Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 247/2004

Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 08 grudnia 2004 r.


w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski

Na podstawie art. 38, 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, , Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz. 2058) oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski (wg załącznika nr 1) na dzień 25 stycznia 2005 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GPZałącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 247/2004
z dnia 08 grudnia 2004 r.


Burmistrz
Kamienia Pomorskiego
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony
na dzień 25 stycznia 2005 roku
o godzinie 900


na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w miejscowości Wrzosowo gm. Kamień Pomorski :

1.dz. nr 224/117 o pow. 840 m2, kw nr 19255, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 30.400 zł (netto)
wadium 3.040 zł,

2.dz. nr 224/118 o pow. 840 m2, kw nr 19256, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 30.400 zł (netto)
wadium 3.040 zł

3.dz. nr 224/119 o pow. 840 m2, kw nr 19257, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 30.400 zł (netto)
wadium 3.040 zł

4.dz. nr 224/120 o pow. 831 m2, kw nr 19258, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 30.000 zł (netto)
wadium 3.000 zł

5.dz. nr 224/121 o pow. 1.115 m2, kw nr 19259, użytek R III b,
cena wywoławcza 38.000 zł (netto)
wadium 3.800 zł

6.dz. nr 224/130 o pow. 1.374 m2, kw nr 19268, użytek R III b
cena wywoławcza 46.800 zł (netto)
wadium 4.680 zł


INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH


Miejscowy plan zagospodarowania dla nieruchomości objętych powyższym wykazem przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową oraz usług komercyjnych. Działki nie są uzbrojone i nie wyłączone z produkcji rolnej.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi, ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.


Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2005 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do 20 stycznia 2005 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić pełną
cenę sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

Ogłoszony przetarg może zostać z uzasadnionej przyczyny odwołany.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-12-16 14:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1788
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-12-16 14:04

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311502
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony