Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz
Kamienia Pomorskiego
ogłasza
na dzień 16 marca 2005 roku
o godzinie 1100
rokowania na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w miejscowości Wrzosowo gm. Kamień Pomorski :1.dz. nr 224/117 o pow. 840 m2, kw nr 19255, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 30.490 zł (netto)
zaliczka w wysokości 3.049 zł,

2.dz. nr 224/118 o pow. 840 m2, kw nr 19256, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 30.490 zł (netto)
zaliczka w wysokości 3.049 zł

3.dz. nr 224/119 o pow. 840 m2, kw nr 19257, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 30.490 zł (netto)
zaliczka w wysokości 3.049 zł

4.dz. nr 224/120 o pow. 831 m2, kw nr 19258, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 30.160 zł (netto)
zaliczka w wysokości 3.016 zł

5.dz. nr 224/121 o pow. 1.115 m2, kw nr 19259, użytek R III b,
cena wywoławcza 38.010 zł (netto)
zaliczka w wysokości 3.801 zł

6.dz. nr 224/130 o pow. 1.374 m2, kw nr 19268, użytek R III b
cena wywoławcza 46.850 zł (netto)
zaliczka w wysokości 4.685 zł

7.dz. nr 224/83 o pow. 871 m2, kw nr 19226, użytek R III a, III b, Ps IV
cena wywoławcza 31.620 zł (netto)
zaliczka w wysokości 3.162 zł,

8.dz. nr 224/84 o pow. 1.007 m2, kw nr 19227, użytek R III a, III b, Ps IV
cena wywoławcza 35.440 zł (netto)
zaliczka w wysokości 3.544 zł,


INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH


Miejscowy plan zagospodarowania dla nieruchomości objętych powyższym wykazem przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową oraz usług komercyjnych. Działki nie są uzbrojone i nie wyłączone z produkcji rolnej.
Nieruchomości będące przedmiotem rokowań nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargach przeprowadzonych w dniach:
27 lipca 2004 roku
24 sierpnia 2004 roku
29 września 2004 roku

Rokowania odbędą się w dniu 16 marca 2005 roku o godzinie 11oo w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenie zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach w formie pisemnej - w zamkniętych kopertach, należy złożyć najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. nie później niż do dnia 11 marca 2005 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Zgłoszenie powinno zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
prawna lub inny podmiot;
2/ datę sporządzenia zgłoszenia;
3/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
4/ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5/ własnoręczny podpis;
6/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:
„Rokowania 16 marca 2005 r. – działka nr ............ Wrzosowo”

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w pokoju nr 14 (II piętro).

Zaliczkę w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do
11 marca 2005 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913 lub w kasie Urzędu.

Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie oboje biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim (pokój nr 14) lub pod numerem telefonu 3821142 wewn. 127.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-02-09 10:15

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1818
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-02-09 10:15

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319224
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony