Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIII/232/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach i pełniących funkcję pedagoga szkolnego oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla tych nauczycieli

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) uchwala się, co następuje:

§1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42, ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. u. z 1997 r. Nr 56, poz. 357; z 1998 r. nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239) o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w następującej tabeli:Lp.


Stanowisko kierownicze
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

Rozmiar zniżki
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć po zniżce
1.
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:
1) 4 oddziały
2) 5 oddziałów


25
25


15
17


10
8
2.
Dyrektor szkoły liczącej:
1) 6 – 7 oddziałów
2) 8 – 16 oddziałów
3) 17 i więcej oddziałów

18
18
18

10
13
15

8
5
3
3.
Wicedyrektor szkoły liczącej:
1) 9 – 16 oddziałów
2) 17 i więcej oddziałów

18
18

9
11

9
7

4.
Kierownik świetlicy szkolnej z dożywieniem :
1) do 30 wychowanków
2) od 31 do 80 wychowanków
3) od 81 do120 wychowanków
4) powyżej 120 wychowanków


26
26
26
26


6
10
12
14


20
16
14
12

§ 2. Organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin (zajęć) jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono zastępstwo.

§ 4. Ustala się obowiązkowy wymiar godzin pedagoga szkolnego – 20 godzin tygodniowo.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady

Władysław Dwulit

U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z Kartą Nauczyciela (Art. 42 ust.7 pkt 1, 2, 3 ) organ prowadzący placówkę oświatową będący jednostką samorządu terytorialnego, określa zasady udzielania i rozmiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oraz ustala obowiązkowy wymiar godzin pedagoga szkolnego.

Organ prowadzący określa zniżki, o których mowa wyżej, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (opinia pozytywna Kuratorium Oświaty w Szczecinie w załączeniu).

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-03-01 09:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1984
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-03-01 09:09

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310622
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony