Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XV/154/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 kwietnia 2004 r.


w sprawie rocznego planu współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,


Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy na 2004 r. z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Nr XV/154/04 z dnia 22 kwietnia 2004r.
w sprawie rocznego planu współpracy z organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.W ramach programu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały realizowana będzie działalność pożytku publicznego w następujących sferach zadań publicznych:

§ 1. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób:
1/ realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zagrożonej patologiami społecznymi,
2/ realizacja programu związanego z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


§ 2. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji :
1/ udział w organizacji Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej,
2/ udział w organizacji Dni Kultury Chrześcijańskiej „Ottonalia”,
3/ udział w organizacji Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej,

§ 3. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1/ wspieranie uczniowskich klubów sportowych w zakresie szkolenia i organizacji zawodów sportowych w sekcjach gimnastyki, kolarstwa, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej, szachów, szermierki, sztuk walki i żeglarstwa.
2/ organizacja masowych imprez sportowych piłki nożnej,

§ 4. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
1/ prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Benicach dla dzieci z rodzin patologicznych,

§ 5. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
1/ zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego


Uzasadnienie:

Przepisy art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie zobowiązują jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ( tj. w § 1 uchwały).
Zgodnie z dyspozycją w/w przepisów w załączniku nr 1 do uchwały określono kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, na które w budżecie na 2004r. zabezpieczono środki finansowe.
Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr XV/ 152 /04

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 kwietnia 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr162 , poz. 1568 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 10.424 zł.
z tego:
• dochody związane z realizacją zadań własnych
kwota
10.424 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
o kwotę
10.424 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa kwota
kwota 10.424 zł
10.424 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.424 zł
z tego:
• wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
10.424 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.424 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe kwota
kwota
kwota
kwota 7.824 zł
2.112 zł
5.412 zł
300 zł
Rozdział 80110 Gimnazja
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota
kwota 2.600 zł
2.600 zł


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Władysław DwulitUzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.
Dokonywanie proponowanych zmian planowanych dochodów budżetu gminy na 2004 rok następuje w wyniku:

 zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.424 zł. ( załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2004).
Natomiast proponowane zmiany planowanych wydatków budżetu gminy na 2004 rok dotyczą:
 zmniejszenia planu wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” o kwotę zmniejszenia subwencji oświatowej.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 22:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1995
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 22:28

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8309937
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony