Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyUCHWAŁA Nr XXV/246/05

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 17 marca 2005 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80,poz.717
i Nr162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 ) uchwala się ,co następuje:§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy
o kwotę
2.252.483 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją zadań własnych


kwota

2.252.483 zł

Dział 600 Transport i Łączność
o kwotę
80.000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 Zakup usług remontowych


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
kwota
kwota


o kwotę
80.000 zł
80.000 zł


50.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


Dział 750 Administracja publiczna
kwota
kwota


o kwotę
50.000 zł
50.000 zł


140.000 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota
kwota
kwota
140.000 zł
130.000 zł 10.000 zł


Dział 801 Oświata i wychowanie

o kwotę

30.000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 4270 Zakup usług remontowych


Dział 851 Ochrona zdrowia
kwota
kwota


o kwotę
30.000 zł
30.000 zł


47.483 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych

kwota
kwota
kwota
47.483 zł
17.483 zł
30.000 zł
str.2
Dział 852 Pomoc społeczna
o kwotę
220.000 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 Świadczenia społeczne
kwota
220.000 zł
kwota
220.000 złDział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskao kwotę1.610.000 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych


Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
§ 4300 Zakup usług pozostałych


Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4270 Zakup usług remontowych


Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 4270 Zakup usług remontowych
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota
kwota
kwota


kwota
kwota


kwota
kwota


kwota
kwota
kwota
200.000 zł
50.000 zł
150.000 zł


50.000 zł
50.000 zł


5.000 zł
5.000 zł


1.355.000 zł
130.000 zł
1.225.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę
5.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom.


Dział 926 Kultura fizyczna i sport
kwota
kwota
o kwotę
5.000 zł
5.000 zł
70.000 zł
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej (MOKiS)
§ 4270 Zakup usług remontowych


kwota
kwota
70.000 zł
70.000 zł
§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na 2005 r. w wysokości 1.334.123 zł , który zostanie pokryty z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy .
2. Rozchody budżetu Gminy w wysokości 918.360 zł. z przeznaczeniem na spłatę pożyczek w WFOŚiGW i NFOŚiGW , zostaną pokryte z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Władysław Dwulit
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z póź.zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.
Dokonanie proponowanych zmian planowanych wydatków budżetu gminy na 2005 rok następuje w wyniku:
- zwiększenia planu wydatków na remont dróg gminnych, wiejskich ( 30.000 zł) oraz
remont ulic i chodników w mieście ( 50.000 zł ),
- zwiększenia planu wydatków na wykup nieruchomości – gruntów w całości lub w
części, które będą niezbędne na realizację zadań wykonywanych przez Gminę ( 50.000
zł) ,
- zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem
Urzędu Miejskiego (130.000 zł) oraz wydatki inwestycyjne- zakup zespołów
komputerowych oraz modernizację istniejącej bazy komputerowej (10.000 zł),
- zwiększenia planu wydatków na wykonanie izolacji pionowej fundamentów Sz.P.Nr2
w Kamieniu Pomorskim ( 30.000 zł),
- zwiększenia planu wydatków na ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi
o środki finansowe, które nie zostały wydatkowane w roku ubiegłym (47.483 zł),
- zwiększenia planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 220.000
zł ( zabezpieczenie środków finansowych do końca roku budżetowego),
- zabezpieczenia środków finansowych w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska „ na poniżej wymienione zadania;
Oczyszczanie miast i wsi (200.000),
Schronisko dla zwierząt ( udział finansowy Gminy w organizowanym schronisku dla
zwierząt w Sosnowicach) 50.000 zł,
Oświetlenie ulic, placów i dróg (5.000 zł),
Remont wieży ciśnień w Kamieniu Pomorskim (130.000 zł),
Opracowanie projektu budowy wodociągu Sibin- Kukułowo z hydrofornią i stacją
uzdatniania wody w Sibinie (45.000 zł),
Budowa rurociągu wodnego Wrzosowo Kolonia- Wrzosowo (90.000 zł),


str.2
Uzbrojenie terenów osiedla Chopina – kanalizacja sanitarna, wodociąg,
oświetlenie ( opracowanie projektu i rozpoczęcie prac ) zwiększenie planu
wydatków o kwotę 120.000 zł,
Uzbrojenie terenów przy ul. Willowej ( kanalizacja deszczowa, droga, chodniki)
zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.000 zł,
Uzdatnianie wody dla miasta Kamień Pomorski( wyposażenie stacji wodociągowej w odżelaziacze i odmanganiacze ) kwota 670.000 zł.
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji, jakim jest organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez
kulturalnych pod nazwą „ Dni Kultury Chrześcijańskiej Ottonalia 2005r.” (5.000 zł),
- zwiększenie planu wydatków na remont dachu Hotelu Żeglarskiego (70.000 zł),

Po dokonanej zmianie planu wydatków budżet Gminy przedstawia się następująco:
1.Plan dochodów wg uchwały budżetowej Nr XXIII/228/04 z dnia 30 grudnia 2004r.
stanowi kwotę 23.038.760 zł
2. Plan wydatków wg wyżej wymienionej uchwały 22.120.400 zł
3. Zwiększenie planu wydatków wg niniejszej uchwały o kwotę 2.252.483 zł
powoduje powstanie deficytu budżetowego w wysokości 1.334.123 zł.
Deficyt budżetowy w wysokości 1.334.123 zł oraz rozchody na kwotę 918.360 zł
(pożyczki do spłaty w roku 2005) stanowią kwotę wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu w wysokości 2.252.483 zł.
Wymieniony powyżej deficyt budżetowy i spłata planowanych rat pożyczek, zostaną pokryte
z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy, których stan na dzień 01.01.2005r. wynosił 3.353.676 zł.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-04-13 09:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1945
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-13 09:32

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310474
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony