Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVII/161/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowegoNa podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838; Nr 12, poz. 136; Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253; poz. 365; Nr 62,poz. 554; Nr 74, poz. 676; Nr 89, poz. 804; Nr 113, poz. 984; Nr 216, poz. 1826; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; poz. 721; Nr 200, poz. 1953; Nr 217,poz. 2124)
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla
których zarządcą dróg jest Burmistrz Kamienia Pomorskiego, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niewiązanych z po-
trzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami za-
rządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione
w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1
pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości – 5,00 zł,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł.
2. Stawki opłat określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok
postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ustępie 1 i 2 ustala się stawkę
opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości – 2,00 zł.
4. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24
godziny.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowe-
go dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy urządzenia wymienionego w § 1 pkt 2:
1) w jezdni – 80,00 zł,
2) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym – 40,00 zł,
3) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym – 20,00 zł
4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 160,00 zł.
2. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki
opłat w wysokości 25 % stawek określonych w ust. 1 2, i 3.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest pro-
porcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczania urzą-
dzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala
się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni za każdy dzień zajęcia:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomu obiektu handlowego lub usługowego:
a) poza obszarem zabudowanym – 1,00 zł,
b) w obszarze zabudowanym - 1,00 zł,


2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł,
3) reklamy – 2,00 zł.
2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż
24 godziny.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady

Władysław DwulitU z a s a d n i e n i e

Podjęcie niniejszej uchwały wynika ze zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 , poz. 838 z późniejszymi zmianami).
Wprowadzone nowe przepisy zmieniły procedurę i właściwość organów do ustalania wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stanowią one, że stawki opłaty dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego ustala organ stanowiący tej jednostki w drodze uchwały. Wobec powyższego należy podjąć wyżej wymienioną uchwałę ustalającą stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych.  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 22:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2202
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 22:58

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310495
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony