Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXIII/229/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli


Na podstawie art. 30 ust. 6 i 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) uchwala, się co następuje :

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznania; obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski.

Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat

§ 2. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za staż pracy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż w jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

4. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć /czasu pracy/.

5. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 3 . Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego
stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

§ 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.


Rozdział 3
Dodatek motywacyjny

§ 6. Nauczycielom może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego na czas:

1) od 1 września do końca lutego

2) od 1 marca do 31 sierpnia


§ 8. Tworzy się fundusz z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w wysokości 5 % planowanych środków na wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli oraz 30 % planowanych środków na wynagrodzenie zasadnicze dla dyrektorów w danej szkole.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek może wynosić
od 10 % do 30 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 9. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20 %, a dla dyrektorów szkół i placówek nie wyższy niż 30 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 10. Podstawą przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są:

1) Szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

2) Jakość świadczonej pracy.

3) Dobra ocena pracy.

4) zaangażowanie w realizację:
a)czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, placówki,
b)zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 11. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły (placówki).

§ 12. Dodatek motywacyjny dyrektorom szkół i placówek przyznaje Burmistrz Gminy.

§ 13. Podstawą przyznania dodatku dyrektorom szkół i placówek jest bieżąca ocena wykonywania zadań związanych z powierzeniem stanowiska w okresie poprzedzającym przyznanie dodatku ze szczególnym uwzględnieniem:

1) kierowania działalnością dydaktyczno – wychowawczą i sprawowanie
nadzoru pedagogicznego, w tym:
a)uzyskiwanych efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły ( placówki ) z uwzględnieniem jej specyfiki,
b) efektów współpracy z radą szkoły, radą rodziców,
c)osiągnięć w działalności innowacyjnej,
d)stwarzania warunków do samorządności i rozwoju zainteresowań uczniów ( wychowanków) oraz efekty pracy pozalekcyjnej i środowiskowej,
e)dbałości o warunki pracy i nauki,
f)przestrzegania prawa pracy i realizacji polityki kadrowej, prowadzenia spraw osobowych pracowników w tym dbałość o doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich,
g)dbałości o stan techniczny obiektów, wyposażenia w pomoce i sprzęt oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

§ 14. Dodatek motywacyjny przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze.

§ 15. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 16. Nauczyciele zmieniający zatrudnienie zachowują prawo do ciągłości uprzednio przyznanego dodatku motywacyjnego pod warunkiem, że dla dotychczasowych i nowych pracodawców organem prowadzącym jest gmina Kamień Pomorski.
§ 17. Nauczycielom przebywającym na urlopie zdrowotnym nie przyznaje się dodatku motywacyjnego, licząc od dnia rozpoczęcia urlopu.

Rozdział 4
Dodatek funkcyjny

§ 18. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko:

1) dyrektora szkoły lub przedszkola,
2) wicedyrektora szkoły lub przedszkola,
3) wychowawstwo klasy,
4) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
5) opiekuna stażu,
6) inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły.

2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 19. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek,
w granicach stawek określonych tabelą ustala Burmistrz, uwzględniając między
innymi wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z
funkcji kierowniczej, liczby stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły.
Dla pozostałych pracowników pełniących funkcje kierownicze wysokość dodatku
funkcyjnego ustala dyrektor szkoły.

§ 20. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny z wyłączeniem
dodatku za wychowawstwo, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków
funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy.

§ 21. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska
kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego
dnia.

§ 22. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony
a także zastępstwo za nieobecnego dyrektora szkoły, traci prawo do dodatku
funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z
końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 23. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej
nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych
powodów obowiązków, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.§ 24. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje
wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 1 miesiącu zastępstwa.

§ 25. Za wychowawstwo klasy nauczycielom przysługuje dodatek funkcyjny:

a) w przedszkolach – 3 % stawki za wynagrodzenia zasadniczego
b/ w szkołach podstawowych i gimnazjum – 3 % stawki
wynagrodzenia zasadniczego

§ 26. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek funkcyjny
za wychowawstwo tylko za jeden oddział /grupę/ niezależnie od liczb oddziałów /grup/, w których prowadzą zajęcia.

§ 27. Za każde wychowawstwo w szkole przysługuje odrębny dodatek.

§ 28. Nauczycielom wykonującym zadania opiekuna stażu przysługuje dodatek
w wysokości 4 % wynagrodzenia zasadniczego wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania.


§ 29. W razie zaprzestania wykonywania zajęć dodatkowych dłużej niż
jeden miesiąc dodatek nie przysługuje.

§ 30. Dodatek funkcyjny wypłaca się z dołu.

Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy

§ 31. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne warunki pracy :
1) prowadzącym zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim posiadającym orzeczenie do takiej formy kształcenia – 10 % stawki godzinowej nauczyciela,

2) prowadzącym zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w klasach lub grupach, w których przynajmniej 1 dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego –
10 % stawki godzinowej nauczyciela,

3) prowadzącym nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego – 10 % stawki godzinowej nauczyciela.

§ 32. Dodatek przysługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych warunkach pozostają do obowiązującego wymiaru godzin.

§ 33. Nauczycielom przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy jeżeli prowadza zajęcia, o których mowa w § 30 z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),

uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) – 10 % stawki godzinowej nauczyciela

§ 34. Nauczycielom za pracę wykonywaną przy użyciu elektronicznych monitorów ekranowych z tytułu pracy w warunkach uciążliwych, przysługuje miesięczny dodatek za szkodliwe warunki pracy w wysokości 2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Dodatek ten przysługuje po przepracowaniu w danym miesiącu 40 godzin przy obsłudze monitorów ekranowych oraz proporcjonalnie za kolejne godziny.

§ 35. W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki prac albo za uciążliwe lub szkodliwe warunki pracy przysługują wszystkie dodatki.

§ 36. Dodatek za trudne, uciążliwe i szkodliwe warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą związany jest ten dodatek.
Jeżeli jednak zaprzestanie wykonywania takiej pracy nastąpiło w ciągu miesiąca, prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca w którym nastąpiło zaprzestanie wykonywania pracy, z którą związany jest dodatek.

§ 37. Dodatki za trudne i uciążliwe lub szkodliwe warunki pracy płatne będą
z dołu.

Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

§ 38. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy jeżeli praca w godzinach ponadwmiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach ) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

§ 39. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach ) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

§ 40. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 37 i 38, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 41. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 42. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu klęski żywiołowej lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki, imprezy, konkursy, zawody sportowe, olimpiady,
3/ chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
4/ wyjazdem na konferencje metodyczne i poleceniem służbowym dyrektora
szkoły,
5/ rekolekcjami – traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
§ 43. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach,
w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru / lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy / za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.


§ 44. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.


Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy

§ 45. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela w wysokości :
1) 43,00 zł dla 1 osoby
2) 54,00 zł dla 2 – ch osób
3) 64,00 zł dla 3 – ch osób
4) 75,00 zł dla 4 – ch osób i więcej

§ 46. Do członków rodziny, o których mowa w § 44, zalicza się nauczyciela oraz
wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

§ 47. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

§ 48. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela /dyrektora szkoły/ lub na
wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

§ 49. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 50. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do
zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.

§ 51. Nauczycielowi dodatek przyznaje i ustala jego wysokość dyrektor szkoły, a
dyrektorowi szkoły – Burmistrz.

§ 52. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:

a/ nie świadczenia pracy za które przysługuje wynagrodzenie,
b/ pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
c/ odbywania zasadniczej służby wojskowej; w przypadku, jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na który umowa została zawarta,
d/ korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 53. Traci moc Uchwała Nr XVII/164/2000 Rad Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie regulaminu wysokości stawek dodatków: funkcyjnych, motywacyjnych, za warunki pracy, wysługę lat oraz szczegółowych warunków ich przyznawania; sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminie Kamień Pomorski.

§ 54. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego

§ 55. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław DwulitZałącznik nr 1 do regulaminu
Tabela stawek dodatków funkcyjnych
L.p.

Stanowisko
% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania

1.
PRZEDSZKOLA
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie

15 % - 30 %
2.
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM
a/ Dyrektor szkoły
a.do 8 oddziałów
b.9 – 16 oddziałów
c.17 – 20 oddziałów
b/ Vice-dyrektor
c/ Kierownik świetlicy
d/ Opiekun stażu
e/ Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant w szkole
f/ wychowawca klasy, oddziału w:
- przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
- szkołach podstawowych i gimnazjum


15% - 25 %
15 % - 30 %
30 – 50 %
20 – 40 %
5 – 20 %
4 %
3 %


3 %
3 %
3.
Kierownik szkolnego schroniska młodzieżowego
4 – 20 %

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXIII/229/04 Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2004r.
W dniu 15 lipca 2004 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił zmianę ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela.
W tejże ustawie zobowiązał organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego do określenia corocznie w drodze regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

1.Wysokości dodatków (za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy) oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2.Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
3.Wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (dodatek mieszkaniowy ), z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Niniejszy regulamin nie zawiera w swojej treści zagadnień dotyczących nagród dla nauczycieli, rozmiaru zniżek godzin zajęć dla osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ochrony zdrowia. Regulować je będą odrębne uchwały Rady Miejskiej.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-03-01 09:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3132
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-03-01 09:07

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8312698
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony