Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XIII/143/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 5 lutego 2004 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/305/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2001 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia
zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego
gminy Kamień Pomorski


Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112; z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/305/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2001 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski”.
2) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Postanawia się przystąpić do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski obejmującego teren oznaczony na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem planu zagospodarowania przestrzennego jest określenie funkcji terenu położonego w obrębie Połchowo – dz. nr: 2, 3, 5, 6, 48, 32/1, 33, 9, 10, 36, 38/2, 52, 54, 37, 38/1, 39, 57, 11, 40, 58, 42, 71/2, 95, 12, 13 o łącznej powierzchni ok. 52 HA na funkcje: zabudowy mieszkaniowej, zabudowy pensjonatowo – hotelowej z dopuszczeniem lokalizacji usług turystycznych w tym przystani jachtowej, handlu, gastronomii i obsługi komunikacyjnej.”.
3) § 2 otrzymuje brzmienie: „Załączniki graficzne nr 1 i nr 2 dotyczące przedmiotu planu stanowią integralną część uchwały.”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady


mgr Władysław Dwulit

Uzasadnienie do uchwały nr XIII/143/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 5 lutego 2004 roku.

Konieczność podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr XXXI/305/2001 z 20 grudnia 2001 roku, podyktowana jest potrzebą dostosowania się do nowych przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U 80.717.04), które zakładają, że wszystkie plany uchwalone przed rokiem 1995 tracą ważność z dniem 1 stycznia 2004 r. Wszystkie dotychczasowe procedury były prowadzone jako zmiany do obowiązujących planów.
Rada Gminy w Kamieniu Pomorskim dokonując oceny zgodności z prawem uchwały o przystąpieniu nr XXXI/305/2001 z 20 grudnia 2001 w związku z art. 85 Ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U 80.717.04 uznała za konieczne skorygowanie przedmiotu uchwały w celu uniknięcia stwierdzenia przez organ nadzoru jej nieważności.
Przedmiotem Uchwały nr XXXI/305/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2001 roku było przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 80.717.04 zmieniającej ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku - mowa jest o „sporządzaniu planu miejscowego” a nie o „zmianie w planie miejscowym”, co nakłada obowiązek na organ gminy zmiany przedmiotu uchwały zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, celem uniknięcia jej wadliwości.
Podejmowanie uchwały o zmianie do nieobowiązującego planu powodowałoby jego nieważność. Uchwała kończąca zostanie podjęta jako uchwalenie planu zagospodarowania.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 01:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1972
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 01:21

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311009
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony