Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/241/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia­11 lutego 2005r.­

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.


Na podstawie art. 50, ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:§ 1. 1. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznawane również osobom, które wymagają
pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
§ 2. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim:
Dochód na osobę w złotychWysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi dla:
osób samotnie gospodarującychosób w gospodarstwach
wieloosobowych
do 600,0068
600,01 – 650,00810
650,01 – 700,001012
700,01 - 750,001215
750,01 - 800,001520
800,01 - 850,002025
850,01 - 900,002530
900,01 - 950,003035
950,01 – 1.000,003540
1.000,01 - 1.050,004050
1,050,01 – 1.100,005060
1.100,01 – 1.150,006080
powyżej 1.150,00100100


§ 3. Osobom uprawnionym do korzystania z usług opiekuńczych mieszkającym samotnie, wymagającym stałej opieki i pielęgnacji przez minimum 8 godzin na dobę,
dopuszcza się możliwość zastosowania, na ich wniosek, okresowo do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, zniżki do 50% w odpłatności ustalonej zgodnie z zasadami określonymi
w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kwot uprawniających do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

§ 5. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy Urzędu Miejskiego
w Kamieniu Pomorskim do 16 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty,

§ 6. Brak odpłatności za usługi opiekuńcze w trybie oraz na zasadach określonych
w § 2 i § 5 niniejszej uchwały, skutkować będzie wstrzymaniem świadczenia usług od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym należało opłatę uiścić.

§ 7. Koszt usługi opiekuńczej za jedną godzinę wynosi 17,00 złotych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 04 grudnia 2003r. Nr XI/125/03 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w sprawie szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2005r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady

mgr Władysław DwulitUZASADNIENIE

Zgodnie z uchwałą Nr XI/125/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 grudnia 2003r. koszt jednej godziny usług opiekuńczych w 2004r. wynosił 19 zł.
Poczynione w 2004r. zmiany kadrowe i organizacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej pozwoliły w 2005r. zmniejszyć koszty świadczeń opiekuńczych realizowanych przez Sekcję Opiekuńczą tego Ośrodka w odniesieniu do osób uprawnionych.
W 2004 roku z usług opiekuńczych o charakterze podstawowym i specjalistycznym skorzystało 16 osób. Zatrudnione w Sekcji Opiekuńczej Ośrodka Pomocy Społecznej opiekunki przepracowały ogółem 7.673 godziny, w tym:
- w ramach zadań własnych - 3.881 godzin
- w ramach zadań zleconych - 3.792 godziny,
sprawując opiekę nad osobami uprawnionymi do tej formy pomocy.
Na świadczenie usług opiekuńczych Ośrodek wydał 130.332,00 zł, z tego:
- 51.000,00 zł (zadania zlecone),
- 79.332,00 zł (zadania własne).
Koszt jednej godziny usług wyniósł 16,99 zł.
Z wyliczeń wynika, że koszty obsługi administracyjnej pozwalają zmniejszyć o 2 zł stawkę godzinową za świadczenia opiekuńcze z 19 zł w roku 2004r. do 17 zł w roku 2005r.
Zmiana ta spowoduje zmniejszenie wydatków przez osoby, które świadczeń opiekuńczych wymagają, a przez to korzystnie wpłynie na ich niekiedy trudną sytuację materialną.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-04-13 08:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-04-13 09:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1710
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-13 09:17

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310407
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony