Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro


Część ogólna

1. Zamawiający
Pełna nazwa zamawiającego:
GMINA KAMIEŃ POMORSKI
Adres:
ul. STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
REGON: 000528356 NIP: 861-00-05-968
telefon: (091) 3821142 faks: 3825028
e-mail: kamienpomorski@um.pl

2. Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Osiedla XXX-Lecia i ul. Willowej w Kamieniu Pomorskim.
Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 256 488.79 zł, co stanowi równowartość 63 380.64 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 2004-06-03 na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Ryszard Bartosz

3. Zasady szczególne
Postępowania nie prowadzono na zasadach szczególnych.

4. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzono w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony(podać uzasadnienie faktyczne i prawne):

Decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr o zatwierdzeniu zastosowania trybu została wydana w dniu (decyzję należy załączyć do protokołu)

5. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz związane z przygotowaniem tego postępowania
1. Imię i Nazwisko kierownika zamawiającego (jeżeli nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych):
Andrzej Jędrzejewski
Kierownik zamawiającego złożył oświadczenie określone w art. 17 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych na załączonym druku ZP-11
2. Imiona i nazwiska pracowników zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli występowały):
Imie i nazwisko Ryszard Bartosz
Czynność kontakt z UZP (formalny), kontakt z UZP (merytoryczny), kontakt z oferentem (formalny), kontakt z oferentem (merytoryczny)
3. Komisja przetargowa została powołana w dniu 2003-07-14
na podstawie zarządzenia: Nr 76/2003
(należy załączyć odpowiedni dokument)
Członkowie komisji przetargowej:
Przewodniczący - Kus Józef
Zastępca Przewodniczącego - Zalewski Jarosław
Sekretarz - Stasińska Aneta
Członek - Bartosz Ryszard
Członek - Piątkowski Zbigniew
Członkowie komisji złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych na załączonych drukach ZP–11.
4. Imiona i nazwiska biegłych (jeżeli zostali powołani):
Biegli złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych na załączonych drukach ZP–11.
5. Imiona i nazwiska innych osób, niż wymienione w pkt 1-4 wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli występowały):
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych na załączonych drukach ZP–11.
6. Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia: Ryszard Bartosz

6. Obserwator
W postępowaniu nie był obecny obserwator:

7. Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach/okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych
1. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępnym ogłoszeniem informacyjnym o planowanych zamówieniach
2. Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach zostało opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia nr poz (jeżeli dotyczy)
2.1 Informacja o zamówieniu została zawarta w okresowym ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach sektorowych opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia ...... - ... - ... nr ........ poz ........ oraz Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia ....-...-... nr .............. poz. ......... / postępowanie nie zostało poprzedzone okresowym ogłoszeniem informacyjnym o planowanych zamówieniach*.
2.2 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych, o których mowa w pkt 2.1, nie zawierało zaproszenia do ubiegania się o zamówienie sektorowe/zawierało zaproszenie do ubiegania się o zamówienie sektorowe* (jeżeli dotyczy)

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Część szczegółowa

8. Ogłoszenie o zamówieniu
1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu - oraz opublikowanie w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: z dnia
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 2004-06-03, oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 2004-06-15 nr 94, poz. 28249
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
od dnia 2004-06-03 do dnia 2004-08-02
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: kamienpomorski.pl
od dnia 03-06-2004 do dnia 02-08-2004
5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim: -
6. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:
.......................................................................................................................

9. Termin składania ofert
Termin składania ofert upłynął w dniu 2004-07-30 o godz. 12:15

10. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 2004-07-30 o godz. 12:15 w: Pokój nr sala konferencyjna
adres: STARY RYNEK 1, 72-400 KAMIEŃ POMORSKI
2. Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert, których zbiorcze zestawienie stanowi załączony druk ZP-12.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 300000 zł.

11. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 6 wykonawców.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym druku ZP-14.

12. Wykonawcy wykluczeni
Z postępowania wykluczono 0 wykonawców. Listę wykluczonych wykonawców wraz z podaniem uzasadnienia wykluczenia stanowi załączony druk ZP-15.

13. Oferty odrzucone
Odrzucono 0 ofert.
Listę ofert odrzuconych wraz z podaniem uzasadnienia odrzucenia stanowi załączony druk ZP-16.

14. Oferta najkorzystniejsza
Zastosowano kryteria opisane wzorami. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, dokonanego na załączonym druku ZP-18 wybrano ofertę:
numer oferty 2
firma (nazwa) Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDOWLANA
adres ul. Łąkowa 7 72-300 Gryfice
Uzasadnienie wyboru
Najkorzystniejsza cena

15. Unieważnienie postępowania
Postępowanie zostało unieważnione w dniu
Powody unieważnienia postępowania (należy podać podstawę prawną oraz uzasadnienie faktyczne i prawne)

16. Protesty i odwołania
nie wniesiono żadnego protestu.

17. Skarga do sądu
Na wyrok zespołu arbitrów / na postanowienie zespołu arbitrów kończące postępowanie w sprawie* nie została wniesiona skarga przez
Sąd nie uchylił zakazu / uchylił zakaz* zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu w dniu .........-...-... (jeżeli dotyczy)

18. Inne informacje

19. Zatwierdzenie wyniku postępowania
Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 2004-08-04 o godz. 12:00
Prace komisji przetargowej oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik zamawiającego.

20. Czynności nowe/czynności powtórzone
W wyniku wykonano następujące czynności / powtórzono następujące czynności:

21 Kontrola uprzednia
1. Dokumentacja Postępowania o udzielenie zamówienia została przekazana Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej w dniu .........-.....-.....
2. Kontrola uprzednia została wszczęta w dniu ........-......-......
3. Informacje o wyniku kontroli uprzedniej została doręczona zamawiającemu w dniu .....-...-...
4. Zalecenia pokontrolne: .................................................................................
5. Zalecena pokontrolne nie zostały wykorzystane/zostały wykorzystane*. Informacje o wykorzystaniu zaleceń pokontrolnych zostały przekazane Prezesowi Urzędu w dniu ......-...-... otaz wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w dniu .....-...-... .

22. Zatwierdzenie po dokonaniu czynności nowych / czynności powtórzonych
Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu o godz.
Prace komisji przetargowej oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik zamawiającego

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-08-09 09:12
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-08-09 09:18

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2764
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-08-09 09:18

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321295
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony