Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


UCHWAŁA Nr XVII/159/04

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 czerwca 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80,poz.717 i Nr162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 428.441 zł.
z tego:
• dochody związane z realizacją zadań własnych
kwota
428.441 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
o kwotę
368.840 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota
kwota 368.840 zł
368.840 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
o kwotę
59.601 zł
Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa kwota
kwota 59.601 zł
59.601 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 67.500 zł.
z tego:
• wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
67.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
o kwotę
5.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota
kwota 5.000 zł
5.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
o kwotę
62.500 zł
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego kwota
kwota 62.500 zł
62.500 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 495.941 zł.
z tego:
• wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
495.941 zł.
Str.2


Dział 801 Oświata i wychowanie
o kwotę
116.950 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 Zakup energii
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4430 Różne opłaty i składki kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota 116.950 zł
1.700 zł.
250 zł.
36.700 zł.
36.800 zł.
37.000 zł.
200 zł.
4.300 zł.


Dział 852 Pomoc społeczna
o kwotę
320.231 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 Świadczenia społeczne kwota
kwota 320.231 zł
320.231 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę
5.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota
kwota 5.000 zł
5.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
o kwotę
53.760 zł
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej (MOKiS)
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 Zakup energii
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4430 Różne opłaty i składki kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota 53.760 zł
18.900 zł
3.400 zł
460 zł
18.300 zł
9.700 zł
2.000 zł
700 zł
300 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Władysław Dwulit

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z póź.zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.
Dokonanie proponowanych zmian planowanych dochodów budżetu gminy na 2004 rok następuje w wyniku:
 uzyskania wpływów z tytuły wpłaconego wadium w wysokości 368.840 zł. , które przepada na rzecz gminy w związku z nie przystąpieniem oferenta do podpisania umowy sprzedaży, zgodnie z ustaleniami protokołu z rokowań.
 Przyznania części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw; o podatku rolnym, o podatku leśnym, o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 59.601 zł. ( pismo Ministra Finansów: ST3-4820-22/2004 z dn. 25.05.2004r.)
Natomiast proponowane zmiany planowanych wydatków budżetu gminy na 2004 rok dotyczą:
 zmniejszenia planu wydatków w Urzędzie Miejskim na wynagrodzenia osobowe pracowników ( 5.000 zł);
 zmniejszenia dotacji dla zakładu budżetowego „Ośrodek Kultury i Sportu” w związku z likwidacją tego zakładu z dniem 30 września 2004r. o kwotę 62.500 zł. ( tj. za okres od X-XII)
 zwiększenia planu wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” na szkoły podstawowe ( Szkołę Nr 2 ); na wydatki związane z utrzymaniem Hali Sportowej od dnia przekazania jej do użytkowania do dnia 30.06.2004r. w kwocie 116.950 zł.
 zwiększenia planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych 320.231 zł.
 zwiększenia planu wydatków( dotacji w wysokości 5.000 zł.) na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych pod nazwą „ Dni Kultury Chrześcijańskiej Ottonalia 2004r.”
 zwiększenia planu wydatków na funkcjonowanie jednostki budżetowej p.n. „Miejski Ośrodek Kultury i Sportu” w Kamieniu Pomorskim na okres od 1.07.2004-30.09.2004r. w kwocie 53.760 zł.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 22:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1924
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 22:56

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321185
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony