY KAMIEÑ POMORSKI NA 2004 ROK.

Obs³uga obejmuje n/w prace geodezyjne:

· podzia³ gruntu zabudowanego i niezabudowanego oraz sporz¹dzenie dokumentacji do celów prawnych,

· rozgraniczenie nieruchomoœci,

· wznowienie granic nieruchomoœci,

· opracowanie mapy do celów projektowych, nowy pomiar,

· sporz¹dzenie opisu nieruchomoœci (po uprzednim wznowieniu granic),

· sporz¹dzenie wykazu zmian gruntowych,

· opracowanie mapy do celów projektowych, pomiar uzupe³niaj¹cy,

· scalenie (po³¹czenie) nieruchomoœci i sporz¹dzenie dokumentacji do celów prawnych,

· scalenie i podzia³ nieruchomoœci w trybie przepisów rozdzia³u 2 „Scalenie i podzia³ nieruchomoœci” ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami,

· inwentaryzacja powykonawcza budynku wraz z przy³¹czami,

· inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego,

· wytyczenie uzbrojenia podziemnego.1. Warunki przetargu nale¿y odebraæ u p. Krystyny Cirko w Urzêdzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim pl. Stary Rynek 1, pok. nr 14, po uiszczeniu op³aty w kasie Urzêdu w wysokoœci: 20,- z³. (pok. nr 1) lub poczt¹ za zaliczeniem po uprzednim telefonicznym powiadomieniu.

2. Wszelkie informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ u p. Krystyny Cirko w Urzêdzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim pl. Stary Rynek 1, pok. nr 14, tel. 38 21-146 wew. 127.

3. Warunkiem udzia³u w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie: 500,-z³.

(s³ownie: piêæset z³otych).
Miejsce wnoszenia wadium - kasa Urzêdu Miejskiego lub bank PEKAO S.A. I O/ Kamieñ Pomorski nr konta: 11001412-895-2303-111-5

Wadium nale¿y wnieœæ do dnia 26 lutego 2004r. do godz. 1400.

4. Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 27 lutego 2004r. do godz. 900 w Urzêdzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, pok. nr 8, I piêtro.

5. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 27 lutego 2004r. o godz. 1100 w Urzêdzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim (sala konferencyjna I piêtro).

6. Kryteria oceny ofert: cena – 60 %, termin realizacji - 30 %, referencje od jednostek samorz¹dowych za prace wykonane w 2002 i 2003 roku - 10 %.

7. W przetargu mog¹ braæ udzia³ oferenci, którzy spe³ni¹ warunki wynikaj¹ce z art.22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w warunkach przetargu oraz z³o¿¹ wymagane dokumenty.

8. Zamawiaj¹cy oœwiadcza, ¿e w postêpowaniu o udzielenie zamówienia stosowane bêd¹ preferencje krajowe.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-26 07:38

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2234
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-26 07:38

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8312593
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony