Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


UCHWAŁA Nr XXII/216/04

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 2 grudnia 2004 r.


w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.5 ust.1,2,3 i 4, art. 6 ust.12 i 13, art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84i Nr 200. poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,36 zł od 1 m2 powierzchni ,
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej po raz pierwszy, jeżeli podmiot wykorzystujący grunt będącym przedmiotem opodatkowania nie prowadził na nim innej działalności gospodarczej – 0,10 od 1 m2 powierzchni,
c)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,30 zł. od 1 ha powierzchni.
d)pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł. od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części :
a)mieszkalnych – 0,37 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 8,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy , jeżeli podmiot wykorzystujący budynek nie prowadził w nim innej działalności gospodarczej – 1,00zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,25 zł. od1 m2 powierzchni użytkowej,
e)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -3,10 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej .
f)pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 .
str.2

4) od budowli będących urządzeniami wykorzystywanymi do przesyłu gazu oraz od siłowni wiatrowych – 0,7 % ich wartości.

§ 2. 1. Ustala się wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, którą osoby fizyczne będące płatnikami podatku od nieruchomości są obowiązane złożyć Burmistrzowi stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, którą osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane złożyć Burmistrzowi, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze położone na terenach wiejskich, zajmowane przez emerytów i rencistów, dla których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura rolnicza lub renta rolnicza.

§ 4.1. Zarządza się pobór podatku na terenach wiejskich od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Ustala się , że inkasentami są sołtysi gminy Kamień Pomorski .
3.Wysokość wynagrodzenia inkasenta ustala się w wysokości 5% kwoty pobranego podatku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/119/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 października 2003r. w sprawie podatku od nieruchomości.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady

Władysław DwulitUzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591) do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
W świetle przepisów art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84 z póź. zm.) rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.
Z dokonanych ustaleń wynika, że istnieje uzasadniona potrzeba określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na proponowanym poziomie.
Zastosowane obniżki stawek podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią realizację programu Burmistrza wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Kamienia Pomorskiego. Zaznacza się wyraźna stabilizacja polityki podatkowej w gminie Kamień Pomorski – sprzyjająca przedsiębiorcom- na przestrzeni ostatnich 3 lat .
Wprowadzone stawki podatku w punkcie 1 ,,b” i 2 ,,c” stanowią realizację Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr VII/102/2003 z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Gminy w zakresie pomocy dla inwestorów rozpoczynających na terenie gminy działalność inwestycyjną.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-03-01 08:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1910
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-03-01 08:32

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310631
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony