Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 235/2004

Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 27 października 2004 r.

w sprawie ogłoszenia terminu rokowań
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, , Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz. 2058) oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski (wg załącznika nr 1) na dzień 01 grudnia 2004 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 235/2004
z dnia 27 października 2004 r.


Burmistrz
Kamienia Pomorskiego
ogłasza
na dzień 01 grudnia 2004 roku
o godzinie 9:00
rokowania na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w miejscowości Wrzosowo gm. Kamień Pomorski:


1. dz. nr 224/54 o pow. 827 m2, kw nr 19203, użytek Ps IV
cena wywoławcza 30.030 zł (netto)
zaliczka w wysokości 3.003 zł

2. dz. nr 224/83 o pow. 871 m2, kw nr 19226, użytek R III a, III b, Ps IV
cena wywoławcza 31.620 zł (netto)
zaliczka w wysokości 3.162 zł,

3. dz. nr 224/84 o pow. 1.007 m2, kw nr 19227, użytek R III a, III b, Ps IV
cena wywoławcza 35.440 zł (netto)
zaliczka w wysokości 3.544 zł,

4. dz. nr 224/85 o pow. 1.358 m2, kw nr 19228, użytek R IIIa, III b, Ps IV
cena wywoławcza 46.290 zł (netto)
zaliczka w wysokości 4.629 zł

5. dz. nr 224/97 o pow. 891 m2, kw nr 19239, użytek R III a, III b
cena wywoławcza 32.340 zł (netto)
zaliczka w wysokości 3.234 zł
INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH

Miejscowy plan zagospodarowania dla nieruchomości objętych powyższym wykazem przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową oraz usług komercyjnych. Działki nie są uzbrojone i nie wyłączone z produkcji rolnej.
Nieruchomości będące przedmiotem rokowań nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargach przeprowadzonych w dniach:
27 lipca 2004 roku
24 sierpnia 2004 roku
29 września 2004 roku

Rokowania odbędą się w dniu 01 grudnia 2004 roku o godzinie 9oo w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenie zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach w formie pisemnej - w zamkniętych kopertach, należy złożyć najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. nie później niż do dnia 26 listopada 2004 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Zgłoszenie powinno zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2/ datę sporządzenia zgłoszenia;
3/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4/ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
5/ własnoręczny podpis
6/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:
„Rokowania 01 grudnia 2004 r. – działki Wrzosowo”

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w pokoju nr 14 (II piętro).

Zaliczkę w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do 26 listopada 2004 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913 lub w kasie Urzędu.

Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie oboje biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Ustala się, że zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Szczegółowe informacje na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim (pokój nr 14) lub pod numerem telefonu 3821142 wewn. 127.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-10-28 10:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-11-25 12:25

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1882
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-11-25 12:25

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321145
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony