Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyUCHWAŁA Nr XX/169/04

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 września 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80,poz.717
i Nr162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 ) uchwala się ,co następuje:§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy
o kwotę
85.058 zł.

z tego:
dochody związane z realizacją zadań własnych

kwota

85.058 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od
kwota
22.000 zł.

innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.


Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku
od spadków i darowizn oraz podatków i opłat
lokalnych.
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnychDział 758 Różne rozliczenia

kwotakwotao kwotę

22.000 zł.22.000 zł.33.658 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
kwota
kwota
33.658 zł
33.658 zł


Dział 926 Kultura fizyczna i sport

o kwotę

29.400 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej (MOKiS)
§ 0830 Wpływy z usług
kwota
kwota
29.400 zł
29.400 zł
str.2

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy
o kwotę
450.000 zł
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań własnych

kwota

450.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę

450.000 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
kwota
kwota
450.000 zł
450.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa
o kwotę
20.000 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych


Dział 801 Oświata i wychowanie
kwota
kwota
kwotao kwotę
20.000 zł 10.000 zł
10.000 zł33.658 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 4270 Zakup usług remontowych


Dział 851 Ochrona zdrowia
kwota
kwotao kwotę
33.658 zł
33.658 zł3.000 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność
§ 4300 Zakup usług pozostałychDział 852 Pomoc społeczna
kwota
kwota
o kwotę
3.000 zł
3.000 zł
254.616 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 Świadczenia społeczne
kwota
kwota
254.616 zł
254.616 zł


Dział 926 Kultura fizyczna i sport

o kwotę

223.784 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej (MOKiS)
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 Zakup energii
§ 4270 Zakup usług remontowych
§ 4300 Zakup usług pozost
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4430 Różne opłaty i składki
§ 4440 odpis na ZFŚ. Socjal.


kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota kwota
223.784 zł
69.000 zł
12.800 zł

str.3


1.800 zł
27.600 zł
59.000 zł
5.000 zł
42.600 zł
1.500 zł
1.500 zł 2.984 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z póź.zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.
Dokonanie proponowanych zmian planowanych dochodów budżetu gminy na 2004 rok następuje w wyniku:
uzyskania wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości wyższej niż planowano,
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów szkół i placówek oświatowych o kwotę 33.658 zł.(pismo Ministra Finansów ST5-4820- 19g/2004),
uzyskania wpływów z tytułu świadczenia usług przez jednostkę budżetową (MOKiS),
Natomiast proponowane zmiany planowanych wydatków budżetu gminy na 2004 rok dotyczą:
zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa hydroforni i stacji uzdatniania wody z zasil. elektroenerg. w Borzysławiu oraz rurociągu Borzysław- Rekowo wraz z przyłączami w Rekowie” w związku ze zmianą terminu realizacji zadania ( na rok 2005) o kwotę 450.000 zł,
zwiększenia planu wydatków w dziale „ Działalność usługowa” na funkcjonowanie targowiska ( wykonanie toalet i innych zaleceń Sanepidu) o kwotę 20.000 zł,
zwiększenia planu wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” na dofinansowanie remontów szkół ( Sz.P.Nr 1) o kwotę 33.658 zł,
zwiększenia planu wydatków w dziale „ Ochrona zdrowia” na sfinansowanie badań mammograficznych dla kobiet gminy Kamień Pomorski , które ukończyły 50 lat (koszty badań około 3.000 zł.),
zwiększenia planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 254.616 zł.
zwiększenia planu wydatków na funkcjonowanie jednostki budżetowej p.n. „Miejski Ośrodek Kultury i Sportu” w Kamieniu Pomorskim na okres od 1.10.2004-31.12.2004r. o kwotę 223.784 zł.(łącznie z utrzymaniem mienia po zlikwidowanym Ośrodku Kultury i Sportu),
Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-02-24 09:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1986
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-02-24 09:06

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319468
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony