Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXIII/231/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie nagród dla nauczycieli.


Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) uchwala, się co następuje :

§ 1. Uchwała określa kryteria i tryb przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, pracę opiekuńczo – wychowawczą, realizacje zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na nagrody oraz tryb zgłaszania kandydatów.
§ 2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród, przyznaje nauczycielom Burmistrz
i Dyrektor szkoły za:
1) działalność innowacyjną w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
2) wybitne osiągnięcia w pracy opiekuńczo – wychowawczej,
3) dodatkową realizację zadań statutowych – gminy,

§ 3. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej nagrodę przyznaje się nauczycielom i dyrektorom, którzy:
1) prowadzą działania na rzecz integracji klasy i aktywności społecznej uczniów,
udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzeniu
urozmaiconej działalności wychowawczej, kształcącej
umiejętności wykorzystywania i organizowania czasu wolnego uczniów,
2) przygotowują i zrealizują znaczące w procesie wychowawczym imprezy
szkolne lub przedszkolne,
3) podejmują działalność innowacyjną w zakresie wdrażania
nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowują
autorskie programy nauczania, publikują w prasie fachowej
4) osiągają dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów
do udziału w rejonowych olimpiadach przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach
i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
5) posiadają udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub
z uczniami mającymi trudności w nauce,
6) przygotowują i wzorowo organizują uroczystości szkolne lub środowiskowe,
takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni
patrona szkoły lub placówki,
7) prowadzą znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub

placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
8) prawidłowo organizują i prowadzą letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci
i młodzieży,
§ 4. W zakresie pracy opiekuńczej nagrodę przyznaje się nauczycielom i dyrektorom, którzy:
1) zapewniają pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich
lub patologicznych,
2) prowadzą działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie
przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
w szczególności narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu,
3) organizują współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu
ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej
i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
4) organizują udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwijają
formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami

§ 5. W zakresie realizacji zadań statutowych szkoły nagrodę przyznaje się nauczycielom i dyrektorom, którzy:
1) bardzo dobrze organizacją pracę szkoły,
2) właściwie gospodarują środkami finansowymi,
3) pozyskują środki pozabudżetowe,
4) inicjują różnorodne działania rady pedagogicznej i rady rodziców
służące podnoszeniu jakości pracy szkoły – placówki,
5) współpracują ze środowiskiem w celu pozyskiwania sponsorów
świadczących usługi materialne na rzecz szkoły.

§ 6. Nagrody przyznawane są corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej i zakończenia roku szkolnego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

§ 7. W ramach corocznie ustalonych w budżecie środków przeznaczonych na nagrody z funduszu specjalnego, na wypłaty nagród organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli przeznacza się – 0,3 % i na nagrody dla nauczycieli szkół –0,7 %.

§ 8. 1. Nagroda organu prowadzącego dla dyrektora lub nauczyciela wynosi
od 100 % do 200 % zasadniczego wynagrodzenia danego nauczyciela.
2. Nagroda organu prowadzącego dla nauczyciela szkoły wynosi od 50 % do 100 % wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela i nie może przekroczyć wysokości nagrody organu prowadzącego dla dyrektora.
§ 9. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego występuje:
1) dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole, po zaopiniowaniu
przez działające przy szkole lub placówce związki zawodowe,

2) dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty –
dla dyrektora szkoły , po zasięgnięciu opinii działających przy szkole
związków zawodowych,
3) Zastępca Burmistrza.

2. Nagroda dla dyrektora i nauczyciela może być również przyznana z inicjatywy burmistrza.
3. Wnioski, o których mowa w § 9, składa się do burmistrza w terminie do dnia 1 czerwca i 15 września każdego roku.
§ 10. 1. Nagroda dyrektora szkoły przyznawana jest przez dyrektora, z jego inicjatywy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych działających przy szkole, w terminach przyznawania nagród organu prowadzącego.
2. Nagroda Dyrektora dla nauczyciela wynosi od 50 % do 100 % wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela i nie może przekroczyć wysokości nagrody organu prowadzącego dla dyrektora.
3. Nauczyciel, który otrzymał nagrodę organu prowadzącego nie może w jednym roku otrzymać nagrody dyrektora,
§ 11. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku. Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXIII/231/04 Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2004r.
Zgodnie z Kartą Nauczyciela (Art. 49 ust.1 ppkt 1 oraz ust. 2) w budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczo – wychowawczej oraz realizacji zadań statutowych placówki, w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
Nagrody te przyznaje organ prowadzący oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Nagrody mają charakter uznaniowy, a kryterium i tryb przyznawania określa organ stanowiący gminy.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-03-01 09:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2324
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-03-01 09:08

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321266
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony