Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zamawiaj¹cy : Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Adres : 72-400 Kamieñ Pomorski Pl. Stary Rynek 1

Telefon : 3821-142, 3821-157 Fax. 3821-144(Dzia³aj¹c w trybie art. 15 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664, Nr 113, poz. 984, Nr 197, poz. 1661, z 2003 Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188, Nr 165, poz. 1591)O g ³ a s z a

przetarg nieograniczony

na wybór dziennika o zasiêgu lokalnym (województwa zachodniopomorskiego) w celu zamieszczania og³oszeñ Burmistrza Kamienia Pomorskiego

W przetargu mog¹ braæ udzia³ oferenci, którzy spe³ni¹ warunki wynikaj¹ce z art.22 ust. 2

ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w warunkach udzielenia zamówienia oraz

z³o¿¹ wymagane dokumenty.Warunki udzielenia zamówienia, formularz oferty, wzór umowy oraz wszelkie informacje dotycz¹ce zamówienia mo¿na uzyskaæ u p. Gra¿yny Pisera w Urzêdzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim Pl. Stary Rynek nr 1 (II piêtro, pokój nr 14), tel. 3821142, wewn. 127.

Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 27 lutego 2004 roku do godz. 1000 w Urzêdzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, pokój nr 8, (I piêtro sekretariat).Otwarcie ofert nast¹pi dnia 27 lutego 2004 roku o godzinie 1200 w Urzêdzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim (I piêtro sala obrad ).Przy ocenie i wyborze oferenta zamawiaj¹cy bêdzie kierowa³ siê nastêpuj¹cymi kryteriami oceny ofert:- oferowana cena 1 cm2 og³oszenia - 70 %

- zakres oferowanych us³ug dodatkowych - 10 %

- œrednia wysokoœæ nak³adu i sprzeda¿y - 20 %

Zamawiaj¹cy oœwiadcza, ¿e w tym postêpowaniu stosowane bêd¹ preferencje krajowe.Warunkiem wziêcia udzia³u w przetargu jest wniesienie wadium.Wadium w kwocie 500 z³ (piêæset z³otych) nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim nr 11001412-895-2303-111-5 w Banku PEKAO S.A I Oddzia³ Kamieñ Pomorski lub w kasie Urzêdu Miasta (parter , pokój nr 1) w terminie do 26 lutego 2004 roku do godz. 14:00.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-26 07:38

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2028
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-26 07:38

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311873
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony