Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 216/2004

Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 16 września 2004 roku

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, , Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141 poz. 1492) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski (wg załącznika nr 1) na dzień 16 listopada 2004 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GPZałącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 216/2004
z dnia 16 września 2004 roku


Burmistrz
Kamienia Pomorskiego
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzień 16 listopada 2004 roku
o godzinie 12:00


na sprzedaż następującej nieruchomości :

działka nr 85 o pow. 0,1333 ha, położona w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wąskiej nr 1 (obręb nr 3) zabudowana budynkiem administracyjnym i budynkiem gospodarczym, kw nr 12147 (użytek - B)

Cena wywoławcza 400.000 zł
wadium 40.000 zł
INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI


Nieruchomość wymieniona wyżej znajduje się na obszarze, dla którego z dniem 1 stycznia 2004 roku utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.
Przez działkę przebiega sień eANN, 2 EANN oraz napowietrzna linia energetyczna.
Nieruchomość użytkowana aktualnie przez jednostki podległe gminie.
Działka nr 85 jest zabudowana budynkiem o funkcji administracyjnej 2 kondygnacyjnym, o powierzchni użytkowej 231,27 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 13,66 m2.
Na działce rosną pojedyncze drzewa (4 cisy, świerk srebrzysty, głóg, jesion oraz jabłoń, czereśnia dzika i śliwy).
Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2004 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi w terminie do 30 czerwca 2005 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium .

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do
10 listopada 2004 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Ustala się, że zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Ogłoszony przetarg może zostać z uzasadnionej przyczyny odwołany.

GP

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-10-12 23:58
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-10-13 10:55

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2510
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-10-13 10:57

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319298
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony