Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 246/2004

Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 08 grudnia 2004 r.


w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski


Na podstawie art. 38, 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, , Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141 poz. 1492 ) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski (wg załącznika nr 1) na dzień 18 stycznia 2005 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GPZałącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 246/2004
z dnia 08 grudnia 2004 r.


Burmistrz
Kamienia Pomorskiego
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
na dzień 18 stycznia 2005 roku
o godzinie 1000

na sprzedaż następującej nieruchomości :

działka nr 85 o pow. 0,1333 ha, położona w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wąskiej nr 1 (obręb nr 3) zabudowana budynkiem administracyjnym i budynkiem gospodarczym, kw nr 12147 (użytek - B)

Cena wywoławcza 316.000 zł
wadium 31.600 zł
INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI


Nieruchomość wymieniona wyżej znajduje się na obszarze, dla którego z dniem 1 stycznia 2004 roku utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.
Przez działkę przebiega sieć eANN, 2 EANN oraz napowietrzna linia energetyczna.
Nieruchomość użytkowana aktualnie przez jednostki podległe gminie.
Działka nr 85 jest zabudowana budynkiem o funkcji administracyjnej 2 kondygnacyjnym, o powierzchni użytkowej 231,27 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 13,66 m2.
Na działce rosną pojedyncze drzewa (4 cisy, świerk srebrzysty, głóg, jesion oraz jabłoń, czereśnia dzika i śliwy).

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2005 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi w terminie do 30 czerwca 2005 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium .

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do
13 stycznia 2005 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Ogłoszony przetarg może zostać z uzasadnionej przyczyny odwołany.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu , zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

GP

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-12-13 08:24

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1706
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-12-13 08:24

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311432
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony