Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/242/05

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 11 lutego 2005r.


w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na terenie gminy Kamień Pomorski.


Na podstawie przepisów art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 i Nr 167 poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122 poz. 1143 z 2004r. Nr 29, poz.257 , Nr 99,poz.1001, Nr 152, Nr 1597 i Nr 273,poz.2703 oraz z 2005r. Nr 23, poz. 186) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Kamień Pomorski na rok 2005, stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

mgr Władysław DwulitU z a s a d n i e n i e


Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 41 nakłada obowiązek corocznego uchwalania przez Radę Gminy programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który stanowi załącznik do uchwały. W związku z tym zasadne jest podjęcie w/w uchwały.


Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/242/05
z dnia 11 lutego 2005r.

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


w Gminie Kamień Pomorski
na rok 2005


I Wprowadzenie

Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywają samorządy gmin, które na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. zwanej dalej ustawą) są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.
Zadania te w szczególności obejmują;
1/ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2/udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3/prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4/wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5/podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art.. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6/wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

Realizacja wymienionych powyżej zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, który corocznie uchwala rada gminy (art. 41 ust. 2 ustawy). Program realizowany jest przez ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostkę wskazaną w programie.
Ustawodawca wskazał gminom źródło pozyskiwania środków finansowych na realizację wskazanych zadań własnych. „W celu pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” (art. 111 ustawy). Opłata ta stanowi dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację wymienionych zadań ustawy i zgodnie z art. 182 ustawy, nie może być przeznaczony na inne cele. Oznacza to, że środki pochodzące z tych opłat, są ściśle powiązane z realizacją gminnego programu, a ich wykorzystanie na inne zadania nie mające z nim merytorycznego związku – jest naruszeniem dyscypliny budżetowej.
II. Diagnoza problemów alkoholowych

Charakterystyka gminy: Gmina Kamień Pomorski położona jest w odległości 80 km od miasta wojewódzkiego. Obejmuje miasto Kamień Pomorski i 21 sołectw. W gminie mieszka ponad 15.000 osób, z czego na miasto przypada około 10.000, pozostali to mieszkańców wsi.
Na terenie gminy istnieją trzy szkoły ponadgimnazjalne, Gimnazjum, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i 5 szkół podstawowych. Na terenie gminy funkcjonuje 1 szpital i 1 ośrodek zdrowia. Placówki kulturalne to Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sportu.
Gmina Kamień Pomorski ze względu na swe położenie i atrakcje turystyczne oraz kulturalne jest licznie odwiedzana przez turystów, zwłaszcza w okresie letnim. Istniejące i działające przez cały rok Uzdrowisko dodatkowo zwiększa napływ ludzi spoza terenu gminy, zwiększając tym samym sferę istnienia problemów alkoholowych.
Od 01 stycznia 1999 roku miasto Kamień Pomorski jest siedzibą władz powiatowych, co poszerzyło rozmiar obowiązków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Mimo że Kamień Pomorski jest miastem powiatowym, nie mamy nadal żadnej placówki leczenia uzależnień, która spełniałaby warunki stawiane przez rzeczywistość i przepisy prawa. W zamian za to we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie utworzono w lokalu przy ul Krótkiej 4 filię ambulatoryjnej Przychodni Leczenia Uzależnień świadczącą fachowe usługi w zakresie terapii grupowej dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych oraz w kontakcie indywidualnym dla wszystkich zainteresowanych problemem uzależnień. Mamy dobrze i fachowo działającą Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która z jednakową powagą traktuje zarówno swoją pracę jak i konieczność doszkalania się i poprawy swojej wiedzy. Prowadzimy szeroko rozbudowaną działalność socjoterapeutyczną, profilaktyczną i edukacyjną wśród naszej młodzieży. No i to, co wydaje mi się najważniejsze. Przez te kilka minionych lat wytrąciliśmy wielu ludzi z ich dotychczasowego komfortu picia, pokazując, że mogą żyć i cieszyć się życiem ludzie, którzy kiedyś swoim piciem stwarzali problemy i zagrożenia, a obecnie coraz lepiej radzą sobie z życiem bez udziału alkoholu. Daliśmy nadzieję tym wszystkim, którzy usiłowali samotnie borykać się z problemem alkoholowym w swoim życiu. Wytrąciliśmy z wygodnickiego nieświadomego stylu życia oraz naruszyliśmy przestarzałe mity i poglądy wielu tych, którzy uważali osoby uzależnione za margines społeczny bez żadnej przyszłości, za nic nie wartych ludzi godnych pogardy, pokazując im, że mogą oni wrócić do normalnego życia, szanować sami siebie i swoje trzeźwe życie oraz stać się użytecznymi dla innych.

III Analiza zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej.

Aktualnie na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski działają następujące placówki świadczące pomoc z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
Poradnia odwykowa czynna we wtorki w godzinach 1200-1400 w Przychodni Rejonowej.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynna w dni robocze w godzinach pracy.
Podkomisja ds. kierowania osób nadużywających alkoholu do sądu w celu orzeczenia przymusowego leczenia odwykowego.
Podkomisja ds. kontroli podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Terenowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna i placówka Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzące aktywna akcję badawczą, oświatową i informacyjną wśród młodzieży ze szkół naszego rejonu
Świetlice socjoterapeutyczne w szkołach.
We współpracy i pod merytorycznym nadzorem WOTUW Stanomino ambulatoryjna Przychodnia Leczenia Uzależnień Kamień Pomorski ul. Krótka 4b czynna wtorki 1100-1300 środy 1500-1800 w kontakcie indywidualnym i w poniedziałki, wtorki oraz soboty w pracy grupowej kiedy to prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i grupa wsparcia - po 3 godziny dla każdego rodzaju zajęć.
Kamieńskie Stowarzyszenie Trzeźwości – Klub Abstynenta „OPOKA” czynny codziennie po godz 1800 (poza mitingami).
Ośrodek Profilaktyki w Kamieniu Pomorskim ul Kościuszki czynny w godzinach popołudniowych. Ośrodek ten prowadzi bogatą działalność nastawioną głównie na pomoc młodzieży.
Dwie Grupy Anonimowych Alkoholików mitingi (spotkania) cztery razy w tygodniu godz. 1800 Pierwszy wtorek i trzeci piątek miesiąca miting otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Grupa Al–Anon (dla rodzin i przyjaciół) mitingi (spotkania) czwartki godz. 1700.
Gmina posiada na swoim terenie szereg osób posiadających przygotowanie i przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
Ukończone Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych i szkolenie w zakresie socjoterapii – 1 osoba
Instruktorzy programów profilaktycznych dla młodzieży – 3 osoby
Realizatorzy programu profilaktycznego Elementarz II – 12 osób
Przeszkoleni w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 osób
Ukończone seminarium dla członków gminnych komisji – 12 osób.
Szkolenia w zakresie pierwszego kontaktu – 2 osoby.
Ukończone Studium Pomocy Psychologicznej ­– 3 osoby
Instruktor terapii uzależnień – 1 osoba.

IV. Główne cele i strategie programu

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontynuacją zadań realizowanych w Kamieniu Pomorskim od 1997 r. Stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2005 roku.
Program w swej konstrukcji merytorycznej jest tożsamy z założeniami Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego przez Rząd RP na posiedzeniu w dn. 26 września 2000 r.
I. Cele strategiczne programu
1/Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych;
2/Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;
3/Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
II. Cele operacyjne programu
1/Ograniczanie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych;
2/Zmiana zachowań i postaw mieszkańców i instytucji miasta i gminy Kamień Pomorski w sytuacjach związanych z alkoholem;
3/Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży;
4/Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie);
5/Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

III. Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołana Zarządzeniem nr 152/04 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 2 marca 2004 roku, działająca w zakresie:
a.inicjowania i koordynowania polityki gminy wobec problemów alkoholowych w mieście i gminie Kamień Pomorski;
b.prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w mieście i gminie Kamień Pomorski;
c.występowania z wytyczaniem priorytetów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
IV. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1/Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zakłada się że w 2005 roku wpływy będą na poziomie 200.000,00 PLN;
2/Preliminarz finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa załącznik do niniejszego programu.

V. Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
1/Realizacja programów after care - tzn. po przebytym podstawowym programie terapii, nie będących świadczeniami zdrowotnymi.
2/Współpraca z WOTUoAiW w Stanominie w zakresie działania na terenie Kamienia Pomorskiego ambulatoryjnej Poradni Psychoterapii Uzależnień która na rzecz gminy będzie świadczyła m.in. usługi w zakresie:
a.prowadzenie programów profilaktyczno - edukacyjnych dla osób mających problemy w związku z używaniem substancji psychoaktywnych
b.realizacja zadań pomocy ludziom uzależnionym - programy wspierające, motywujące i podtrzymujące abstynencję
c.realizacja zadań pomocy ludziom współuzależnionym - programy wspierające, motywujące i psychoterapeutyczne.
d.prowadzenie zadań wchodzących w zakres działania Punktu Pierwszego Kontaktu Rozwiązywania Problemów Uzależnień
3/Utrzymanie i pokrycie kosztów administrowania budynku byłego MOS przy ul. Kościuszki pełniącego rolę Ośrodka Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
4/Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowywanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; Dofinansowywanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji, ludzi pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin w Kamieniu Pomorskim.
5/Środki na dowóz osób zmotywowanych do leczenia na terapię
6/Koszt wydawania przez lekarza biegłego opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Dział 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Pomoc ofiarom przemocy domowej poprzez:
1/finansowanie utrzymania schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie na bazie internatu ZDZ;
2/refundacja kosztów ponoszonych przez ofiary przemocy w rodzinie na obdukcje oraz pomoc prawną;
3/opracowanie materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy w Kamieniu Pomorskim
Dział 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
1/Profilaktyka w szkołach – profesjonalne programy profilaktyczne „Elementarz II i III”, Noe, Korekta, Trzy Koła i inne jako kontynuacja i uzupełnienie prowadzonych do tej pory działań profilaktycznych we wszystkich szkołach
2/Świetlice socjoterapeutyczne Wrzosowo, Gimnazjum, Sz.P. nr 1 Benice, Kukułowo – płace (9 miesięcy), zakup sprzętu i pomocy
3/Obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
4/Szkolenie socjoterapeutów i profilaktyków (szczególnie pedagogów i nauczycieli) tworzących i realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży wszystkich szkół oraz uporządkowanie rynku usług profilaktycznych i socjoterapeutycznych, w tym:
a.tworzenie środowiska wypracowującego nowe koncepcje pracy prewencyjnej i edukacyjnej; organizowanie lobby wspierającego powyższe działania;
b.wypracowywanie standardów i zasad dla realizatorów programów profilaktycznych;
c.dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji programów profilaktycznych w szkołach;
d.ewaluacja i badanie skuteczności oddziaływań profilaktycznych
e.promowanie nowych, bardziej skutecznych programów profilaktycznych, opracowań autorskich i pilotażowych, zakup prenumeraty pism, periodyków oraz wyposażenie biblioteczki w literaturę fachową;
f.dofinansowywanie programów nowatorskich - szczególnie dla nauczycieli realizujących swe zamierzenia w godzinach popołudniowych w szkole lub programy pedagoga ulicznego pracującego z dziećmi i młodzieżą.
5/Inne formy oddziaływań profilaktycznych:
a.organizacja i finansowanie kampanii profilaktycznych: lokalnych i udział w ogólnopolskich;
b.promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia m.in. dyskoteki, zawody sportowe, itp.;
c.wspieranie organizacji koncertów dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych;
d.tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - powstawanie kawiarenek internetowych, klubów młodzieżowych, świetlic;
e.opracowywanie, wydawanie i zlecanie druku broszur, biuletynów, ulotek i innych form służących oddziaływaniom profilaktycznym, druk wkładki „Szubrawiec” do „Wieści z Ratusza”;

Dział 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1/Współpraca wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w szczególności Kamieńskiego Stowarzyszenia Trzeźwości – Klub Abstynenta „Opoka”
2/VI Kamieński Festyn Trzeźwości
3/Współfinansowanie i współorganizacja gminnego sejmiku „Stop nałogom” oraz innych działań takich jak wystawy plastyczne, konkursy itp.
4/Komenda Powiatowa Policji - konkurs "Bądź bezpieczny" "Turniej wiedzy o ruchu drogowym", modernizacja pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia, broszury i wydawnictwa profilaktyczne
5/Współpraca z Kościołem Rzymsko-Katolickim w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień
6/Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Podstawowym założeniem tego zadania jest stworzenie standardów dotyczących zasad kontroli prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz wskazanie kierunków polityki w zakresie ograniczania naruszania w tym zakresie prawa w mieście i gminie Kamień Pomorski.
Zgodnie z art.. 41 pkt 1, ust. 6 gmina jest zobowiązana do podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Oprócz osób, które z mocy prawa są uprawnione do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych Burmistrz upoważni do dokonywania kontroli pracownika Urzędu Miejskiego oraz zespół wyłoniony ze składu gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa Burmistrz skieruje sprawę do sądu i będzie występował przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego poprzez swego upoważnionego przedstawiciela.

Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Rada Miejska ustala za czynny udział w posiedzeniu gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych następujące wysokości wynagrodzenia brutto:
1/ Przewodniczącego - 150,00 PLN;
2/ Z-cy Przewodniczącego - 140,00 PLN;
3/ Sekretarza - 150,00 PLN;
4/ Pozostałych członków - 100,00 PLN.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone tylko tym członkom komisji, którzy rzeczywiście uczestniczyli w całym posiedzeniu lub innym działaniu komisji, po przedstawieniu protokołu z posiedzenia, listy obecności i listy płac podpisanych przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę, oraz Sekretarza Komisji.
Posiedzenia Komisji w miarę możliwości powinny odbywać się poza godzinami pracy jej członków.
W przypadku zbiegu godzin pracy z godzinami posiedzenia komisji, wynagrodzenie za udział w pracy komisji, może zostać wypłacone wyłącznie w przypadku przedstawienia przez zainteresowanego kopii oświadczenia o rezygnacji z poborów za ten czas w macierzystym zakładzie pracy, podpisanej przez Kierownika Zakładu Pracy. Kopia oświadczenia zostanie dołączona do listy płac Komisji.

Integralną część niniejszego programu stanowi Preliminarz wydatków na rok 2005.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-04-13 09:19
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-04-13 09:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2704
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-13 09:24

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311891
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony