Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMZamawiający : Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Adres : ul. Stary Rynek 1 72-400 Kamień Pomorski
Telefon : 3821142 Fax 3825028

Ogłasza przetarg nieograniczony

1. Przedmiot zamówienia:
„ Wykonanie sieci kanalizacji ściekowej z przykanalikami na terenie Osiedla przy
ul. Wolińskiej i ul. Willowej w Kamieniu Pom.”
Wspólny Słownik Zamówień ( CPV) Nr 45.23.13,00-8

2. Opis przedmiotu zamówienia.
1) rurociąg z polichlorku winylu o średnicy 0,20 m, o długości 122 mb,
2) przykanaliki z polichlorku winylu o średnicy zewn. 160 mm, o długości 194 mb,
3) wykop mechaniczny w gr. kat. III - IV - 415 m3
4) wykop ręczny w gr. kat. III-IV - 273 m3
5) zasypanie wykopów w gr. kat. I - II - 508 m3
6) studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie-
- 15 szt
7) studnie rewizyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm - - 7 szt

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej ceny:
Specyfikację można otrzymać w pokoju nr 16 – Referacie Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej po dokonaniu opłaty w wysokości 20 zł w kasie Urzędu Miejskiego.

4. Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych :
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie - 01.10.2004r
- zakończenie - 30.11.2004r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy , którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności a profil działania firmy odpowiada przedmiotowi przetargu i załączą kserokopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i powyższe potwierdzą pisemnym oświadczeniem,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i potwierdzą pisemnym oświadczeniem,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. nr 19 z 2004r. poz.177) i potwierdzą pisemnym oświadczeniem.
Sposób dokonywania spełnienia tych warunków polegać będzie na stwierdzeniu, czy do oferty załączone są te dokumenty i pisemne oświadczenia.
Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu.

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500 zł, które należy wnieść do dnia 17 września 2004r. do godz. 1130. Miejsce wnoszenia wadium – kasa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dni a 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena 100%

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. do dnia 17.09 o godz. 11:40. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.09.2004r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom., ul. Stary Rynek 1

11. Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-09-06 08:35

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2203
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-09-06 08:35

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311512
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony