Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

B U R M I S T R Z
KAMIENIA POMORSKIEGO
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
tel. 38-21-142, fax 38-25-028
o g ł a s z a


PRZETARG NIEOGRANICZONY
na bieżącą konserwację oznakowania pionowego
dróg na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski.


Przedmiot zamówienia:
Wykonanie nowych znaków drogowych, regeneracja starych lub uszkodzonych znaków drogowych, wykonanie nowych lub regeneracja starych (zniszczonych) słupków nośnych znaków drogowych, stała lub czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego – usunięcie jednych a postawienie drugich znaków drogowych, niezwłoczne zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych w sytuacjach awaryjnych - ustawienie zapór, słupków prowadzących (pachołków), ogrodzenie taśmą, ustawienie odpowiednich znaków drogowych.

Termin wykonania zamówienia : od 10 września 2004 r. do 31 grudnia 2004 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, pokój nr 16 (II piętro) tel. centr. 38-21-142, 38-21-146, 38-21-157 wew. 140. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wynosi - 10 zł.

Warunki wymagane od oferentów:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności a profil działania firmy odpowiada przedmiotowi przetargu i załączy kserokopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i fakt ten potwierdzą pisemnym oświadczeniem.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy.

Informacja na temat wadium:
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100 zł. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formie:
• pieniądza,
• poręczeniach bankowych,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 44124038681111000040908913 Bank PEKAO S.A. I Oddział w Kamieniu Pomorskim.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta konserwacji oznakowania pionowego – OTWIERA KOMISJA PRZETARGOWA” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. ul. Stary Rynek 1 w terminie do dnia 31 sierpnia 2004 r. do godz. 1200 .

Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się z datą upływu terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferta oceniana będzie według kryterium ceny wykonania usługi – 100 %.

Możliwość złożenia oferty wariantowej lub złożenia ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej lub składania ofert częściowych.
Miejsce i data otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2004 r. o godzinie 1230 w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieniu Pom. ul. Stary Rynek 1.
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:
Gmina Kamień Pomorski, reprezentowana przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego z siedzibą w Kamieniu Pom. ul. Stary Rynek 1, tel. 38-21-142, 38-21-146, fax 38-25-028 .

Tryb zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony.

Opis przedmiotu zamówienia
Bieżące oznakowanie pionowe dróg i konserwacja istniejącego oznakowania pionowego dróg na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski - według wskazań Zamawiającego.
Wykonanie nowych znaków drogowych, regeneracja starych lub uszkodzonych znaków drogowych, wykonanie nowych lub regeneracja starych (zniszczonych) słupków nośnych znaków drogowych, stała lub czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego – usunięcie jednych a postawienie drugich znaków drogowych, niezwłoczne zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych w sytuacjach awaryjnych - ustawienie zapór, słupków prowadzących (pachołków), ogrodzenie taśmą, ustawienie odpowiednich znaków drogowych.


Termin wykonania zamówienia:
Prace wymienione wyżej winny być wykonywane na bieżąco według wskazań Zamawiającego w terminie do trzech dni licząc od dnia otrzymania wskazania. W przypadku wskazania wykonania znacznej ilości prac wymagających więcej czasu na ich wykonanie termin może być wydłużony do siedmiu dni. Termin wykonania określonych prac będzie każdorazowo określany we wskazaniu ich wykonania. Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2004 roku.

Warunki wymagane od wykonawcaów:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności a profil działania firmy odpowiada przedmiotowi przetargu
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i fakt ten potwierdzą pisemnym oświadczeniem.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy.

Informacja na temat wadium:
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100 zł. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formie:
• pieniądza,
• poręczeniach bankowych,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 44124038681111000040908913 Bank PEKAO S.A. I Oddział w Kamieniu Pomorskim.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym wykonawca winien złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji oraz przedłożyć czytelną kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Opis sposobu przygotowania oferty.
Ofertę należy przygotować wypełniając druk oferty (wraz z kosztorysem ofertowym) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
• Oświadczenie - stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji.
• Projekt umowy parafowany i opieczętowany na każdej stronie - stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji.
• Wyciąg z aktu rejestracji firmy potwierdzający, że profil działania odpowiada przedmiotowi przetargu.
• Kserokopię dowodu wniesienia wadium.


Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta konserwacji oznakowania pionowego – OTWIERA KOMISJA PRZETARGOWA” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. ul. Stary Rynek 1 w terminie do dnia 31 sierpnia 2004 r. do godz. 1200 .

Sposób obliczenia ceny w ofercie:
Cena oferty powinna być obliczona i podana dla poszczególnych grup znaków drogowych i wykonania każdej czynności w sposób określony w kosztorysie ofertowym stanowiącym wraz z ofertą załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Możliwość złożenia oferty wariantowej lub złożenia ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej lub składania ofert częściowych.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się z datą upływu terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferta oceniana będzie według kryterium ceny wykonania usługi – 100 %. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

Istotne postanowienia dotyczące umowy i przyszłych zobowiązań wykonawcy
– zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do oferty.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Specyfika i charakter usług wyklucza zastosowanie zamówień uzupełniających.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie i telefonicznie. Dokumenty i oświadczenia winny być dołączone do oferty. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Miejsce i sposób udzielania informacji i wyjaśnień:
Wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia i niniejszej specyfikacji udziela podinspektor Zbigniew Piątkowski w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim od poniedziałku do piątku, pokój nr 16, tel. 38-21-142, 38-21-146, wew. 140 ; fax. 38-25-028 w godzinach 8 ÷15. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

Pracownik Zamawiającego uprawniony do kontaktowania się z Wykonawcami:

- podinspektor Zbigniew Piątkowski tel. 38-21-142, 38-21-146 wew. 140

Miejsce i data otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2004 r. o godzinie 1230 w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieniu Pom. ul. Stary Rynek 1.

Ogłoszenie wyniku przetargu
Wykonawca, którego ofertę wybrano, zostanie niezwłocznie zawiadomiony o wyborze jego oferty. W zawiadomieniu tym określony będzie termin i miejsce zawarcia umowy.
O wyniku przetargu zamawiający niezwłocznie powiadomi pozostałych wykonawców, wskazując firmę (nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrał oraz cenę.
Ponadto ogłoszenie o wyniku przetargu wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń
umieszczonej na budynku siedziby zamawiającego.

Protesty i odwołania
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, dostawca lub wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku, może złożyć umotywowany, pisemny protest do zamawiającego.
Protest można wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Zamawiający rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 5 dni od jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu. Od odwołania pobiera się wpis.

Załączniki do specyfikacji:
1. Druk oferty z kosztorysem ofertowym – załącznik nr 1,
2. Druk oświadczenia wykonawcy – załącznik nr 2,
3. Projekt umowy – załącznik nr 3.
Kamień Pomorski dnia 12.08.2004r.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-08-20 12:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-08-20 12:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2806
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-08-20 12:45

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308432
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony