Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XIII/144/04
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 5 lutego 2004 roku

w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski dla działek nr 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 (12/2 po zmianie gruntowej), 13 (13/2 po zmianie gruntowej), 32/1, 33, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 42, 48, 52 ,54, 57, 58, 71/2, 95, obręb Połchowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) oraz art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112; z 2003 r. Nr 80 poz. 717) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) uchwala się co następuje:
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim nr XXXI/305/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. oraz uchwałą nr XIII/143/04 z dnia 5 lutego 2004 roku zmieniającą uchwałę nr XXXI/305/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. uchwala się plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski obejmujący działki nr 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 (12/2 po zmianie gruntowej), 13 (13/2 po zmianie gruntowej), 32/1, 33, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 42, 48, 52 ,54, 57, 58, 71/2, 95, obręb Połchowo o łącznej powierzchni 52,3576 ha.
2. Granice obszaru objętego planem przedstawione są na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod funkcje: zabudowy mieszkaniowej, zabudowy pensjonatowo-hotelowej z dopuszczeniem lokalizacji usług turystycznych w tym przystani jachtowej, handlu, gastronomii i obsługi komunikacyjnej.
§ 2. 1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się:
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku zmiany planu. Przebieg linii rozgraniczającej należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku zmiany planu,
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzenia terenów oraz nieprzekraczalne linie zabudowy, rozumiane jako najmniejsza odległość w jakiej może być usytuowana zabudowa i obowiązujące linie zabudowy rozumiane jako linia usytuowania lica zabudowy funkcji podstawowej, a dla pozostałej zabudowy jako nieprzekraczalna linia zabudowy. Linie te są oznaczone na rysunku zmiany planu,
3) warunki i zasady podziału terenu,
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z:
a) potrzeb ochrony środowiska,
b) ochrony przed powodzią,
c) położenia w zasięgu strefy „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
d) położenia w pasie technicznym i ochronnym morskich wód wewnętrznych.
5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury inżynieryjnej,
6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.
2. Tereny objęte planem do chwili ich zagospodarowania zgodnie z treścią niniejszej uchwały mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy.
Rozdział II
PRZEZNACZENIE TERENU I ZASADY JEGO ZAGOSPODAROWANIA
§ 3. Na rysunku planu wydzielono liniami rozgraniczenia tereny oznaczone symbolami wraz z określeniem dla nich poniższych ustaleń:
1. SYMBOL TERENU MNj 1 powierzchnia terenu – 30,38 ha
1) Funkcja terenu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2) Ustalenia kompozycji
i form zabudowy a) zespół budynków jednorodzinnych wolnostojących,
b) budynki jednorodzinne niskie o całkowitej wysokość zabudowy do 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, dwie kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym,
c) dachy dwu lub wielospadowe - kąt nachylenia głównych połaci od 30 do 45 - dotyczy zabudowy mieszkaniowej,
d) dach kryty dachówką betonową lub ceramiczną w kolorze czerwonym lub ceglastym,
e) maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 25 %,
f) obowiązująca linia zabudowy wg rysunku zmiany planu,
g) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku zmiany planu,
h) dopuszcza się zabudowę terenu jednokondygnacyjnymi obiektami gospodarczymi oraz wolnostojącymi garażami i ustala się maksymalną wysokość tych obiektów 4,5 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
i) dach nad obiektami gospodarczymi o dowolnym kształcie,
j) teren okresowo zalewany, linia zalewu wyznaczona wg rysunku zmiany planu.
3) Zasady podziału terenu a) minimalny front działki 25,0 m, dla działek narożnikowych dopuszcza się min. front działki 15,0 m,
b) minimalna powierzchnia działek budowlanych 1000 m2.
4)
Ustalenia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego a) od dróg należy wprowadzić zieleń izolacyjną, powierzchnia biologicznie czynna minimum 60 % powierzchni działek,
b) zdjąć warstwę organiczną z obszaru bezpośrednio przeznaczonego pod zabudowę kubaturową i tereny utwardzone,
c) pozostałe ustalenia w zakresie ochrony środowiska wg § 5 ust. 1 niniejszej uchwały.
5) Ustalenia z zakresu ochrony środowiska kulturowego a) wg ustaleń w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały.
6) Ustalenia w zakresie infrastruktury komunikacyjnej a) dostęp do działek z istniejących dróg gminnych i powiatowych w tym z pasów terenów przeznaczonych na poszerzenie istniejących dróg oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem KUl oraz projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem KUd i projektowanego ciągu pieszo jezdnego oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolami KUpj-1 i KUpj-2.
b) zabezpieczyć minimum dwa miejsca parkingowe na obszarze poszczególnych działek, w tym wlicza się miejsca postojowe w garażu.
7) Ustalenia w zakresie infrastruktury inżynieryjnej wg § 4 niniejszej uchwały
8) Ustalenia w zakresie ochrony przed powodzią: dopuszcza się zabudowę przeznaczoną na stały pobyt ludzi pod warunkiem posadowienia posadzki parteru na poziomie ± 0,0 = 1,95 m npm,


2. SYMBOL TERENU MNj 2 powierzchnia terenu – 4,46 ha

1) Funkcja terenu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2) Ustalenia kompozycji
i form zabudowy a) zespół budynków jednorodzinnych wolnostojących.
b) budynki jednorodzinne niskie o całkowitej wysokość zabudowy do 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, dwie kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym,
c) dachy dwupołaciowe kąt nachylenia głównych połaci 40 dotyczy zabudowy mieszkaniowej,
d) dach kryty dachówką betonową lub ceramiczną w kolorze czerwonym lub ceglastym,
e) maksymalna powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni działki,
f) obowiązująca linia zabudowy wg rysunku zmiany planu,
g) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku zmiany planu,
h) dopuszcza się zabudowę terenu jednokondygnacyjnymi obiektami gospodarczymi oraz wolnostojącymi garażami i ustala się maksymalną wysokość tych obiektów 4,5 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
i) dach nad obiektami gospodarczymi o dowolnym kształcie.
3) Zasady podziału terenu a) minimalny front działki 20,0 m, dla działek narożnikowych dopuszcza się min. front działki 10,0 m,
b) minimalna powierzchnia działek budowlanych 1200 m2.
4) Ustalenia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego a) należy wprowadzić zieleń izolacyjną i dekoracyjną – jako izolację dźwiękochłonną od ruchu komunikacyjnego,
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 50 % powierzchni działek,
c) zdjąć warstwę organiczną z obszaru bezpośrednio przeznaczonego pod zabudowę kubaturową i tereny utwardzone,
d) pozostałe ustalenia w zakresie ochrony środowiska wg § 5 ust. 1 niniejszej uchwały.
5) Ustalenia z zakresu ochrony środowiska kulturowego wg ustaleń w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały

6) 6. Ustalenia w zakresie infrastruktury komunikacyjnej a) dostęp do działek z istniejących dróg gminnych w tym z pasów terenów przeznaczonych na poszerzenie istniejących dróg oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem KUl oraz projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem KUd i projektowanego ciągu pieszo jezdnego oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KUpj-1 i KUpj-2.
b) zabezpieczyć dwa miejsca parkingowe na obszarze poszczególnych działek w tym wlicza się miejsca postojowe w garażu.
7) 7. Ustalenia w zakresie infrastruktury inżynieryjnej wg § 4 niniejszej uchwały .

3. SYMBOL TERENU MNj/UCh
powierzchnia terenu – 0,68 ha

1) Funkcja terenu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług handlu i gastronomii.
2) Ustalenia kompozycji
i form zabudowy a) zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących,
b) budynki jednorodzinne niskie o całkowitej wysokości zabudowy do 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, dwie kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym,
c) dachy dwupołaciowe - kąt nachylenia głównych połaci 45 - dotyczy zabudowy mieszkaniowej,
d) dach kryty dachówką betonową lub ceramiczną w kolorze czerwonym lub ceglastym,
e) maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 35 %,
f) obowiązująca linia zabudowy od terenów dróg wg rysunku zmiany planu,
g) nieprzekraczalna linia zabudowy, wg rysunku zmiany planu,
h) dopuszcza się zabudowę terenu jednokondygnacyjnymi obiektami gospodarczymi o funkcji związanej z warsztatami szkutniczymi lub przechowywania sprzętu wodnego oraz wolnostojącymi garażami i ustala się maksymalną wysokość tych obiektów 4,5 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
i) dach nad obiektami gospodarczymi o dowolnym kształcie,
j) na terenie funkcjonalnym dopuszcza prowadzenie działalności w zakresie usług handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej do 200 m2 oraz usług gastronomii,
k) zabudowa usług handlu oraz gastronomii wbudowana w zabudowę jednorodzinną,
l) teren okresowo zalewany, linia zalewu wyznaczona wg rysunku zmiany planu.
3) Zasady podziału terenu a) minimalny front działki 20,0 m, dla działek narożnikowych dopuszcza się min. front działki 15,0 m,
b) wielkość działek dla zabudowy wolnostojącej min. 800 m2.
4) Ustalenia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego a) od drogi należy wprowadzić zieleń izolacyjną i dekoracyjną – wysoką, wg zasad określonych na rysunku zmiany planu,
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30 % powierzchni działek,
c) zdjąć warstwę organiczną z obszaru bezpośrednio przeznaczonego pod zabudowę kubaturową i tereny utwardzone,
d) pozostałe ustalenia w zakresie ochrony środowiska wg § 5 ust. 1 niniejszej uchwały.
5) Ustalenia z zakresu ochrony środowiska kulturowego wg ustaleń w § 5 ust. 2 .

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury komunikacyjnej a) dostęp do działek z projektowanego ciągu pieszo – jezdnego KUpj – 1 oraz projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem KUd,
b) zabezpieczyć dostateczną ilość miejsc parkingowych na potrzeby własne mieszkańców oraz prowadzonej działalności minimum trzy miejsca parkingowe na obszarze poszczególnych działek, w tym wlicza się miejsca postojowe w garażu.
7) Ustalenia w zakresie infrastruktury inżynieryjnej wg § 4 niniejszej uchwały.
8) Ustalenia w zakresie ochrony przed powodzią: dopuszcza się zabudowę przeznaczoną na stały pobyt ludzi pod warunkiem posadowienia posadzki parteru na min. poziomie ± 0,0 = 1,95 m npm.4. SYMBOL TERENU UP/UC
powierzchnia terenu – 1,85 ha

1) Funkcja terenu tereny publicznych usług turystycznych.
2) Ustalenia kompozycji
i form zabudowy a) teren otwarty, ogólnie dostępny służący wypoczynkowi typu plaża trawiasta, zespół basenów kąpielowych, tereny urządzeń rekreacyjnych, przystań wodna,
b) dopuszcza się zabudowę terenu budynkami użyteczności publicznej wraz z budynkami gospodarczymi służącymi do obsługi funkcji terenu,
c) budynki jednokondygnacyjne nie podpiwniczone o maksymalnej wysokość zabudowy do 7,5 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
d) kondygnacja nadziemna dla zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi winna być posadowiona min. 1,95 m n.p.m., nie dotyczy wiat oraz obiektów służących przechowywaniu sprzętu wodnego,
e) dachy dwu lub wielospadowe - kąt nachylenia głównych połaci od 15 do 35,
f) maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 10 %,
g) nieprzekraczalna linia zabudowy od terenów dróg wg rysunku zmiany planu,
h) częściowo teren okresowo zalewany, linia zalewu wyznaczona wg rysunku zmiany planu.
3) Zasady podziału terenu a) dopuszcza się podział terenu na działki,
b) wielkość działek minimum 2500 m2.
4) Ustalenia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego a) od drogi powiatowej nr geodezyjny 27 należy wprowadzić zieleń izolacyjną i dekoracyjną wg zasad określonych na rysunku zmiany planu,
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60 % powierzchni działek,
c) pozostałe ustalenia w zakresie ochrony środowiska wg § 5 ust. 1 niniejszej uchwały.
5) Ustalenia z zakresu ochrony środowiska kulturowego wg ustaleń w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały
6) 6. Ustalenia w zakresie infrastruktury komunikacyjnej a) dostęp do działek z drogi powiatowej nr geod. 27,
b) zabezpieczyć dostateczną ilość miejsc parkingowych dla prowadzonej działalności.
7) 7. Ustalenia w zakresie infrastruktury inżynieryjnej wg § 4 niniejszej uchwały .5. SYMBOL TERENU UCt powierzchnia terenu – 1,18 ha

1) Funkcja terenu tereny komercyjnych usług turystyki
2) Ustalenia kompozycji
i form zabudowy a) budynek lub zespół budynków zamieszkania zbiorowego typu: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne,
b) na terenie funkcjonalnym dopuszcza się funkcje uzupełniające dla obsługi funkcji podstawowej,
c) granice uciążliwości prowadzonej działalności winny zawierać się w granicach terenu funkcjonalnego,
d) budynki do trzech kondygnacji w tym poddasze użytkowe, o wysokości do 12 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, dopuszcza się dominantę typu: wieża, maszt itp., o wysokości do 16 m,
e) dachy dwu lub wielospadowe - kąt nachylenia głównych połaci od 35 do 45,
f) dach kryty dachówką betonową lub ceramiczną w kolorze czerwonym lub ceglastym, dopuszcza się dach kryty strzechą,
g) maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 60 %,
h) nieprzekraczalna linia zabudowy od terenów dróg wg rysunku zmiany planu,
i) dopuszcza się posadowienie budynków na granicy działki.
3) Zasady podziału terenu: zakaz podziału terenu na działki budowlane
4) Ustalenia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego a) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30 % powierzchni terenu,
b) zdjąć warstwę organiczną z obszaru bezpośrednio przeznaczonego pod zabudowę kubaturową i tereny utwardzone,
c) pozostałe ustalenia w zakresie ochrony środowiska wg § 5 ust. 1 niniejszej uchwały.
5) Ustalenia z zakresu ochrony środowiska kulturowego wg ustaleń w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały
6) 6. Ustalenia w zakresie infrastruktury komunikacyjnej a) dostęp do działek z istniejącej drogi powiatowej w tym z pasów terenów przeznaczonych na poszerzenie istniejących dróg oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem KUl,
b) zabezpieczyć dostateczną ilość miejsc parkingowych na potrzeby własne mieszkańców oraz prowadzonej działalności.
7) 7. Ustalenia w zakresie infrastruktury inżynieryjnej wg § 4 niniejszej uchwały .


6. SYMBOL TERENU ZP1 powierzchnia terenu – 4,44 ha

1) 1. Ustalenia funkcjonalne funkcja podstawowa - tereny zieleni.
2) 2. Ustalenia kompozycji
i form zabudowy a) zieleń naturalna wysoka i niska w obrębie funkcji,
b) możliwość wprowadzenia sieci infrastruktury podziemnej po uzgodnieniu z odpowiednimi służbami ochrony przyrody,
c) dopuszcza się lokalizację małych punktów usługowych nietrwale związanych z gruntem przy ciągach komunikacyjnych po uzgodnieniu z odpowiednimi służbami ochrony przyrody.
3) 3. Zasady podziału terenu: zakaz podziału i grodzenia terenu .
4) 4. Ustalenia z zakresu ochrony środowiska a) teren wskazany do objęcia odpowiednimi formami ochrony przyrody,
b) zachować istniejący drzewostan,
c) pozostałe ustalenia wg § 5 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały,
d) teren okresowo zalewany.
5) 5. Ustalenia komunikacyjne: obsługa komunikacyjna z istniejących ciągów komunikacyjnych oraz terenu z ciągu pieszo jezdnego KUpj-1,
6) 6. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 4 niniejszej uchwały.

7. SYMBOL TERENU ZP2 powierzchnia terenu – 0,99 ha

1) 1. Ustalenia funkcjonalne funkcja podstawowa - tereny zieleni prawnie chronionej.
2) 2. Ustalenia kompozycji
i form zabudowy a) zieleń naturalna wysoka i niska w obrębie funkcji.

3) 3. Zasady podziału terenu : zakaz podziału i grodzenia terenu .
4) 4. Ustalenia z zakresu ochrony środowiska e) teren wskazany do objęcia odpowiednimi formami ochrony przyrody,
f) zachować istniejący drzewostan,
g) pozostałe ustalenia wg § 5 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały,
h) teren okresowo zalewany.
5) 5. Ustalenia komunikacyjne: obsługa komunikacyjna z istniejących ciągów komunikacyjnych.

8. SYMBOL TERENU KUl powierzchnia terenu – 1,12 ha

1) Funkcja terenu pas terenu przeznaczony na poszerzenie istniejących dróg.
2) Ustalenia komunikacyjne a) szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu,
b) w zależności od potrzeb w wyznaczonym pasie dopuszcza się lokalizacje chodnika, lub miejsc postojowych; na jezdni wydzielony pas dla rowerzystów o szer. min. 2,5 m,
c) przy podłączeniu lub włączeniu do projektowanych lub istniejących dróg zachować odpowiednie trójkąty widoczności,
d) w wyznaczonym pasie dopuszcza się lokalizację przystanków komunikacji autobusowej.
3) Ustalenia z zakresu ochrony środowiska a) odprowadzanie wód po podczyszczeniu do systemu kanalizacyjnego lub rowów otwartych,
b) pozostałe ustalenia wg § 5 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały
4) 6. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: projektowana sieć infrastruktury technicznej winna być prowadzona w liniach rozgraniczających wyznaczonego pasa oraz w pasie drogowym istniejącej drogi

9. SYMBOL TERENU KUd powierzchnia terenu – 3,79 ha

1) Funkcja terenu wewnętrzna droga dojazdowa
2) Ustalenia komunikacyjne a) szerokość w liniach rozgraniczenia 12 m,
b) przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, dwa pasy ruchu o szerokości min. 2,5 m każdy, chodniki po obu stronach jezdni, na jezdni wydzielony pas dla ruchu rowerzystów o szer. min. 2,5 m,
c) dopuszcza się lokalizację w pasie drogowym miejsc postojowych,
d) przy podłączeniu lub włączeniu do projektowanych lub istniejących dróg zachować odpowiednie trójkąty widoczności.
3) Ustalenia z zakresu ochrony środowiska: wg § 5 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały

4) 6. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: projektowana sieć infrastruktury technicznej winna być prowadzona w liniach rozgraniczających drogę.10. SYMBOL TERENU KUpj-1
powierzchnia terenu – 1,12 ha

1) Funkcja terenu ciąg pieszojezdny.
2) Ustalenia komunikacyjne a) szerokość w liniach rozgraniczenia 15 m,
b) przekrój poprzeczny:1 jezdnia, brak wydzielonego pasa dla pieszych, na jezdni wydzielony pas dla rowerzystów o szer. min. 2,5 m,
c) przy podłączeniu lub włączeniu do projektowanych lub istniejących dróg zachować odpowiednie trójkąty widoczności,
d) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgraniczenia punktów sprzedaży sezonowej typu kiosk.
3) Ustalenia z zakresu ochrony środowiska: wg § 5 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: projektowana sieć infrastruktury technicznej winna być prowadzona w liniach rozgraniczających.

11 SYMBOL TERENU KUpj-2 powierzchnia terenu – 2,1 ha

1) Funkcja terenu ciąg pieszojezdny.
2) Ustalenia komunikacyjne a) szerokość w liniach rozgraniczenia 10 m,
b) przekrój poprzeczny: 1 jezdnia, brak wydzielonego pasa dla pieszych, na jezdni wydzielony pas dla rowerzystów o szer. min. 2,5 m,
c) przy podłączeniu lub włączeniu do projektowanych lub istniejących dróg zachować odpowiednie trójkąty widoczności,
d) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgraniczenia miejsc postojowych.
3) Ustalenia z zakresu ochrony środowiska a) odprowadzanie wód po podczyszczeniu do systemu kanalizacyjnego lub rowów otwartych,
b) pozostałe ustalenia wg § 5 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały.
4) 6. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: projektowana sieć infrastruktury technicznej winna być prowadzona w liniach rozgraniczających.

12 SYMBOL TERENU KS powierzchnia terenu – 0,35 ha

1. Funkcja terenu parking dla samochodów osobowych.
2. Ustalenia komunikacyjne a) wielkość jednego miejsca postojowego min. 2,5 m x 5,5 m,
b) miejsce postojowe usytuowane pod kątem prostopadłym lub 35 do osi jezdni,
c) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgraniczenia drzew oraz urządzeń infrastruktury inżynieryjnej, w tym parkomatów.
3. Ustalenia z zakresu ochrony środowiska: wg § 5 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały

4. 6. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: projektowana sieć infrastruktury technicznej winna być prowadzona w liniach rozgraniczających.

Rozdział III
ZASADY OBSŁUGI TERENU PRZEZ INFRASTRUKTURĘ INŻYNIERYJNĄ ORAZ OCHRONĘ TERENÓW W ZAKRESIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I DÓBR KULTURY

§ 4. Dla terenów wymienionych w § 3 ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury inżynieryjnej:
1. Zaopatrzenie w wodę:
1) z projektowanego wodociągu gminnego,
2) niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej należy przewidzieć alternatywne źródła wody z awaryjnych studni publicznych w przypadku zaistnienia warunków specjalnych,
3) główną sieć wodociągową należy prowadzić w liniach rozgraniczenia projektowanych dróg i wzdłuż ciągów pieszojezdnych.
2. Odprowadzenie ścieków :
1) ścieki sanitarne:
a) kanalizacja rozdzielcza, system grawitacyjno – tłoczny,
b) główną sieć kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w liniach rozgraniczenia projektowanych dróg i ciągów pieszojezdnych,
c) ścieki odbierane będą przez projektowany system grupowej kanalizacji sanitarnej. System oparty będzie o oczyszczalnię ścieków w Kamieniu Pomorskim,
d) przepompownie należy lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg
i ciągów pieszojezdnych. Dopuszcza się lokalizację przepompowni na innych terenach zachowując odpowiednie strefy ochronne dla funkcji mieszkalnych i usługowych,
2) ścieki deszczowe:
a) ścieki deszczowe z ulic i terenów utwardzonych odprowadzone poprzez sieć kanalizacji deszczowej do odbiornika (Zatoka Cicha); przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone,
b) wody opadowe z połaci dachowych obiektów znajdujących się na terenach oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem MN1, MN2, odprowadzane będą powierzchniowo na własnym terenie,
c) główną sieć kanalizacji deszczowej należy prowadzić w liniach rozgraniczenia projektowanych dróg i ciągów pieszojezdnych,
3. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów:
1) gromadzenie odpadów w sposób zorganizowany, z wywozem na gminne wysypisko,
2) zaleca się segregację odpadów “u źródła”.
4. W zakresie elektroenergetyki ustala się zasilanie obszaru opracowania z projektowanej stacji elektroenergetycznej 15/0,4 kV typu miejskiego. planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia,
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) zasilanie obszaru opracowania gazem przewodowym średniego ciśnienia
z projektowanego gazociągu ś.c.
2) do czasu realizacji programu gazyfikacji gminy dopuszcza się zaopatrzenie w gaz płynny z butli.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się indywidualny system ogrzewania, z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii – paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna i inne.
7. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) obsługę telekomunikacyjną obiektów na obszarze opracowania przez system telekomunikacyjny gminy Kamień Pomorski,
2) sieć abonencką wykonać jako sieć kablową w kanalizacji teletechnicznej.
8. W zakresie ochrony przed powodzią, terenami zalewowymi są tereny o rzędnej poniżej 1,25 m npm - stan o prawdopodobieństwie występowania Hp=1%. Warunki zagospodarowania obszarów zagrożonych powodzią określają przepisy szczególne.§ 5. Dla terenów wymienionych w § 3 ustala się treść powtarzalnych ograniczeń szczególnych określających zasady zagospodarowania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, położenia w zasięgu strefy „W III” ochrony konserwatorskiej oraz położenia w pasie technicznym i ochronnym morskich wód wewnętrznych.
1. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego :
1) zachować pas turzycowisk i trzcinowisk oraz łąk leżących pomiędzy brzegiem Dziwnej a gruntami ornymi leżącymi na zachód od drogi gruntowej Kukułowo – Połchowo, uznany za ostoje ptaków o znaczeniu co najmniej lokalnym oraz obszar gdzie występują siedliska podlegające ochronie prawnej,
2) zachować ze względu na niezmiernie bogatą populację gatunków chronionych oraz osobliwe siedliska i związaną z nimi roślinność fragment Bagna Połchowskiego.
3) działalność gospodarcza prowadzona w ramach usług musi pod względem oddziaływania na elementy środowiska (hałas, odory, emisje itp.) ograniczać się do wyznaczonego terenu elementarnego i nie naruszać interesów osób trzecich oraz norm ochrony środowiska.
2. W zakresie ochrony dóbr kultury:
1) w strefie oznaczonej na rysunku zmiany planu jako strefa ochrony stanowisk archeologicznych W III obowiązuje:
a) uzgadnianie dokumentacji technicznej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
b) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora,
c) właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, o podjęciu działań inwestycyjnych lub remontowych związanych z robotami ziemnymi,
d) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji, uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Szczecinie. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do końca września.
2) wzdłuż drogi powiatowej o nr geod. 27 zachować istniejący zabytkowy układ
drzew – strefa ochrony konserwatorskiej „K” – cenna aleja drzew.
3. W pasie technicznym i ochronnym morskich wód wewnętrznych obowiązuje:
1) dla przedsięwzięć budowlanych projektowanych na obszarze morskich wód wewnętrznych (pomosty, przystanie i częściowo pochylnie) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu akwenu wydaje Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie na podstawie przeprowadzonej rozprawy administracyjnej,
2) pas techniczny stanowi strefę wzajemnego, bezpośredniego oddziaływania wód morskich i lądu. Granice pasa technicznego oznaczono na rysunku zmiany planu. Wznoszenie w pasie technicznym budowli i tymczasowych obiektów budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia w trybie określonym odrębnymi przepisami,
3) długość pomostów cumowniczych dla jachtów nie może stanowić zagrożenia dla ruchu statków na torze wodnym,
4) zastosowane od strony wody oświetlenie ciągów komunikacyjnych, przystani, nabrzeży pomostów i obszaru przyległego do morskich wód wewnętrznych powinno posiadać odpowiednie przesłony uniemożliwiające bezpośrednie padanie promieni świetlnych poza linię brzegu,
5) obiekty na lądzie lub wodzie, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego nie mogą przypominać kształtem ani charakterystyką świateł znaków nawigacyjnych.


Rozdział IV
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 6. Dla obszaru określonego w § 1, objętego niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne klasy: R III o pow. 3,8648 ha, R IV o pow. 40,934, Ls IV o pow. 0,3588 ha, R V o pow. 1,35ha, Ł V o pow. 4,85 ha,
Ł VI o pow. 0,40 ha w tym za zgodą:
1. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla 2,9348 ha gruntów III klasy bonitacyjnej pochodzenia mineralnego w decyzji nr GZ.tr.057-602-795/03 wydanej w dniu 18.12.2003r.
2. Wojewody Zachodniopomorskiego dla 40,934 ha w IV klasie bonitacyjnej pochodzenia mineralnego, 4,64 ha gruntów w klasie V i VI pochodzenia organicznego w decyzji
nr SR-R-7711-54/2003 wydanej w dniu 30.12.2003r., gruntów leśnych o powierzchni 0,3588 ha w decyzji nr SR-P-2-6112/40/03 wydanej w dniu 6 stycznia 2004 r oraz Rady Gminy dla 0,93 ha gruntów w III klasie bonitacyjnej oraz 1,35 ha w V klasie bonitacyjnej.

§ 7. Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości:
1. dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MNj1 w wysokości 30%,
2. dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MNj2 w wysokości 30%,
3. dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MNj/UCh w wysokości 30%,
4. dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem UP/UC w wysokości 30%,
5. dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem UCt w wysokości 30 %,
6. dla terenów pozostałych w wysokości 30%.

§ 8. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodniczący Rady


mgr Władysław DwulitUzasadnienie do uchwały nr XIII/144/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 5 lutego 2004 roku.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski w obrębie Połchowo działki o numerach 2, 3, 5, 6, 48, 32/1, 33, 9, 10, 36, 38/2, 52, 54, 37, 38/1, 39, 57, 11, 40, 58, 42, 71/2, 95, 12 (12/2 po zmianie gruntowej), 13 (13/2 po zmianie gruntowej) o łącznej powierzchni ok. 52 ha z funkcji tereny użytków rolnych na funkcję zabudowy mieszkaniowej, zabudowy pensjonatowo – hotelowej z dopuszczeniem lokalizacji usług turystycznych w tym przystań jachtowa, handlu, gastronomii i obsługi komunikacyjnej, podyktowane jest realizacją uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim nr XXXI/305/2001 z dnia 20 grudnia 2001r o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski, ustaleniami z Zarządem Miejskim oraz zawartymi z inwestorem porozumieniami dotyczącymi wzajemnych praw i obowiązków oraz zasad finansowania. Zostało zawarte porozumienie z inwestorami oraz ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na przeprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. W celu pokrycia kosztów ponoszonych przez gminę, zostały przekazane przez inwestorów działki na terenie obrębu Połchowo (symbol terenu w planie przedstawionym do uchwalenia UP/UC – tereny publicznych usług turystycznych). W związku z powyższymi ustaleniami gmina zyskała atrakcyjne tereny położone w kompleksie, który planowany jest do zainwestowania przez ich właścicieli (inwestorów).
Potencjalne korzyści dla gminy:
- ożywienie rejonu Połchowa,
- ożywienie gospodarki,
- ożywienie obrotu materiałami budowlanymi,
- ożywienie rynku pracy,
- przejęcie części turystów od gminy Dziwnów w związku z powstaniem plaży, mariny i kompleksów handlowo usługowych,
- znaczne zwiększenie liczby ludności w gminie Kamień Pomorski,
- zwiększenie wpływu z podatków,
- konieczność zaopatrywania się nowych mieszkańców w gminie Kamień,
- powstanie nowych terenów ogólnodostępnych w tym plaży,
- powstanie mariny,
- bezpośredni zysk wynikający z chęci dofinansowania w 50 % inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody w miejscowości Dusin na czym skorzystają obecni mieszkańcy okolicznych miejscowości,
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej,
- po powstaniu osiedla z dużym prawdopodobieństwem powstaną nowe miejsca pracy np. w PGK lub też innych jednostkach obsługujących mieszkańców. W związku z powstaniem pensjonatów
i hoteli również powstaną stanowiska pracy.
Zamierzenia inwestorów zostały opisane przez nich w następujący sposób:
„Na łącznym obszarze około 52 ha, położonym w miejscowości Połchowo, zamierzamy wybudować osiedle rekreacyjno - mieszkaniowe, umożliwiające całoroczne zamieszkiwanie. Całość terenu zostanie podzielona na działki 500 – 1000 m2 (z ostatniej wersji planu 800 – 1200 nawet do 2500 m2) przeznaczone dla indywidualnych inwestorów, którzy zabudują teren domami całorocznymi według indywidualnych projektów. Zabudowa będzie ograniczona do wysokości dwóch kondygnacji. Część terenu przylegająca do Zalewu Kamieńskiego będzie przeznaczona na zabudowę rekreacyjną, turystyczno – usługową oraz ogólnodostępną plażę z wybudowanym pomostem, służącym do cumowania łodzi motorowych i jachtów. Ogólnie zakładamy, że na w/w terenie powstanie ca 400 domków łącznie z budynkami o charakterze usługowym (puby, pensjonaty, hotel)”.
Trudno jest przewidzieć wszystkie korzyści, jakie wynikną z zainwestowania na tym terenie, lecz przy obecnym stanie rolnictwa jest to szansa dla tego rejonu na powrót do normalności i wyjścia z zapaści gospodarczej. Analizując powyższe, bilans zysków i strat dla gminy, wychodzi na korzyść.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 22:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2587
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 22:17

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8309663
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony