Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwa³a Nr XXV/245/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym


Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 roku o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) uchwala siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala siê regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Kamieñ Pomorski.


§ 2. Zapewniaj¹c uczniom pomoc materialn¹ o charakterze socjalnym okreœla siê w szczególnoœci:
1)sposób ustalania wysokoœci stypendium szkolnego w zale¿noœci od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okolicznoœci, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty,
2)formy w jakich udziela siê stypendium szkolne w zale¿noœci od potrzeb uczniów zamieszka³ych na terenie gminy,
3)tryb i sposób udzielana stypendium szkolnego,
4)tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego z zale¿noœci od zdarzenia losowego.

Rozdzia³ 2
Sposób ustalania wysokoœci stypendium szkolnego

§ 3. 1. Podstaw¹ przyznania stypendium szkolnego jest wysokoœæ dochodu przypadaj¹cego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego cz³onka rodziny ucznia, osi¹gniêtego w miesi¹cu poprzedzaj¹cym miesi¹c z³o¿enia wniosku.
2. Cz³onkami rodziny s¹ ma³¿onkowie, rodzice, opiekunowie, prawni dziecka, opiekunowie faktyczni dziecka, osoby niepe³nosprawne (bez wzglêdu na wiek) oraz dzieci ucz¹ce siê w wieku do ukoñczenia 24 roku ¿ycia pozostaj¹ce na utrzymaniu rodziny.
3. Przy wyliczaniu dochodu, do sk³adu rodziny nie s¹ wliczane osoby pe³noletnie, bez sta³ych Ÿróde³ dochodu lub odbywaj¹ce zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹.
Wyj¹tek stanowi¹:
a) rodzice bez sta?ych dochodów,
b) osoby niezdolne do podjêcia pracy zawodowej ze wzgl¹du na stan zdrowia,
c) jedno z rodziców niepracuj¹ce i pobieraj¹ce zasi³ek z tytu³u wychowywania dzieci,
d) dzieci ucz¹ce siê do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.

§ 4. Wysokoœæ stypendium szkolnego uzale¿niona jest od sytuacji materialnej ucznia oraz wyst¹pienia w rodzinie jednej z nastêpuj¹cych okolicznoœci: bezrobocia, niepe³nosprawnoœci, ciê¿kiej lub d³ugotrwa³ej choroby, wielodzietnoœci, braku umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczo – wychowawczych, alkoholizmu lub narkomani, a tak¿e gdy rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o w niej zdarzenie losowe.
§ 5. 1. Wysokoœæ stypendium udzielonego uczniowi okreœla siê w zale¿noœci od dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).
2. Miesiêczna wysokoœæ stypendium wynosi:
a)do 200 % kwoty okreœlonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesiêcznym na osobê w rodzinie do 25 % kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami),
b)do 175 % kwoty okre?lonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesi?cznym na osob? w rodzinie od 26 % do 50 % kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami),
c)do 120 % kwoty okreœlonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesiêcznym na osobê w rodzinie od 51 % do 65 % kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami),
d)od 100 % do 120 % kwoty okreœlonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesiêcznym na osobê w rodzinie od 66 % do 85 % kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami),
e)od 80 % do 100 % kwoty okre?lonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ??wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesi?cznym na osob? w rodzinie od 86 % do 100 % kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami),

§ 6. 1. Wnioskodawcy s¹ zobowi¹zani niezw³ocznie powiadomiæ organ, który przyzna³ stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowi³y podstawê przyznania stypendium szkolnego.
2. Wnioskodawcy s¹ zobowi¹zani niezw³ocznie powiadomiæ organ, który przyzna³ stypendium o trwa³ych zmianach, które zachodz¹ w sk³adzie, dochodach rodziny lub toku nauki ucznia, a maj¹cych wp³yw na dalsze korzystanie ze stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje siê albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowi³y podstawê przyznania stypendium szkolnego.
4. Nale¿noœci z tytu³u nienale¿nie pobranego stypendium podlegaj¹ œci¹gniêciu w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wysokoœæ nale¿noœci podlegaj¹cej zwrotowi oraz termin zwrotu tej nale¿noœci ustala siê w drodze decyzji administracyjnej.
6. W przypadkach szczególnych, w³aœciwy organ mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania takiego zwrotu.


Rozdzia³ 3
Formy stypendium szkolnego

§ 7. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielane:
1)uczniom w formie ca³kowitego lub czêœciowego pokrycia kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza szko³¹, w tym w szczególnoœci:
2)udzia³u w korepetycjach,
3)nauce jêzyków obcych,
4)rozwijania indywidualnych zdolnoœci ucznia,
5)udzia³u w olimpiadach przedmiotowych,
6)udzia³u w zawodach sportowych, w tym zakupu odzie¿y sportowej uczniom uczestnicz¹cych w zajêciach wychowania fizycznego,
7)op³acenia internatu,
8)zakupu przyborów szkolnych niezbêdnych do prawid³owej realizacji procesu edukacyjnego w szkole,
9)przedsiêwziêciach realizowanych przez szko³ê jak: wyjazdy do kina i teatru, na wycieczki szkolne, zielone szko³y, itp.,

1)uczniom w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególnoœci:
2)zakupu podrêczników i innych pomocy naukowych,


1)uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych oraz s³uchaczom kolegiów nauczycielskich i kolegiów jêzyków obcych w formie ca³kowitego lub czêœciowego pokrycia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególnoœci:
2)zwrotu kosztów zakupu biletów miesiêcznych,
3)zwrotu kosztów zakupu biletów autobusowych (w tym busy) oraz kolejowych (poci¹g osobowy II klasy).
4)zwrotu kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, itp.

§ 8. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji ucznia stypendium mo¿e byæ realizowane w ca³oœci, w formie pomocy rzeczowej.

Rozdzia³ 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 9. W sprawach stypendiów szkolnych Burmistrz wydaje decyzje administracyjne okreœlaj¹c w jakiej formie stypendium bêdzie realizowane.

§ 10. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek lub z urzêdu.

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada siê w Gminnym Zespole Obs³ugi Oœwiaty w Kamieniu Pomorskim do dnia 31 stycznia 2005 r. i do 15 wrzeœnia danego roku szkolnego, a w przypadkach s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych – do dnia 31 stycznia 2005 r. i do 15 paŸdziernika danego roku szkolnego.
2. W przypadku stypendium przyznawanego z urzêdu terminów okreœlonych w pkt.1 nie stosuje siê.
3. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mo¿e byæ z³o¿ony po up³ywie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 12. 1. Przyznanie stypendium szkolnego z urzêdu nastêpuje, je¿eli rodzice lub pe³noletni uczeñ nie z³o¿yli stosownego wniosku, a organ przyznaj¹cy stypendium na podstawie znanych mu z urzêdu faktów uzna, ¿e uprawniony spe³nia warunki do przyznania stypendium.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego z urzêdu mo¿e równie¿ z³o¿yæ dyrektor szko³y.

§ 13.1 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego powinien zawieraæ w szczególnoœci:
a) imiê i nazwisko ucznia i jego rodziców,
b) miejsce zamieszkania ucznia,
c) dane uzasadniaj¹ce przyznanie œwiadczenia, w tym zaœwiadczenie
o wysokoœci dochodów, a je¿eli rodzina korzysta ze œwiadczeñ pomocy
spo³ecznej, zaœwiadczenie o korzystaniu z tych œwiadczeñ,
d) rodzaj œwiadczenia, o jakie ubiega siê wnioskodawca,
e) po¿¹dan¹ formê œwiadczenia inn¹ ni¿ forma pieniê¿na.
2. W przypadku ubiegania siê o pokrycie ca³kowitych lub czêœciowych kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych podaje siê informacje o tych zajêciach i o podmiocie prowadz¹cym zajêcia edukacyjne.


§ 14. Pracownik merytoryczny Gminnego Zespo³u Obs³ugi Oœwiaty dokonuje wstêpnej analizy wniosków, sprawdzaj¹c czy zawieraj¹ wszystkie dane niezbêdne do ich rozpoznania, a w przypadku stwierdzenia braków wzywa wnioskodawcê do niezw³ocznego uzupe³nienia.

§ 15. 1. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora szko³y, który uzgadnia opiniê z pedagogiem szkolnym lub wychowawc¹ klasy.
2. Dyrektor szko³y wydaje opiniê na piœmie w terminie 3-ch dni od daty przekazania mu wniosku przez pracownika merytorycznego Gminnego Zespo³u Obs³ugi Oœwiaty.

§ 16.1. W celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie stypendium Burmistrz powo³uje komisjê stypendialn¹.
2. Sk³ad komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegó³owe zadania ustala Burmistrz w odrêbnym zarz¹dzeniu.
3. W sk³ad komisji obligatoryjnie wchodzi Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej lub osoba przez Niego upowa¿niona.

§ 17. Protokó³ z posiedzenia komisji stanowi dla Burmistrza podstawê przyznania stypendium.

§ 18. Decyzja o przyznaniu stypendium powinna byæ wydana najpóŸniej w terminie 1- go miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.

§ 19. 1. Stypendium szkolne udzielane w formach, o których mowa w § 7 p. 1 i 3 bêdzie wyp³acane w kwietniu, czerwcu i listopadzie ka¿dego roku, a stypendium udzielone w formie rzeczowej bêdzie realizowane w czerwcu ka¿dego roku.
2. Stypendium realizowane w kwietniu, czerwcu i listopadzie obejmuje odpowiednio miesi¹ce realizacji stypendium.
3. Stypendium szkolne udzielane do czerwca 2005r. mo¿e byæ realizowane do koñca czerwca tego roku.
4. Stypendium przyznawane z urzêdu mo¿e byæ realizowane w innych terminach.

§ 20.1. Stypendium szkolne w formach, o których mowa w § 7 pkt.1 i 3 bêdzie realizowane poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzaj¹cych poniesione wydatki.
2. Dokonany wydatek powinien byæ potwierdzony przez dyrektora szko³y.

§ 21. Stypendium szkolne, o którym mowa w § 20 bêdzie wyp³acane w kasie Gminnego Zespo³u Obs³ugi Oœwiaty.

§ 22. Tryb i sposób przyznawania stypendium szkolnego na wniosek, stosuje siê odpowiednio przy przyznawaniu stypendium z urzêdu.

§ 23. 1. W przypadku przyznania stypendium szkolnego o charakterze rzeczowym o którym mowa w § 7 pkt.2 przy zachowaniu trybu o którym mowa powy¿ej, dyrektorzy szkó³ dokonuj¹ zakupu podrêczników i innych pomocy naukowych.
2. Podrêczniki przekazywane bêd¹ uczniowi w szkole do której uczêszcza lub do r¹k rodziców lub opiekunów ustawowych.

Rozdzia³ 5
Tryb i sposób przyznawania zasi³ku szkolnego

§ 24. Zasi³ek szkolny mo¿e byæ przyznany uczniowi znajduj¹cemu siê przejœciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 25. W sprawach zasi³ków szkolnych Burmistrz wydaje decyzje administracyjne.

§ 26. 1. Zasi³ek szkolny jest przyznawany na wniosek lub z urzêdu.
2. W przypadku zasi³ku szkolnego zapis § 12 niniejszej uchwa³y stosuje siê odpowiednio.

§ 27. 1. Wniosek o zasi³ek szkolny mo¿na sk³adaæ w Gminnym Zespole Obs³ugi Oœwiaty w terminie nie d³u¿szym ni¿ dwa miesi¹ce od wyst¹pienia zdarzenia.
2. Wniosek powinien zawieraæ dane, o których mowa w § 13, a ponadto opis zdarzenia losowego oraz dokumenty je potwierdzaj¹ce.
3. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Dyrektora Szko³y, który uzgadnia opiniê z pedagogiem szkolnym lub wychowawc¹ klasy.
4. Dyrektor szko³y wydaje opinie na piœmie w terminie 3-ch dni od daty przekazania mu wniosku przez pracownika merytorycznego Gminnego Zespo³u Obs³ugi Oœwiaty.

§ 28.1. W celu opiniowania wniosków o udzielnie zasi³ku Burmistrz zwo³uje komisjê stypendialn¹ powo³an¹ dla rozpatrywania wniosków o stypendia szkolne.
2. Przyznanie zasi³ku w przypadkach, o których mowa w § 31 mo¿e nast¹piæ bez opinii komisji.

§ 29. Przy ustalaniu propozycji wysokoœci zasi³ku szkolnego komisja stypendialna kieruje siê indywidualn¹ ocen¹ skutków zdarzenia losowego, uzasadniaj¹cego z³o¿enie wniosku.

§ 30. Decyzja o przyznaniu zasi³ku powinna byæ wydana najpóŸniej w terminie 14-tu dni od daty z³o¿enia wniosku, z zastrze¿eniem § 31.

§ 31. Zasi³ek szkolny z powodu klêski ¿ywio³owej, po¿aru, powodzi udzielany jest w terminie do 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

§ 32. 1. W przypadku zdarzenia losowego w wyniku, którego uczeñ utraci³ podrêczniki i przedmioty o charakterze edukacyjnym (zeszyty, itp.) zasi³ek powinien byæ przyznany w formie pomocy rzeczowej polegaj¹cej na zakupie utraconych podrêczników i rzeczy o charakterze edukacyjny.
2. Zakupu dokonuje dyrektor szko³y przy zachowaniu trybu o którym mowa w § 23 niniejszej uchwa³y.

§ 33.1. Zasi³ek szkolny w formie œwiadczenia pieniê¿nego bêdzie realizowany poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzaj¹cych poniesione wydatki.
2. Dokonany wydatek powinien byæ potwierdzony przez dyrektora szko³y.
3. Zasi³ek szkolny w formie œwiadczenia pieniê¿nego wyp³acany bêdzie w kasie Gminnego Zespo³u Obs³ugi Oœwiaty

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe

§ 34. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 35. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r.Przewodnicz?cy Rady

mgr W?adys?aw Dwulit

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-04-13 09:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1966
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-13 09:30

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319215
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony