Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXIII/226/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie trybu aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje :

§ 1.Wieloletni Plan Inwestycyjny ma charakter planu kroczącego, który polega na tym, że w każdym roku budżetowym jest opracowywana jego wersja na kolejne pięć lat począwszy od następnego roku budżetowego.
§2.1. W terminie od 1 marca do 30 kwietnia każdego roku budżetowego składane są wnioski inwestycyjne, które stanowią podstawę do planowania następnej edycji WPI.
2. Wnioski składane mogą być przez:
1) mieszkańców gminy
2) komisje rady miejskiej
3) radnych
4) organy jednostek pomocniczych
5) kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
6) przedsiębiorców,
7) wspólnoty mieszkaniowe
8) organizacje pozarządowe
9) burmistrza.
§3 .1. Formularz wniosku inwestycyjnego określa Burmistrz i informuje w sposób zwyczajowo przyjęty o miejscu jego udostępnienia.
2. Wniosek inwestycyjny może być złożony tylko w formie obowiązującego i kompletnie wypełnionego formularza.
3. Termin, do którego możliwe będzie uzupełnienie złożonego wniosku określi Burmistrz.
4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
§ 4. Od dnia 30 kwietnia do chwili przyjęcia przez Radę Miejską uchwały budżetowej na następny rok, nowe wnioski inwestycyjne będą mogły dotyczyć kolejnego po nim roku budżetowego i być składane wyłącznie w formie wniosków do projektu budżetu na kolejny po nim rok.
§ 5. Skarbnik w terminie do 30 maja roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy dokonuje weryfikacji i aktualizacji istniejącej prognozy dochodów i wydatków oraz wolnych środków budżetu Gminy, a następnie określa wolne środki przewidywane na ostatni rok następnej edycji WPI.
§ 6. Burmistrz przygotowuje na podstawie złożonych wniosków inwestycyjnych oraz materiałów opracowanych przez Skarbnika projekt następnej edycji WPI. Projekt ten Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy.
§ 7. Przygotowanie projektu następnej edycji WPI przez Burmistrza poprzedza w szczególności:
1) określenie przez Burmistrza kryteriów hierarchizacji zadań inwestycyjnych oraz hierarchizacja tych zadań według przyjętych kryteriów.
2) analiza możliwości finansowania zewnętrznego zadań inwestycyjnych proponowanych do następnej edycji WPI.
3) analiza stanu zadłużenia budżetu gminy wraz z wnioskami, które Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej.
§ 8. Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła bezzwłocznie projekt następnej edycji WPI wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady.
§ 9. Komisje Rady w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których formułowane są na piśmie propozycje poprawek do projektu następnej edycji WPI. W przypadku zgłoszenia propozycji zwiększenia wydatku na zadanie inwestycyjne przewidziane w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez właściwą komisję źródła jego sfinansowania, którym może być zmniejszenie nakładów na inne zadanie lub zadania inwestycyjne zawarte w tym projekcie.
§ 10. Sformułowane na piśmie propozycje poprawek do projektu następnej edycji WPI Komisje bezzwłocznie przekazują Komisji Inicjatyw i Budżetu.
§ 11. Komisja Inicjatyw i Budżetu w terminie 14 dni od otrzymania z poszczególnych Komisji propozycji poprawek do projektu następnej edycji WPI formułuje ostateczne poprawki oraz opinię o projekcie. W posiedzeniu Komisji Inicjatyw i Budżetu, na którym formułowane są ostatecznie poprawki i opinia o projekcie na piśmie, uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji lub ich zastępcy.
§ 12. Niezwłocznie po sporządzeniu przez Komisję Inicjatyw i Budżetu ostatecznych poprawek i opinii o projekcie następnej edycji WPI na piśmie, są one przekazywane Burmistrzowi, który po zapoznaniu się z ich treścią, wnosi w terminie 7 dni poprawki do projektu WPI.
§ 13.Burmistrz niezwłocznie, lecz nie później niż do dnia 15 pażdziernika roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy po naniesieniu poprawek przekazuje projekt Radzie Miejskiej. Poprawki Komisji Inicjatyw i Budżetu nie uwzględnione w projekcie wymagają uzasadnienia ze strony Burmistrza.
§ 14. Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały w sprawie aktualizacji WPI na najbliższą sesję Rady.
§ 15. Po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały o następnej edycji WPI staje się ona podstawą do sporządzenia załącznika inwestycyjnego do projektu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Władysław Dwulit

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-03-01 08:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1851
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-03-01 08:57

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310599
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony