Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXII/220/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 2 grudnia 2004 roku.

w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.


Na podstawie art. 3 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41; nr 141, poz. 1492), uchwala się co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwały:
1)Nr X/98/95 z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski.

2)Nr XIII/137/95 z dnia 29 września 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.

3)Nr XV/157/95 z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski.

4)Nr XVIII/188/96 z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Kamień Pomorski w rejonie ulic: Rejtana, Mieszka I, Chrobrego, Jedności Narodowej i Dworcowa.

5)Nr XXIII/237/96 z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski.

6)Nr XXV/262/97 z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie sporządzenia zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski i Gminy Kamień Pomorski.

7)Nr XXVI/274/97 z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie sporządzenia zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski i Gminy Kamień Pomorski.

8)Nr XXIX/286/97 z dnia 25 września 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.

9)Nr XXXIV/352/98 z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski.

10)Nr XXXIV/353/98 z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski.

11)Nr XXXII/328/1998 r. z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski.

12)Nr XVI/157/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.

13)Nr XVI/158/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.

14)Nr XVI/161/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.

15)Nr XXXVII/342/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.

16)Nr XXXIII/319/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
...................
Władysław DwulitUzasadnienie do uchwały nr XXII/220/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 2 grudnia 2004 roku.


Konieczność podjęcia uchwał uchylających, zasygnalizowana została przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w Wydziale Rozwoju Regionalnego. Według pracowników powyższego referatu dalsze prowadzenie prac na podstawie tych uchwał w nowym trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „jest wątpliwe a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe”. Większość wnioskowanych do uchylenia uchwał dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej plany zagospodarowania uchwalone przed 1995 rokiem zostały unieważnione ustawą j.w. w związku z tym dokonywanie w nich zmian jest niemożliwe. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę przedmiotowych uchwał.
1)Nr X/98/95 z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca wyznaczenia trasy kolektora przesyłowego wody pitnej z miejscowości Strzeżewo do miejscowości Dziwnówek. W założeniach koszty miała pokrywać gmina Dziwnów określone umową. Uchwała nie realizowana. Wodociąg wykonany w innym trybie postępowania.
2)Nr XIII/137/95 z dnia 29 września 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca przekwalifikowania gruntów rolnych w obrębach: Buniewice, Chrząszczewo i Wrzosowo na tereny rekreacyjne z możliwością zabudowy usługami związanymi z obsługą ruchu turystycznego. Działki kilkakrotnie zmieniły właścicieli. Uchwała nie realizowana. Tereny predestynują do zmiany funkcji po uregulowaniu ich stanu prawnego oraz wypracowaniu przez gminę jednolitej gospodarki przestrzennej i określenia systemów finansowania planów zagospodarowania, pod warunkiem braku przeciwwskazań z tytułu ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej.
3)Nr XV/157/95 z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca regulacji spraw związanych z gospodarką wodno ściekową oraz wprowadzenia dodatkowych funkcji w mieście na pewnych terenach. W chwili obecnej uchwała zarówno w treści i formie nie spełnia wymogów formalnych. Przez ostatnie 10 lat od jej podjęcia zmieniły się wszystkie aspekty w niej zawarte (np. koncepcja rozwiązań technicznych dot. kanalizacji).
4)Nr XVIII/188/96 z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Kamień Pomorski w rejonie ulic: Rejtana, Mieszka I, Chrobrego, Jedności Narodowej i Dworcowa. Odstąpiono od koncepcji zawartych w przedmiotowej uchwale (podziały już zrealizowane, tereny częściowo zbyte).
5)Nr XXIII/237/96 z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca regulacji statusu Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim na wyspie Chrząszczewskiej. Brak zainteresowania realizacją ze strony podmiotu oraz niecelowość jej realizacji w sytuacji całkowitego braku planów na wyspie.
6)Nr XXV/262/97 z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie sporządzenia zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski i Gminy Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca wyznaczenia trasy kolektora przesyłowego wody pitnej z Rarwina do Buniewic przez stację uzdatniania wody w Kamieniu Pomorskim oraz wyznaczenie przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z Kamienia Pomorskiego do Łowna przez wyspę Chrząszczewską. Koncepcja oraz plany odnośnie zabezpieczenia gminy w wodę zmieniły się, od planowanej w tej formie inwestycji odstąpiono. Koncepcja budowa linii napowietrznej 110 kV przez wyspę Chrząszczewską została odrzucona jako inwestycja niszcząca jej walory turystyczne i przyrodnicze.
7)Nr XXVI/274/97 z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie sporządzenia zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski i Gminy Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca wyznaczenia tras gazociągów na terenie gminy Kamień Pomorski. Właścicielem sieci gazowej i jej administratorem stało się przedsiębiorstwo Gaz – technologia i energia. Wraz ze zmianą zarządcy zmieniły się wizje i kierunki rozwoju sieci. Realizacja uchwały – niecelowa.
8)Nr XXIX/286/97 z dnia 25 września 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca przeznaczenia terenów pod zalesienia. Od czasu jej podjęcia zmieniły się zasady przeznaczania terenów na takie cele.
9)Nr XXXIV/352/98 z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca przekwalifikowania gruntów rolnych w obrębie Chrząszczewo na tereny rekreacyjne z możliwością zabudowy usługami związanymi z obsługą ruchu turystycznego. Uchwała nie realizowana. Tereny predestynują do zmiany funkcji po uregulowaniu ich stanu prawnego oraz wypracowaniu przez gminę jednolitej gospodarki przestrzennej i określenia systemów finansowania planów zagospodarowania, pod warunkiem braku przeciwwskazań z tytułu ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej.
10)Nr XXXIV/353/98 z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca przekwalifikowania gruntów rolnych na tereny realizacji zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej, obręb Radawka. Uchwała nie realizowana. Tereny predestynują do zmiany funkcji po uregulowaniu ich stanu prawnego oraz wypracowaniu przez gminę jednolitej gospodarki przestrzennej i określenia systemów finansowania planów zagospodarowania, pod warunkiem braku przeciwwskazań z tytułu ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej.
11)Nr XXXII/328/1998 r. z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca przekwalifikowania gruntów rolnych na tereny realizacji zabudowy mieszkaniowej. Obręb Wrzosowo, obszar około 30 ha. Właściciel ANR. Tereny predestynują do zmiany funkcji po uregulowaniu ich stanu prawnego oraz wypracowaniu przez gminę jednolitej gospodarki przestrzennej i określenia systemów finansowania planów zagospodarowania, pod warunkiem braku przeciwwskazań z tytułu ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej.
12)Nr XVI/157/2000 z dnia 29 czerwca 200 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca realizacji parku siłowni wiatrowych na północny wschód od Żółcina, odrzucona przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Przyrody. Inwestor wycofał się z zamierzenia.
13)Nr XVI/158/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca realizacji parku siłowni wiatrowych w rejonie Miłachowa. Inwestor wycofał się z zamierzenia.

14)Nr XVI/161/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca zmiany funkcji terenów przemysłowo składowych na tereny usług handlu (wielkokubaturowy obiekt handlowy wraz z parkingami) (teren obecnego sklepu „Jakub Meble” wraz z otoczeniem). Inwestor wycofał się z zamierzenia.
15)Nr XXXVII/342/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca realizacji parku siłowni wiatrowych pomiędzy drogami Gryficką, Szczecińską i Rzewnowem. Inwestor wycofał się z zamierzenia (zerwanie umowy dzierżawy z ANR).
16)Nr XXXIII/319/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski. Uchwała dotycząca przekwalifikowania gruntów rolnych na tereny mieszkalno – pensjonatowe, hotelowe, cele turystyczne, cele publiczne i komunikacji (drogi wewnętrzne). Uchwała realizowana przez inwestora, wstrzymana przez konflikt z Zielonogórskim Zakładem Nafty i Gazu. Tereny predestynują do zmiany funkcji (północna część wyspy). Według Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w Wydziale Rozwoju Regionalnego oraz według urbanisty prowadzącego jak również Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej uchwała w obecnej formie nie może być realizowana.

Zgodnie z art. 85. ust. 2. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W przypadku powyższych uchwał nie było prowadzone postępowanie i nie ogłoszono o wyłożeniu planów do publicznego wglądu.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-03-01 08:34

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2533
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-03-01 08:34

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319271
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony